Informasjon om sikkerhet og ytelse

Strømbrudd

Din tilgang til nødtjeneste via telefonen krever at telefonen får strøm. Hvis det oppstår et strømbrudd, fungerer ikke tjeneste- eller nødoppringing før strømmen kommer tilbake. Hvis det oppstår et strømbrudd eller avbrudd, kan det hende du må tilbakestille eller rekonfigurere utstyret før du kan bruke tjeneste- eller nødoppringing.

Eksterne enheter

Vi anbefaler at du bruker eksterne enheter av god kvalitet som er skjermet mot uønskede radiofrekvens (RF) og lydfrekvens (AF) signaler. Eksterne enheter inkluderer hodesett, kabler og kontakter.

Avhengig av kvaliteten på disse enhetene og deres nærhet til andre enheter, for eksempel mobiltelefoner eller toveisradioer, kan det fortsatt forekomme noe lydstøy. I disse tilfellene anbefaler vi at du utfører én eller flere av disse handlingene:

 • Flytt den eksterne enheten vekk fra kilden til RF- eller AF-signalene.

 • Før de eksterne enhetskablene bort fra kilden til RF- eller AF-signalene.

 • Bruk skjermede kabler til den eksterne enheten, eller bruk kabler med bedre skjerming og kontakt.

 • Forkort lengden på kabelen til den eksterne enheten.

 • Påfør ferriter eller andre slike enheter på kablene til den eksterne enheten.

Cisco kan ikke garantere ytelsen til eksterne enheter, kabler og kontakter.


I EU-land, bruk kun eksterne høyttalere, mikrofoner og hodesett som er fullstendig kompatible med EMC-direktivet [89/336/EC].

Måter å gi strøm til telefonen din

Du kan gi strøm til telefonen din på en av disse måtene:

 • Bruk strømadapteren som følger med telefonen.

Hvis du ikke er sikker på om nettverket ditt støtter PoE, sjekk med administratoren din.

Telefonatferd i tider med overbelastning av nettverket

 • Administrative oppgaver, for eksempel en intern portskanning eller sikkerhetsskanning

 • Angrep som skjer på nettverket ditt, for eksempel et tjenestenektangrep

UL-advarsel

LAN/Ethernet-kabelen eller andre kabler koblet til enheten bør ikke forlenges utenfor bygningen.

Produktetikett

Samsvarserklæringer

Samsvarserklæringer for EU

CE-merking

Følgende CE-merke er festet på utstyret og emballasjen.

CE-logo

Samsvarserklæringer for Canada

Denne enheten er i samsvar med Industry Canada lisensfritatt RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten. Personvern for kommunikasjon er kanskje ikke sikret når du bruker denne telefonen.

Dette produktet oppfyller gjeldende tekniske spesifikasjoner for Canada for Innovation, Science and Economic Development.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS fritar for lisens RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux betingelser: (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement l' souapphaitable. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Present produit est conforme aux spesifikasjonsteknikker som gjelder for Innovation, Sciences og Development économique Canada.

FCC-samsvarserklæringer

Federal Communications Commission krever samsvarserklæringer for følgende:

FCC del 15.21-erklæring

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

FCC erklæring om RF-strålingseksponering

Dette utstyret overholder FCC-grensene for strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å tilfredsstille samsvar med RF-eksponering. Denne senderen må være minst 20 cm fra brukeren og må ikke plasseres sammen med eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

FCC-mottakere og klasse B digital erklæring

Dette produktet er testet og samsvarer med spesifikasjonene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som oppdages ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Vend eller flytt mottakerantennen

 • Øk avstanden mellom utstyret eller enhetene

 • Koble utstyret til en annen stikkontakt enn mottakerens

 • Rådfør deg med en forhandler eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp

Cisco produktsikkerhetsoversikt

Dette produktet inneholder kryptografiske funksjoner og er underlagt amerikanske og lokale lands lover som regulerer import, eksport, overføring og bruk. Levering av Ciscos kryptografiske produkter innebærer ikke tredjeparts autoritet til å importere, eksportere, distribuere eller bruke kryptering. Importører, eksportører, distributører og brukere er ansvarlige for overholdelse av amerikanske og lokale lover. Ved å bruke dette produktet godtar du å overholde gjeldende lover og forskrifter. Hvis du ikke er i stand til å overholde amerikanske og lokale lover, returner dette produktet umiddelbart.

Ytterligere informasjon om amerikanske eksportregler finner du på https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Viktig informasjon på nett

Sluttbrukerlisensavtale

Sluttbrukerlisensavtalen (EULA) ligger her: https://www.cisco.com/go/eula

Samsvars- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om forskriftssamsvar og sikkerhet (RCSI) finner du her: