באפשרותך לשנות את המיקרופון והרמקולים המשמשים את הלקוח כאשר יש לך לפחות אביזר טלפון אחד לבקרת שיחות.

1

בחלון הרכזת, פתח את התפריט הנפתח 'פקדי טלפון'.

2

בחר השתמש במחשב שלי לשיחות. אתה יכול לראות את אביזרי הטלפון הנוכחיים שלך.

3

כדי לשנות את אביזרי הטלפון שלך, בחר העדפות שמע/וידאו.... אתה יכול גם לבדוק את הצליל במכשירים שלך.