Informatie over veiligheid en prestaties

Stroomstoring

Als u contact wilt opnemen met nooddiensten, moet uw telefoon worden voorzien van stroom. Als er een onderbreking in de stroomvoorziening optreedt, zijn nooddiensten pas weer bereikbaar wanneer de stroomvoorziening is hersteld. Bij een stroomstoring of stroomuitval moet u de apparatuur wellicht resetten of configureren voordat u nooddiensten kunt bellen.

Externe apparaten

We bevelen u aan externe apparaten van goede kwaliteit te gebruiken, die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie- en audio frequentiesignalen. Externe apparaten zijn bijvoorbeeld hoofdtelefoons, kabels en connectors.

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raden we u aan een of meer van de volgende stappen te ondernemen:

 • Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

 • Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

 • Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming en connector.

 • Maak de kabel van het externe apparaat korter.

 • Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van externe apparaten, kabels en connectors.


In landen van de Europese Unie dient u alleen externe luidsprekers, microfoons en hoofdtelefoons te gebruiken die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EEG].

Manieren om uw telefoon van stroom te voorzien

U kunt uw telefoon op een van de volgende manieren van stroom voorzien:

 • Gebruik de adapter die bij uw telefoon wordt geleverd.

Neem contact op met uw beheerder als u niet zeker weet of uw netwerk PoE ondersteunt.

Telefoongedrag tijdens netwerkcongestie

 • Beheertaken , zoals een interne poortscan of een beveiligingsscan

 • Aanvallen die zich voordoen op uw netwerk, zoals een Denial of Service-aanval

UL-waarschuwing

De LAN/Ethernet-kabel of andere kabels die aan het apparaat zijn aangesloten mogen niet tot buiten het gebouw worden verlengd.

Productlabel

Conformiteitsverklaringen

Conformiteitsverklaringen voor de Europese Unie

CE-markering

Het volgende CE-merk wordt op de apparatuur en verpakking aangebracht.

CE-logo

Conformiteitsverklaringen voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparaten. Het gebruik ervan is onder de volgende twee voorwaarden toegestaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden. De privacy van de communicatie kan niet worden verzekerd wanneer u deze telefoon gebruikt.

Dit product voldoet aan de toepasselijke technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

FCC-nalevingsverklaring

De Federal Communications Commission vereist nalevingsverklaringen voor het volgende:

Verklaring van FCC-onderdeel 15.21

Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de toestemming voor de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

FCC-verklaring voor blootstelling aan RF-straling

Dit apparaat voldoet aan de FFC-limieten betreffende blootstelling aan straling, zoals bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke gebruiksaanwijzingen op te volgen om overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan RF te garanderen. Deze zender moet ten minste 20 cm van de gebruiker af staan en mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst.

Verklaring FCC-ontvangers en Class B Digital

Dit product is getest en voldoet aan de specificaties voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat is vast te stellen door de apparatuur uit en weer aan te zetten, dan kan de gebruiker proberen om de interferentie op een van de volgende manieren te verhelpen:

 • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze

 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur of apparaten

 • Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos dan de ontvanger

 • Raadpleeg een leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur

Overzicht beveiliging Cisco-producten

Dit product bevat cryptografische functies en is onderhevig aan de wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen met betrekking tot import, export, overdracht en gebruik. Levering van cryptografische producten van Cisco betekent niet dat derden bevoegd zijn codering te importeren, te exporteren of te gebruiken. Importeurs, exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van eerder genoemde wetgeving. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn. Als u niet kunt voldoen aan de lokale regels en wetten, dient u dit product onmiddellijk te retourneren.

Meer informatie over exportvoorschriften van de Verenigde Staten vindt u op https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Belangrijke online-informatie

Gebruiksrechtovereenkomst

De Gebruiksrechtovereenkomst vindt u hier: https://www.cisco.com/go/eula

Informatie met betrekking tot veiligheid en naleving van richtlijnen

Informatie met betrekking tot veiligheid en naleving van richtlijnen vindt u hier: