słuchawki

Seria Cisco IP DECT 6800 składa się ze wielokomórkowej stacji bazowej Cisco IP DECT 210 oraz telefonu IP Cisco IP DECT 6825.

Rys. 1. Wielokomórkowa stacja bazowa Cisco IP DECT 210 i słuchawka Cisco IP DECT 6825
stacja bazowa i słuchawka

Słuchawki komunikują się z stacją bazową przy użyciu protokołu DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) w celu zapewnienia wszystkich funkcji związanych z połączeniami.


Słuchawka może nie obsługiwać wszystkich funkcji. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych funkcji, skontaktuj się z dostawcą usług.

Przyciski i podzespoły

Słuchawka ma wiele przycisków i funkcji, z których będziesz regularnie korzystać. Na poniższej ilustracji i w tabeli przedstawiono ważne przyciski i funkcje telefonu.

Rys. 2. Słuchawka telefonu IP Cisco DECT 6825 – przyciski i osprzęt
Obraz telefonu z objaśnieniami. Numer 1 to świecący pasek u góry słuchawki. Numer 2 to duży przycisk na górze. Numer 3 to prawa strona słuchawki. Numer 4 to trzy przyciski poniżej ekranu, kółko nawigacyjne poniżej klawiszy programowych i cztery przyciski otaczające kółko nawigacyjne. Lewy górny przycisk to przycisk głośnika. Prawy górny przycisk to przycisk menu. Dolny lewy przycisk to przycisk Odbierz/Wyślij. Prawy dolny przycisk to przycisk Zasilanie/Rozłącz. Numer 5 wskazuje klawiaturę numeryczną. Numer 6 to lewa strona słuchawki.
Tabela 1. Słuchawka telefonu IP Cisco DECT 6825 – przyciski i osprzęt

Element

Nazwa lub grupa

Opis

1

Wskaźnik (LED)

Dioda wskaźnika — określa stan: Można skonfigurować zdarzenia, które powodują świecenie diody LED na czerwono, żółto lub zielono.

2

Przycisk alarmowy

Alarm Wywołuje alarm, jeśli ta funkcja jest skonfigurowana.

3

Gniazdo zestawu słuchawkowego

Gniazdo zestawu nagłownego z osłoną . Po zdjęciu osłony można podłączyć zestaw słuchawkowy lub słuchawki douszne (gniazdo audio 3,5 mm).

4

Klawisze programowe, przyciski sterujące słuchawki (głośnika, menu), kółko nawigacyjne, przyciski sterowania połączeniami (odbierania/wysyłania, zasilania/kończenia).

Klawisze programowe Umożliwiają użycie opcji wyświetlanych na ekranie.

Głośnik — włączanie i wyłączanie trybu głośnika słuchawki.

Menu Dają dostęp do książek telefonicznych, ustawień, stanu i innych informacji.

Kółko nawigacyjne — pierścień nawigacyjny i przycisk Wybierz:

 • Pierścień nawigacyjny (zewnętrzny): Przechodzenie w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

 • Przycisk Wybierz (w środku kółka): wybieranie elementu menu.

Odbierz/Wyślij — odebranie połączenia lub nawiązanie połączenia po uprzednim wybraniu numeru.

Zasilanie/zakończenie Umożliwia włączenie i wyłączenie słuchawki albo zakończenie trwającego połączenia. W menu naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na poprzedni ekran.

5

Klawiatura numeryczna

Umożliwia wybieranie numerów i wprowadzanie liter.

Jeden

 • Wprowadź 1 podczas wybierania numeru.

 • Dostęp do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie połączyć się z systemem poczty głosowej.

 • Wprowadzanie następujących specjalnych znaków tekstowych: . ! ? , - " @ + ; :

Gwiazdka

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby dodać symbol plus (+) na początku numeru telefonu.

Zero

 • Wprowadzanie 0 podczas wybierania numeru.

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować klawiaturę numeryczną.

 • Wprowadza spację.

krzyżyk (#)

 • Naciśnij i przytrzymaj, aby wyciszyć dzwonek słuchawki. Słuchawka zacznie wibrować, jeśli ta funkcja została skonfigurowana.

 • Wprowadzanie następującego specjalnego znaku tekstowego: #

Klawisze od 2 do 9 służą do wprowadzania liter i cyfr.


 

W przypadku niektórych języków mogą występować dodatkowe znaki.

6

Przyciski głośności i wyciszenia

Głośność

 • Gdy słuchawka jest wolna, zmienia głośność dzwonka lub wyłącza go.

 • W trakcie połączenia służy do sterowania głośnością aktywnej słuchawki, zestawu słuchawkowego lub głośnika.

Wycisz — włącza lub wyłącza funkcję wyciszania.