Možete da pretražujete, pregledate i pozivate broj u direktorijumu. Tip pretrage koji možete da koristite zavisi od metoda koji je administrator koristio za podešavanje direktorijuma i dostupnost poddirektorijuma. Na primer, možda ćete videti direktorijum "Sve" za sve osobe u vašoj organizaciji i zasebnu stavku za vaše odeljenje.

1

Pritisnite direktorijum .

2

Uradite nešto od sledećeg:

  • Pomerite se nadole da biste istakli stavku.
  • Pritisnite taster Search, izaberite direktorijum, unesite deo ili celo ime korisnika i pritisnite taster Search .
3

(Opcionalno) Pritisnite taster Line i izaberite red na koji želite da pozovete.

4

Pritisnite dugme Izbor.