בתחילת פגישה, ניתן להציג את שמותיהם של עד ארבעה אנשים בקצה הרחוק של 60 השניות הראשונות. לאחר מכן, שם האדם שמדבר כעת מופיע בקצרה כאשר הם מתחילים לדבר.

אם הארגון מאפשר לתוויות שמות, ניתן להחליף או להשבית אותן במכשיר. כאשר מכבים תוויות שמות, הן אינן מופיעות במהלך השיחה הבאה. עם זאת, אם תוויות שמות זמינות, עדיין תקבל אותן. לאחר סיום השיחה, תוויות השמות מופעלות באופן אוטומטי.


תוויות שמות אינן זמינות בכנסים מומרים או על לקוחות רכים.

1

פתח את התפריט הגדרות על-ידי העברת מימין למסך הבית ובחר הגדרות התקן.

2

הקש על תוויות שם זיהוי פנים והקש על הלחצן toggle כדי להפעיל או להשבית את התוויות עבור המכשיר.