Schemat bloków

Kliknij pozycję Interpretacja > Inne formanty, a następnie z menu rozwijanego wybierz język, który ma być źródłem.

Naciśnij pozycję Inne kontrolki Ikona Inne elementy sterujące > Interpretacja, a następnie wybierz odpowiedni język źródłowy z menu rozwijanego.