Administratorzy stron webex

Zanim użytkownicy z kontem Microsoft Teams będą mogli korzystać z karty Webex w Microsoft Teams, administratorzy witryn Webex muszą połączyć konta Webex użytkowników z ich kontami Microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne, a bezpłatne konta Microsoft Teams nie mogą być używane.

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.comprzejdź do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawieniatypowe wybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Integracja z innymi firmami w obszarze Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) sprawdź następujące opcje:

Pola wyboru opcji Microsoft 365 i Teams
  • Zezwalaj użytkownikom na logowanie się do spotkań Webex za pomocą kont Microsoft 365 — użytkownicy usługi Microsoft Teams, których konta są połączone z ich kontem Microsoft 365, mogą logować się do aplikacji Spotkaniaza pomocą konta Microsoft 365.

  • (Opcjonalnie) Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli ich adres e-mail konta Webex jest zgodny z ich adresem e-mail Microsoft 365 — umożliwia użytkownikom usługi Microsoft Teams rozpoczynanie spotkań w pokojach osobistych Webex bez logowania się do przeglądarki, wyświetlanie ostatnio dołączonych pokoi osobistych i wyświetlanie nadchodzących spotkań.

5

Wybierz pozycję Dodaj nową autoryzację.

Przycisk Dodaj nową autoryzację

Aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzacji i uprawnień żądanych przez Webex, zobacz Autoryzacja i uprawnienia wymagane dla platformy Microsoft 365 w Webex Site Administration i Webex Control Hub.

6

Zaloguj się na konto administratora i wybierz pozycję Akceptuj.Sign in to your administrator account, and select Accept.

7

Wybierz Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu autoryzacji z identyfikatorem dzierżawy i szczegółami domeny dzierżawcy witryna może zostać zintegrowana z usługą Microsoft Teams.
Zanim użytkownicy z kontem Microsoft Teams będą mogli korzystać z karty Webex w Microsoft Teams, administratorzy witryn Webex muszą połączyć konta Webex użytkowników z ich kontami Microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne, a bezpłatne konta Microsoft Teams nie mogą być używane.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Integracja z innymi firmami w obszarze Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) sprawdź następujące opcje:

Pola wyboru opcji Microsoft 365 i Teams
  • Zezwalaj użytkownikom na logowanie się do aplikacji Spotkania przy użyciu kont Microsoft 365 — użytkownicy usługi Microsoft Teams, których konta są połączone z ich kontem Microsoft 365, mogą logować się do aplikacji Spotkaniaza pomocą konta Microsoft 365.

  • (Opcjonalnie) Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli ich adres e-mail konta Webex jest zgodny z ich adresem e-mail Microsoft 365 — umożliwia użytkownikom usługi Microsoft Teams rozpoczynanie spotkań w pokojach osobistych Webex bez logowania się do przeglądarki, wyświetlanie ostatnio dołączonych pokoi osobistych i wyświetlanie nadchodzących spotkań.

3

Wybierz pozycję Dodaj nową autoryzację.

Przycisk Dodaj nową autoryzację

Aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzacji i uprawnień żądanych przez Webex , zobacz Autoryzacja i uprawnienia wymagane dla platformy Microsoft 365 w Webex Site Administration and Control Hub.

4

Zaloguj się na konto administratora i wybierz pozycję Akceptuj.Sign in to your administrator account, and select Accept.

5

Wybierz Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu autoryzacji z identyfikatorem dzierżawy i szczegółami domeny dzierżawcy witryna może zostać zintegrowana z usługą Microsoft Teams.

Administratorzy globalni platformy Microsoft 365 lub administratorzy usługi Microsoft Teams

Przed rozpoczęciem

Właściciele zespołów i członkowie zespołu mogą wyświetlać i instalować aplikację Spotkania w sklepie Microsoft Teams Store tylko po tym, jak administrator globalny platformy Microsoft 365 użyje następujących kroków w celu udzielenia uprawnień.

Jeśli masz autoryzowaną przez FedRAMP witrynę Webex, zobacz Włączanie aplikacji FedRAMP Authorized Webex Meetings dla platformy Microsoft 365 w celu skonfigurowania integracji.

1

Przejdź do centrum administracyjnego usługi Microsoft Teams i wybierz pozycję Ustawienia > Usługi i dodatki, a następnie wybierz pozycję Microsoft Teams.Go to the Microsoft Teams admin center and select Settings > Services & add-ins, and then select Microsoft Teams.

2

W obszarze Aplikacjezewnętrzne domyślnie opcja Zezwalaj na aplikacje zewnętrzne w usłudze Microsoft Teams jest włączona. Jeśli wyłączysz ten przełącznik, wszystkie zewnętrzne aplikacje innych firm zostaną wyłączone. Upewnij się, że zezwalasz na aplikacje zewnętrzne w usłudze Microsoft Teams.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Ustawienia administratora aplikacji w usłudze Microsoft Teams.

3

Upewnij się, że opcja Zezwalaj na bezpośrednie ładowanie aplikacji zewnętrznych jest wyłączona.

4

Włącz aplikację, zaznaczając pole wyboru Cisco Webex Meetings .

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Przed rozpoczęciem

Aby zainstalować aplikację Webex Meetings for Government dla platformy Microsoft 365, włącz zezwalaj na aplikacje zewnętrzne w usłudze Microsoft Teams i Zezwalaj na ładowanie bezpośrednie aplikacjizewnętrznych. Aby uzyskać informacje na temat pobierania pakietu instalacyjnego, skontaktuj się z webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com i dołącz plik MS Teams FedRAMP jako temat.

Zanim użytkownicy z kontem Microsoft Teams będą mogli korzystać z karty Webex w Microsoft Teams, administratorzy witryn Webex muszą połączyć konta Webex użytkowników z ich kontami Microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne.

1

Zaloguj się do usługi Microsoft Teams przy użyciu konta administratora.

2

Kliknij pozycję Aplikacje, a następnie wybierz pozycję Przekaż aplikację niestandardową > Przekaż dla <tenant name="">.

3

Znajdź Webex Meetings for Government.zip na komputerze lokalnym i otwórz go.

4

Kliknij pozycję Spotkania Webex dla instytucji rządowych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

5

Kliknij przycisk Nadaj uprawnienia, a następnie wprowadź hasło, jeśli jest to wymagane.

6

Kliknij przycisk Akceptuj, aby przyznać Webex Meetingsżądane uprawnienia .

Jeśli jesteś administratorem globalnym platformy Microsoft 365 lub administratorem usługi Microsoft Teams, możesz ustawić witrynę Webex dla całej organizacji. Po ustawieniu witrynywebex dla całej organizacji każdy kanał w organizacji używa tej witryny, jeśli nie ustawiono żadnej innej witryny. Nadal możesz ustawić inną witrynę dla siebie lub dla zespołu.

1

Jeśli w organizacji są inni administratorzy usługi Microsoft Teams, być może ustawili oni już witrynę dla organizacji. Aby sprawdzić, czy witryna została ustawiona, na czacie prywatnym z botem Webex Meetings wpisz site org i naciśnij Enter.

2

Jeśli witryna Webex nie została ustawiona lub chcesz ustawić inną, wpisz site org [adres URLwitryny Webex] i naciśnij klawisz Enter. Adres URL witryny webex jest zwykle w formacie company.webex.com.

3

Jeśli chcesz usunąć witrynę Webex jako domyślną dla swojej organizacji, wpisz site org reset i naciśnij klawisz Enter.

1

W usłudze Microsoft Teams wybierz pozycję Dodaj kartęIkona dodawania karty u góry kanału.

2

Wyszukaj i wybierz aplikację Webex Meetings .

Jeśli nie otrzymasz żadnych wyników wyszukiwania, upewnij się, że masz aplikację Spotkania w wersji 2.0 lub nowszej . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub aktualizowanie aplikacji Webex Meetings dla zespołu.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i, jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj żądane uprawnienia.

4

Kliknij opcję Zgoda w imieniu instytucji w oknie żądania uprawnień, aby każda osoba w organizacji nie musiała indywidualnie akceptować żądanych uprawnień.

Administratorzy globalni platformy Microsoft 365 lub administratorzy usługi Microsoft Teams mogą używać tych poleceń w całej organizacji z aplikacją Spotkania .


Polecenia organizacji witryny nie otwierają menu poleceń. Wpisz pełne polecenia, aby ich użyć.

Polecenie

Opis

site org [adres URLwitryny Webex organizacji]

Przykład: mysite.webex.com organizacyjne strony

Ustawia adres URL witryny sieci Web dla kanałów w organizacji. Gdy udostępniasz łącze do spotkania, adres URL witryny sieci Web organizacji jest używany, chyba że ustawisz inny dla siebie lub zespołu.

organizacja strony

Pokazuje witrynę aktualnie ustawioną dla Twojej organizacji.

resetowanie organizacji witryny

Usuwa adres URL witryny webex obejmującej całą organizację .