Säkerhets- och prestandainformation

Strömavbrott

För att komma åt akutsamtalstjänster genom telefonen måste telefonen få ström. Vid ett strömavbrott fungerar inte service- eller akutsamtalstjänster förrän strömmen är återupprättad. Vid avbrott eller störningar i strömförsörjningen kan du behöva återställa eller konfigurera om utrustningen innan du kan använda service- och akutsamtalstjänsterna.

Externa enheter

Vi rekommenderar att du använder externa enheter av hög kvalitet som är avskärmade mot oönskade radiofrekvens- och tonfrekvenssignaler (RF respektive AF). Externa enheter kan vara headset, kablar och kontakter.

Beroende på enheternas kvalitet och närheten till andra enheter, som mobiltelefoner eller radiosändare/-mottagare, kan vissa störningar förekomma. I dessa fall rekommenderar vi att du vidtar en eller flera av dessa åtgärder:

 • Flytta bort den externa enheten från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Led bort den externa enhetens kablar från källan till radio- eller tonsignalerna.

 • Använd skärmade kablar till den externa enheten eller kablar med bättre avskärmning och kontakt.

 • Minska längden på kabeln till den externa enheten.

 • Använd ferrit eller liknande till den externa enhetens kablar.

Cisco kan inte garantera prestandan för externa enheter, kablar och kontakter.


Använd endast externa högtalare, mikrofoner och headset som uppfyller EMC-direktivet [89/336/EC] inom EU.

Sätt ge ström till din telefon på

Du kan tillföra ström till din telefon på ett av dessa två sätt:

 • Använd strömadaptern som medföljer telefonen.

Om du inte är säker om ditt nätverk har stöd för PoE kan du höra med administratören.

Telefonbeteende under överbelastning av nätverket

 • Administrativa åtgärder, som skanning av en intern port eller en säkerhetsskanning

 • Om ditt nätverk attackeras som vid en DoS-attack

UL-varning

LAN/Ethernet-kabeln eller andra kablar som är kopplade till enheten får inte förlängas och användas utanför byggnaden.

Produktetikett

Intyg om regelefterlevnad

Intyg om regelefterlevnad för EU

CE-märkning

Följande CE-märkning finns på utrustningen och förpackningen.

CE-logotyp

Intyg om regelefterlevnad för Kanada

Enheten uppfyller Industry Canadas licensfria RSS-standard(er). Användningen gäller under följande två förutsättningar: (1) den här enheten får inte orsaka störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. Kommunikationens konfidentialitet kan inte garanteras när du använder den här telefonen.

Den här produkten uppfyller tillämpliga tekniska specifikationer för innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling i Kanada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Intyg om efterlevnad av FCC

FCC (Federal Communications Commission) kräver intyg om efterlevnad av följande:

FCC-intyg paragraf 15.21

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regeluppfyllelsen kan förverka användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-intyg om RF-strålning

Den här utrustningen ligger inom FCC:s gränsvärden för strålning i en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste följa specifika användarinstruktioner för att uppfylla bestämmelser gällande RF-exponering. Sändaren måste vara minst 20 cm från användaren och får inte placeras eller användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.

FCC-intyg om mottagare och digital enhet av klass B

Den här produkten har testats och uppfyller specifikationerna för en digital enhet, klass B, enligt Kapitel 15 i FCC:s regelverk (Federal Communications Commission). De här gränsvärdena är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar för en installation i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt instruktionerna. Men det kan inte garanteras att störningar inte kommer att uppstå i vissa fall.

Om utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att stänga av och slå på utrustningen, kan användaren försöka åtgärda störningarna på ett eller flera av följande sätt:

 • Ändra mottagarantennens riktning eller placering.

 • Öka avståndet mellan utrustningen och enheterna.

 • Anslut utrustningen till ett annat uttag än mottagarens.

 • Rådgör med säljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Översikt över Ciscos produktsäkerhet

Den här produkten innehåller kryptografiska funktioner och lyder under USA:s och det lokala landets lagar rörande import, export, överföring och användning. Leverans av kryptografiska produkter från Cisco innebär inte något godkännande för tredje part att importera, exportera, distribuera eller använda kryptering. Importörer, exportörer, distributörer och användare ansvarar för att USA:s och det lokala landets lagar följs. Genom att använda den här produkten förbinder du dig att följa tillämpliga lagar och regleringar. Om du inte kan följa USA:s och lokala lagar ska du omedelbart returnera produkten.

Mer information om exportregler i USA finns på http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Viktig information online

Licensavtal för slutanvändare (EULA)

Licensavtalet för slutanvändare (EULA) finns här: https://www.cisco.com/go/eula

Information om regelefterlevnad och säkerhet

Information om regelefterlevnad och säkerhet (RCSI) finns här: