1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל > תצורה > דוא"ל > שלח דואר אלקטרוני לכולם.

שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך מופיעים במקטע פרטי השולח.

2

כתוב את ההודעה ובחר שלח.

בהודעה שלך לכל המשתמשים, אל תכלול משתנים הנמצאים בתבניות הדואר האלקטרוני של שירות Webex שלך.