Oplysninger om sikkerhed og ydeevne

Strømafbrydelse

Du kan kun foretage nødopkald fra telefonen, hvis den er tilsluttet strøm. Hvis der opstår strømafbrydelse, kan du ikke foretage service- og nødopkald, før der igen er strøm. I tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser kan du være nødt til at nulstille eller omkonfigurere udstyret, før du kan bruge service- og nødopkald igen.

Eksterne enheder

Vi anbefaler brug af eksterne enheder af god kvalitet, som er beskyttet mod uønsket radiofrekvens- og lydfrekvenssignaler (RF og AF). Eksterne enheder omfatter hovedtelefoner, kabler og stik.

Afhængigt af disse enheders kvalitet, og hvor tæt de befinder sig på andre enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller tovejsradioer, kan der fortsat forekomme en vis støj. I disse tilfælde anbefaler vi, at du benytter dig af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

 • Flyt den eksterne enhed væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

 • Flyt den eksterne enheds kabler væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

 • Brug afskærmede kabler til den eksterne enhed, eller brug kabler med en bedre afskærmning og et bedre stik.

 • Afkort længden på kablet til den eksterne enhed.

 • Anvend ferritkerner eller andre enheder på kablerne til den eksterne enhed.

Cisco kan ikke garantere ydeevnen for eksterne enheder, kabler og stik.


I EU-lande bør der kun bruges eksterne højttalere, mikrofoner og hovedtelefoner, der er i fuldstændig overensstemmelse med EMC-direktivet [89/336/EC].

Sådan slutter du telefonen til strøm

Du kan slutte telefonen til strøm på en af disse måder:

 • Brug strømadapteren, der fulgte med telefonen.

Hvis du ikke er sikker på, om netværket understøtter PoE, kan du spørge administratoren.

Telefonens virkemåde i tilfælde af netværksforsinkelse

 • Administrative opgaver, som f.eks. interne portscanninger eller sikkerhedsscanninger

 • Angreb på netværket i form af f.eks. Denial of Service-angreb

UL-advarsel

LAN-/Ethernet-kablet eller andre kabler, der er sat i enheden, bør ikke forlænges til uden for bygningen.

Produktetiket

Overensstemmelseserklæringer

Overensstemmelseserklæringer for EU

CE-mærkning

Følgende CE-mærke er sat på udstyret og emballagen.

CE-logo

Overensstemmelseserklæringer for Canada

Dette udstyr er i overensstemmelse med Industry Canadas licensundtagne RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere al interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktion for enheden. Beskyttelse af personlige oplysninger ved kommunikation kan ikke sikres, når du bruger denne telefon.

Dette produkt opfylder de gældende tekniske specifikationer for ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La beskyttelse des communications en peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

FCC-overholdelseserklæringer

Federal Communications Commission kræver overholdelseserklæringer for følgende:

FCC-erklæring om afsnit 15.21

Ændringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den person, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan ugyldiggøre brugerens tilladelse til at benytte udstyret.

FCC-erklæring om RF-strålingseksponering

Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC's grænser for strålingseksponering, der gælder for et ukontrolleret miljø. Slutbrugeren skal følge den specifikke betjeningsvejledning for at være i overensstemmelse med bestemmelserne for RF-stråling. Senderen skal placeres mindst 20 cm fra brugeren og må ikke anvendes sammen med en anden antenne eller sender.

FCC-erklæring om modtagere og digitalt Klasse B-udstyr

Dette produkt er blevet afprøvet og er i overensstemmelse med specifikationerne for en digital Klasse B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det medføre skadelig interferens for radiokommunikationen. Der gælder dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens med en bestemt type installation.

Hvis udstyret medfører skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde udstyret, anbefales brugeren at udbedre forholdene på en eller flere af følgende måder:

 • Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted

 • Sørg for større afstand mellem udstyret eller enhederne

 • Slut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er tilsluttet.

 • Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter

Dette produkt indeholder kryptografiske funktioner og er underlagt amerikansk lovgivning samt den lokale lovgivning i andre lande, for så vidt angår import, eksport, overførsel og brug. Levering af Ciscos kryptografiske produkter medfører ikke, at tredjepartsautoritet har tilladelse til at importere, eksportere, distribuere eller anvende kryptering. Det er importørernes, eksportørernes, distributørernes og brugernes eget ansvar at sørge for, at de amerikanske eller lokale regler overholdes. Ved at tage dette produkt i brug erklærer du dig indforstået med at overholde de gældende love og regler. Hvis du ikke kan overholde de amerikanske og lokale regler, bedes du returnere produktet med det samme.

Yderligere oplysninger om amerikanske eksportregler kan findes på https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Vigtige onlineoplysninger

Licensaftale for slutbrugeren

Licensaftalen for slutbrugeren (EULA) er placeret her: https://www.cisco.com/go/eula

Overholdelse af bestemmelser og sikkerhedsoplysninger

Overholdelse af bestemmelser og sikkerhedsoplysninger (RCSI) er placeret her: