Webex Calling Regional Media for CCP אינו חל על מערכות חדרי Webex.

תחילה עליך לעמוד בדרישות הרשת כפי שנקבעו על ידי סיסקו. כדי להימנע מהפסקת שירות, מומלץ לעדכן את הרשת בהתאם לצורך. לעיון ראה דרישות רשת עבור שירותי Webex.

זמין עבור:

  • Webex Calling עבור ספקי שירותים (SP)

  • Webex Calling for Value Added Resellers (VAR)

האזורים הבאים משולבים בטבלת הפניות אחת של יציאת הייצור עבור SPs ו - VARs:

  • ארה"ב

  • קנדה

  • EMEA

  • אוסטרליה

  • יפן

דוגמה לזרימת שיחות PSTN באמצעות מדיה אזורית עבור CCP: