Z Control Hub

W koncentratorze sterowania można uzyskać dostęp do podzestawu konfiguracji urządzeń dla pojedynczych lub wielu urządzeń do obsługi płyt biurowych, biurkowych i serii pokojów Masz dostęp z możliwością odczytu do konfiguracji, których nie można zmienić w Control Hub.

Istnieje możliwość skonfigurowania wszystkich urządzeń w organizacji korzystających z RoomOS lub połączonych z Webex Edge dla urządzeń. Konfiguracje można zmieniać niezależnie od stanu, w którym znajdują się urządzenia, a zmiany będą stosowane, gdy urządzenia przechodzą w tryb online

Z lokalnego interfejsu sieci Web

Można uzyskać dostęp do wszystkich konfiguracji i wyświetlić wszystkie parametry stanu z lokalnego interfejsu sieci Web. Ponadto można wybrać wstępnie zdefiniowane konfiguracje urządzeń, takie jak pokój widoków i śledzenie prezentera. Ponadto jest dostępny zestaw narzędzi przeznaczonych dla integratorów, takich jak Edytor rozszerzeń interfejsu użytkownika i Edytor makr .

urządzenia połączone z Webex Edge urządzenia

W przypadku urządzeń połączonych z Webex Edge dla urządzeń korzystających z systemu ce 9.14.5 lub nowszych można uzyskać dostęp do konfiguracji urządzeń z poziomu koncentratora sterowania przy użyciu uprawnień odczyt i zapis Aby włączyć dostęp do zapisu dla Webex Edge for Devices, przejdź do urządzeń > ustawienia > Webex Edge for Devices i włącz Zezwalaj Control Hub na zarządzanie konfiguracjami.

Jeśli użytkownik zezwoli na zarządzanie konfiguracją z centrum sterowania, urządzenie zignoruje konfigurację z systemu zapewniania udostępniania, na przykład ustawienia udostępniania (makra i znaki) Nie ma to zastosowania w przypadku konfiguracji, które nie są dostępne w koncentratorze sterowania, takich jak konfiguracja sieci i nawiązywanie połączeń. Jeśli wyłączysz zarządzanie konfiguracją z Control Hub, a tryb kontroli konfiguracji zostanie ustawiony na Unified CM, konfiguracje zostaną cofnięte, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone w systemie aprowizacji. Więcej informacji o trybie sterowania konfiguracją zawiera Podręcznik konfiguracji funkcji dotyczący Unified cm .

Dostęp do odczytu jest dostępny również bez zezwalania Control Hub na zarządzanie konfiguracjami.

Wymagania:
 • Wymagany jest dostęp do Control Hub.

 • Urządzenie musi być w tej samej organizacji co Control Hub.

 • Aby uzyskać lokalny interfejs sieciowy, potrzebujesz łączności IP z urządzeniami, co zwykle oznacza, że musisz znajdować się w tej samej sieci.

Ograniczenia:
 • Nie możesz uzyskać dostępu do lokalnego interfejsu internetowego z Control Hub, jeśli używasz Internet Explorera.

1

W widoku klienta na https://admin.webex.com przejdź do pozycji urządzenia i wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować.

2

Przejdź do opcji konfiguracje i kliknij opcję wszystkie konfiguracje .

Możesz albo wyszukać konfigurację, którą chcesz zmienić, albo przejść do nich.

Po wybraniu lub napisaniu wartości, którą chcesz ustawić, kliknij przycisk Zastosuj.

Jeśli nie chcesz ustawiać konkretnej wartości konfiguracji, użyj przełącznika Obserwuj wartość domyślna. Następnie będzie on postępować zgodnie z wartością domyślną dla urządzenia i automatycznie zmieni się, jeśli domyślna zmieni się w przyszłej aktualizacji oprogramowania.

Sekcja Zastosowane zmiany pokazuje wszystkie zmiany konfiguracji, które wprowadziłeś od czasu otwarcia okna Zaawansowane konfiguracje urządzeń w Control Hub. Każdy wpis pokazuje zarówno starą, jak i nową wartość dla zmienionej konfiguracji. Konfiguracje, których nie można było zmienić, np. z powodu problemów po stronie serwera, pojawiają się na czerwono. Zmiany konfiguracji wprowadzone przy użyciu innych metod dostępu, takich jak bezpośrednie korzystanie z interfejsu API urządzenia lub lokalnego interfejsu internetowego urządzenia, nie są tutaj wyświetlane.

Zbiorcze konfiguracje urządzeń umożliwiają jednokrotne zmianę konfiguracji na kilku urządzeniach biurowych, biurkowych i serii pokojów

1

W widoku klient w admin.webex.com przejdź do pozycji urządzenia . Z listy urządzeń wybierz urządzenia, które mają zostać skonfigurowane

2

Wybierz opcję Edytuj urządzenia . Następnie z menu podręcznego wybierz kolejno opcje konfiguracje urządzeń.

3

W Kreatorze konfiguracji zbiorczej można wyszukać konfigurację lub przeglądać listę.

 • W przypadku wyszukiwania można wybrać jedną z wyników, aby przeprowadzić prostą konfigurację.

 • Jeśli przeglądasz listę, kliknij jej konfigurację, aby wyświetlić parametry.

Lista konfiguracji umożliwia wyświetlenie wszystkich konfiguracji dostępnych dla wszystkich wybranych urządzeń. Umieść kursor myszy nad produktami , aby zobaczyć, do których urządzeń stosuje się konfiguracja lub zakres wartości.

4

Zmień parametry za pomocą listy rozwijanej, suwaka lub pola wejściowego. Jeśli wybrane urządzenia mają inne zakresy wartości, zostaną wyświetlone jako oddzielne wystąpienia. Aby wrócić do wprowadzonej zmiany, kliknij przycisk Wyczyść .

Jeśli chcesz przywrócić wartość domyślną, Włącz opcję domyślnie .

5

Po ustawieniu wszystkich konfiguracji, które mają zostać zmienione, wybierz Następny w prawym dolnym rogu.

6

Zmiany można przejrzeć i wybrać opcję Zastosuj , aby potwierdzić wprowadzone zmiany.

Na stronie Przegląd można również usuwać lub edytować zmiany. Aby usunąć zmiany, wybierz ikonę Usuń. Aby edytować, należy zaznaczyć ikonę pióra. Poddaj edycji konfigurację i kliknij przycisk Dalej, aby powrócić do strony przegląd.

7

Po zastosowaniu zmian widoczne są wszystkie wprowadzone zmiany

Zmienione konfiguracje można wyświetlić na liście aktywności administratora. Przejdź do opcji Rozwiązywanie problemów i kliknij przycisk administrator . Aby przejrzeć wprowadzone zmiany, należy wybrać wpis z listy

Konfiguracje zastosowane jako szablon konfiguracji można zapisać w celu późniejszego użycia go W tym celu należy kliknąć przycisk Zapisz jako nowy szablon

Dostęp do interfejsu sieci Web można uzyskać za pośrednictwem koncentratora sterowania lub bezpośrednio z urządzenia. Podczas uzyskiwania dostępu za pośrednictwem centrum sterowania zostaje utworzony tymczasowy użytkownik lokalny, Webex administrator . Aby uzyskać bezpośredni dostęp, należy utworzyć administratora, integratora , RoomControl lub użytkownika na urządzeniu, zgodnie z opisem w artykule administrowanie użytkownikami lokalnymi Następnie dostęp do interfejsu internetowego można uzyskać bezpośrednio, otwierając przeglądarkę www i wpisując w niej https://<endpoint IP lub hostname >.

Aby uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego za pośrednictwem centrum sterowania:

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście.

2

Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję Portal www.

3

Zostanie otwarte nowe okno przeglądarki internetowej o https://<adres IP punktu końcowego lub hosta>. Jeśli proces uwierzytelniania, który obejmuje zarówno Centrum sterowania, jak i urządzenie, zakończy się pomyślnie, rozpocznie się sesja sieci Web.

4

W lokalnym interfejsie sieci Web na stronie Ustawienia znajdują się karty Konfiguracja i stan .

Ustawienia urządzenia można znaleźć w przewodniku administratora dotyczącym lokalnej wersji urządzenia.

Niektóre konfiguracje dotyczą tylko zarejestrowanych lokalnie urządzeń i urządzeń połączonych z Webex Edge for Devices. Wśród nieodpowiednich konfiguracji urządzenia zarejestrowanego przez Webex są wszystkie te związane z H.323, H.320, SIP, NTP, CUCM, LDAP, Proximity i Far End Camera Control.

Aby znaleźć przewodniki administratora, przejdź do strony dokumentacji serii i przejdź do przewodników konserwacji i obsługi. Wybierz najnowszą wersję dostępną dla Twojego produktu. Niektóre funkcje opisane w tych przewodnikach nie są dostępne dla zarejestrowanych urządzeń Cisco Webex.

Konfiguracje Webex zarejestrowanych urządzeń

Następujące konfiguracje nie są dostępne bezpośrednio z Control Hub dla zarejestrowanych urządzeń Webex:

 • Network

 • Adresy eksperymentalne

 • H323

 • Książka telefoniczna

 • Dostarczanie

 • Konferencja DefaultCall Protocol

 • Tryb szyfrowania konferencyjnego

 • UserManagement

 • Proximity

 • NetworkService

 • RTP

 • SystemUnit CrashReporting

 • SIP

Konfiguracje urządzeń połączonych z Webex Edge dla urządzeń

Gdy włączysz Control Hub jako właściciela konfiguracji, urządzenie przestanie akceptować dane wejściowe z Unified CM dla następujących konfiguracji:

 • DefaultVolume audio

 • Tryb CallHistory

 • Tryb automatycznego odbierania połączeń konferencyjnych

 • Tryb FarEndControl konferencyjnego

 • Konferencja MaxTotalTransmitCallrate

 • Konferencja MaxTotalReceiveCallrate

 • Konferencja MicUnmuteOnDisconnect

 • Tryb konferencji wielopunktowej

 • FacilityService

 • Tryb NetworkServices Http

 • NetworkServices Smtp

 • Tryb NetworkService Ssh

 • Tryb NetworkService w usłudze Telnet

 • Usługa sieciowa WiFi dozwolona

 • Tryb SerialPort/logowanie

 • Kontrola stanu wstrzymania/opóźnienie/czynność

 • Nazwa SystemUnit

 • Time TimeFormat/DateFormat

 • UserInterface Accessibility IncomingCallNotification

 • UserInterface CustomMessage

 • UserInterface funkcji połączenia JoinWebex

 • UserInterface tryb SettingsMenu

 • UserManagement LDAP

Następujące konfiguracje są ustawiane z Unified CM i są tylko do odczytu z Control Hub:

 • Serwer proxy NetworkService

 • NetworkServices H323

 • NetworkService (protokół https)

 • NetworkService (protokół SNMP)

 • NetworkService HostKeyAlgorithm SSH

 • NetworkServices Upnp

 • NetworkServices Wifi

 • SystemUnit CrashReporting

 • Konferencja DefaultCall Protocol

 • Tryb szyfrowania konferencyjnego

 • Książka telefoniczna