Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania

Przerwa w zasilaniu

Dostęp do usług alarmowych za pomocą telefonu wymaga, aby miał on zasilanie. W przypadku przerwy w zasilaniu nawiązywanie połączeń telefonicznych i alarmowych nie będzie działać do chwili przywrócenia zasilania. W przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu może okazać się konieczne ponowne uruchomienie bądź skonfigurowanie urządzenia w celu nawiązywania połączeń telefonicznych lub alarmowych.

Urządzenia zewnętrzne

Zalecamy stosowanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami o częstotliwościach radiowych (RF) i akustycznych (AF). Do urządzeń zewnętrznych należą zestawy słuchawkowe, kable i złącza.

Zależnie od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub krótkofalówek, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach zalecamy podjęcie co najmniej jednego z następujących działań:

 • Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

 • Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

 • Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym ekranem i złączem.

 • Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.

 • Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

Firma Cisco nie udziela gwarancji na jakość działania urządzeń zewnętrznych, kabli ani złączy.


W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy słuchawkowe, które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EC].

Sposoby zasilania telefonu

Telefon można zasilać na jeden z dwóch sposobów:

 • Używaj zasilacza dostarczonego z telefonem.

Jeśli nie masz pewności, czy sieć obsługuje technologię PoE, skontaktuj się z administratorem.

Działanie telefonu w okresach dużego obciążenia sieci

 • Zadania administracyjne , np. skanowanie portów wewnętrznych czy skanowanie zabezpieczeń

 • Ataki na sieć, np. ataki typu „odmowa usługi”

Ostrzeżenie UL

Kabel Ethernet/sieci LAN lub inne kable dołączone do urządzenia nie powinny wychodzić poza budynek.

Etykieta produktu

Oświadczenia o zgodności

Oświadczenie o zgodności dla Unii Europejskiej

Oznaczenie CE

Następujący znak CE jest przymocowany do sprzętu i opakowania.

Logo CE

Oświadczenie o zgodności — Kanada

To urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi standardami przemysłowymi RSS dla pasm nielicencjonowanych. Użytkowanie jest dopuszczalne pod dwoma warunkami: 1) urządzenie nie powoduje zakłóceń oraz 2) urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym również zakłócenia powodujące niepożądane działanie. Podczas korzystania z tego telefonu nie jest możliwe zapewnienie prywatności komunikacji.

Ten produkt spełnia mające zastosowanie specyfikacje techniczne wydane przez Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Ce dispositif est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Oświadczenia o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi bezpieczeństwa

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC) wymaga oświadczenia o zgodności produktu z następującymi przepisami:

Oświadczenie o zgodności z częścią 15.21 wymagań komisji FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na emisję fal radiowych

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami narażenia na emisję fal radiowych nakładanymi przez komisję FCC w przypadku niekontrolowanego otoczenia. W celu zachowania zgodności z normami narażenia na emisję fal radiowych użytkownicy muszą przestrzegać szczegółowych instrukcji eksploatacyjnych. Ten nadajnik musi być oddalony od użytkownika o co najmniej 20 cm i nie może znajdować się w tym samym miejscu co inna antena lub nadajnik ani z nimi współpracować.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi odbiorników i urządzeń cyfrowych klasy B

Produkt ten przetestowano z wynikiem pozytywnym pod kątem spełniania wymagań stawianych urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Urządzenie wytwarza, użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej, jeśli instalacja i eksploatacja urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Nie wyklucza się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie , należy podjąć próbę wyeliminowania tych zakłóceń poprzez zastosowanie następujących środków zaradczych:

 • Obrócenie lub przeniesienie anteny odbiorczej.

 • Zwiększenie odległości między urządzeniem a innymi urządzeniami.

 • Podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieci elektrycznej niż odbiornik.

 • Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa produktu Cisco

Niniejszy produkt zawiera funkcje kryptograficzne i podlega przepisom Stanów Zjednoczonych oraz krajowym przepisom lokalnym regulującym kwestie importu, eksportu, przekazywania oraz użytkowania. Dostarczenie produktów Cisco zawierających funkcje kryptograficzne nie oznacza upoważnienia podmiotu niezależnego do importu, eksportu, dystrybucji lub użytkowania szyfrowania. Odpowiedzialność za zgodność swojego postępowania z lokalnym prawem krajowym oraz prawem Stanów Zjednoczonych ponoszą importerzy, eksporterzy, dystrybutorzy oraz użytkownicy. Korzystając z niniejszego produktu, użytkownik zgadza się postępować zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. W przypadku braku możliwości zastosowania się do przepisów prawnych lokalnego prawa krajowego oraz przepisów prawnych Stanów Zjednoczonych niniejszy produkt należy niezwłocznie zwrócić.

Dodatkowe informacje na temat amerykańskiego ustawodawstwa eksportowego można znaleźć pod adresem https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Ważne informacje dostępne w Internecie

Umowa licencyjna użytkownika

Umowa licencyjna użytkownika znajduje się pod następującym adresem: https://www.cisco.com/go/eula

Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa

Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa znajdują się pod następującym adresem: