Stvaranje predloška obrasca za registraciju

Domaćini mogu odabrati korištenje predložaka obrazaca za registraciju koje stvorite. Ako ne stvorite predložak, domaćini mogu koristiti samo osnovni zadani predložak.

Domaćinima možete omogućiti i korištenje vlastitog prilagođenog obrasca.

1

Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Konfiguracija > Webex događaji > obrazac za registraciju.

2

Odaberite Obrazac predloška, a zatim kliknite Stvori predložak .

3

Kliknite Spremi.

Upravljanje predlošcima obrazaca za registraciju

Predložak obrasca za registraciju možete mijenjati, omogućiti, onemogućiti ili brisati.

1

Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Konfiguracija > Webex događaji > obrazac za registraciju.

2

Kliknite ikonu trotočja ... pokraj predloška i odaberite akciju koju želite izvesti.

3

Kliknite Spremi.