Włączać Rozwiązanie UC połączone z chmurą Webex usługi, takie jak Analytics, Certificate Management, Operational Metrics, Borderless CTI i Deployment Insights, aby zbierać informacje o wdrożeniu lokalnym, a także przeglądać dane analityczne. Możesz włączyć lub wyłączyć te usługi w zależności od wymagań.
1

W widoku klienta w Control Hub przejdź do sekcji Usługi > Connected UC. Na karcie Zarządzanie UC kliknij pozycję Spis usługi.

Zostanie wyświetlona lista grup klastrów z opisem, stanem, klastrami i węzłami.
2

Kliknij przycisk Szczegóły obok grupy klastrów, do której należy węzeł.

Pojawi się strona Inwentarz z listą klastrów należących do wybranej grupy klastrów.
3

Kliknij przycisk Szczegóły obok klastra, do którego należy węzeł.

Zostanie wyświetlona nazwa węzła z wersją, produktem i stanem.
4

Kliknij ikonę wielokropka ... obok pozycji Historia zdarzeń i wybierz pozycję Zarządzanie usługami.

The Zarządzanie usługami pojawi się strona z listą usług, takich jak Analytics, Certificate Management, Operational Metrics, Borderless CTI i Deployment Insights.
5

Użyj przycisku przełączania, aby włączyć wymaganą usługę, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją włączyć.