Ovi uređaji podržavaju sobu za brifing: Room Kit EQ (Codec EQ), Room Kit Pro (Codec Pro), Room Kit EQX, Room Bar Pro, Room 70 G2, SX80, MX700, MX800 i MX800 Dual.

Soba za brifing je opremljena sa tri ekrana i dve kamere, kao što je prikazano u sledećem primeru podešavanja.

Soba za brifing je prilagođena oko tri režima sobe: lokalnog prezentera , daljinskog prezentera i režima diskusije . Lako je promeniti režim u letu, tako da odgovara vrsti treninga koji isporučujete.

  • Lokalni prezenter: Prezenter je u sobi.

  • Daljinski prezenter: Prezenter se poziva.

  • Diskusija: Za diskusije između različitih lokacija i sa lokalnim prezenterom u sobi.

Promena režima sobe tokom sastanka

Administrator je možda podesio prostoriju tako da se automatski prebacuje između lokalnog prezentatora i režima daljinskog prezentatora. Ako automatsko prebacivanje nije omogućeno, koristite kontroler osetljiv na dodir da biste se ručno prebacili između režima sobe.

Automatska promena podrazumeva:

  • Režim lokalnog prezentatora se koristi kada se otkrije prezentator na lokalnoj sceni.

  • Režim daljinskog prezentatora se koristi kada na lokalnoj sceni nije otkriven prezentator.

Uvek koristite kontroler osetljiv na dodir da biste odabrali režim diskusije.

Ručno prebacivanje između režima sobe

1

Dodirnite sobu za brifing na kontroleru osetljivom na dodir.

2

Dodirnite režim u koji želite da promenite:Lokalni prezentator,Daljinski prezentator ili diskusija . Trenutni režim je istaknut.


 
Ako administrator nije onemogućio automatsko prebacivanje, režim sobe će nastaviti da se menja u skladu sa gorenavedetim pravilima automatske promene.