Automatically hide names

כאשר שמות מוסתרים, עדיין תוכל לראות את שמו של משתתף בודד על-ידי ריחוף מעל הווידאו של אותו אדם.

שם הדובר הפעיל תמיד מופיע כדי שתדע מי מדבר.

1

במהלך פגישה, בחר פריסהLayout.

2

כבה באופן אוטומטי הסתר שמות כדי להציג את השמות בסרטונים.

אם תחליט שברצונך להסתיר את השמות, הפעל את האפשרות באופן אוטומטי הסתר שמות .