1

חדרי הקש . ולבחור את החדר לעזוב

2

הקש על מידע והקש על .