Wybieranie sposobu dołączania

Korzystając z witryny Webex, można wybrać sposób dołączania do spotkań. Możesz elastycznie dołączać do spotkań za pomocą aplikacji internetowej lub aplikacji klasycznej.


Ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników systemów Windows i Mac.

Konfigurowanie ustawień

1

W sekcji Pokój osobisty na pulpicie nawigacyjnym, stronie Pokój osobisty lub stronie Informacje o spotkaniu wybierz strzałkę w dół po prawej stronie przycisku Rozpocznij spotkanie lub Dołącz do spotkania .

2

Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Użyj aplikacjiklasycznej — dołączaj do spotkań z poziomu aplikacji klasycznej Spotkania . Jeśli aplikacja komputerowa Webex nie jest jeszcze zainstalowana, rozpocznie się automatyczne pobieranie.

  • Korzystaj z aplikacjiinternetowej – dołączaj do spotkań z poziomu przeglądarki, bez żadnych instalacji ani wtyczek. Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji sieci Web, zobacz Aplikacjawebex.


 

Wybór jest zapisywany w przeglądarce i staje się domyślnym wyborem podczas rozpoczynania spotkań i dołączania do nich z poziomu witrynyWebex.

Znane ograniczenia

Poniżej przedstawiono znane ograniczenia dotyczące sposobu dołączania do spotkań:

  • Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Chromium w systemie Linux są obsługiwane przez aplikację internetową. Inne przeglądarki nie są kompatybilne.

  • Domyślne ustawienie dołączania do spotkań jest ustawiane przez administratora witryny.

  • Aplikacja internetowa nie obsługuje spotkań z szyfrowaniem end-to-end.

  • Aplikacja internetowa nie obsługuje spotkań korzystających ze starszego voIP.