מדיה אזורית של Webex Calling עבור CCP אינה חלה על מערכות Webex Room.

תחילה עליך לעמוד בדרישות הרשת כפי שהוגדר על-ידי Cisco. כדי למנוע הפסקת שירות, מומלץ לעדכן את הרשת לפי הצורך. לערך עיון, ראה דרישות רשת עבור שירותי Webex.

זמין עבור:

  • Webex Calling עבור ספקי שירות (SP)

  • Webex Calling עבור משווקים בעלי ערך מוסף (VAR)

האזורים הבאים משולבים לטבלת הפניה ליציאות ייצור אחת עבור ספקי שירות וערכות ערך מוסף:

  • ארה"ב

  • קנדה

  • EMEA

  • אוסטרליה

  • יפן

דוגמה לזרימת שיחת PSTN באמצעות מדיה אזורית עבור CCP: