Certyfikaty można dodawać z poziomu lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Można też dodawać certyfikaty, wykonując polecenia API. Aby zobaczyć, które polecenia umożliwiają dodawanie certyfikatów, patrz roomos.cisco.com .

Certyfikaty usług i zaufane urzędy certyfikacji

Walidacja certyfikatów może być wymagana w przypadku korzystania z TLS (Transport Layer Security). Serwer lub klient może wymagać, aby urządzenie przedstawiło mu ważny certyfikat przed nawiązaniem komunikacji.

Certyfikaty są plikami tekstowymi, które weryfikują autentyczność urządzenia. Certyfikaty te muszą być podpisane przez zaufany urząd certyfikacji (CA). W celu weryfikacji podpisu certyfikatów na urządzeniu musi znajdować się lista zaufanych urzędów certyfikacji. Lista musi zawierać wszystkie CA potrzebne do weryfikacji certyfikatów zarówno dla logowania audytowego jak i innych połączeń.

Certyfikaty są używane dla następujących usług: Serwer HTTPS, SIP, IEEE 802.1X oraz logowanie audytu. W urządzeniu można przechowywać kilka certyfikatów, ale w danym momencie dla każdej usługi jest włączony tylko jeden.


Wcześniej zapisane certyfikaty nie są automatycznie usuwane. Wpisy w nowym pliku z certyfikatami CA są dołączane do istniejącej listy.

Wi-Fi połączenia

Zalecamy dodanie zaufanego certyfikatu CA dla każdego urządzenia systemu biurowego lub biurkowego Cisco Webex lub Webex Board, jeśli sieć korzysta z uwierzytelniania WPA-EAP. Musisz to zrobić indywidualnie dla każdego urządzenia i przed połączeniem z siecią Wi-Fi.

Aby dodać certyfikaty dla połączenia Wi-Fi, potrzebne są następujące pliki:

  • Lista certyfikatów CA (format pliku: .PEM)

  • Certyfikat (format pliku: .PEM)

  • Klucz prywatny, albo jako osobny plik, albo zawarty w tym samym pliku co certyfikat (format pliku: .PEM)

  • Hasło (wymagane tylko wtedy, gdy klucz prywatny jest zaszyfrowany)

Certyfikat i klucz prywatny są przechowywane w tym samym pliku na urządzeniu.

Jeśli uwierzytelnienie nie powiedzie się, połączenie nie zostanie nawiązane.

1

W widoku klient w https://admin.webex.com Przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście. Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję Portal www.

Jeśli w urządzeniu skonfigurowano użytkownika lokalnego administratora, można uzyskać bezpośredni dostęp do interfejsu sieciowego, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując http(s)://<punkt końcowy lub nazwa hosta>.

2

Przejdź do Zabezpieczenia > Certyfikaty > Własne > Dodaj certyfikat i załaduj certyfikat główny CA.

3

W openssl wygeneruj klucz prywatny i żądanie certyfikatu. Skopiuj treść żądania certyfikatu. Następnie wklej ją, aby zażądać certyfikatu serwera od swojego urzędu certyfikacji (CA).

4

Pobierz certyfikat serwera podpisany przez urząd certyfikacji. Upewnij się, że jest używany. Formacie PEM.

5

Przejdź do Zabezpieczenia > Certyfikaty > Usługi > Dodaj certyfikat i załaduj klucz prywatny oraz certyfikat serwera.

6

Włącz usługi, których chcesz użyć w odniesieniu do właśnie dodanego certyfikatu.