Pregled

Funkcija automatskog obezbeđivanja u kontrolnom čvorištu omogućava samostalno obezbeđivanje korisničkih uređaja u Objedinjenom CM za pozivanje UCM Cloud-a bez intervencije administratora. Ova funkcija izbegava preterano obezbeđivanje više uređaja za korisnika u objedinjenom CM-u i eliminiše potrebu pristupanja administratoru svaki put kada se njihov lični uređaj promeni. Uređaji se automatski kreiraju u objedinjenom CM-u, kada je korisnik obezbeđen za pozivanje u Webex (Objedinjeni CM) i prijavljivanje sa registrovanom e-adresom ili Korisničkim ID-om u Webex aplikaciju.

Administratori nisu u obavezi da idu u Objedinjeni CM da bi unapred obezbedili bilo koji od Webex App uređaja za korisnike u njihovoj organizaciji. Kada se korisnik prvi put upiše u Webex aplikaciju koristeći bilo koji uređaj, novi tip uređaja se automatski kreira za korisnika čak i ako uređaj već nije dostupan na Objedinjenom CM serveru.

Ova funkcija omogućava automatsko obezbeđivanje sledećih tipova uređaja u Objedinjenom CM-u za korisnike kada se prijave u Webex App sa različitih platformi uređaja:

 • Android uređaj (BOT)

 • Chromebook/iPad uređaji (TAB)

 • Windows/MAC uređaji (CSF)

 • iPhone uređaj (TCT)

Omogući automatsko obezbeđivanje

Možete odabrati da automatski obezbedite tip uređaja za korisnika na nivou organizacije i na nivou postavki pozivanja korisnika.


Automatsko obezbeđivanje Webex App uređaja u objedinjenom CM-u podržano je iz Webex App verzije 41.12.

Podešavanje organizacije

 1. Iz prikaza klijenta u kontrolnom čvorištu ( iditehttps://admin.webex.com), na stranicu " Usluge > postavke klijenata > postavke ".

 2. Definišite smernice da biste utvrdili koji uređaji su dozvoljeni za automatsko obezbeđivanje. Odaberite jednu od opcija:

  • Stoni i mobilni uređaj

  • Samo stoni uređaj

  • Samo mobilni uređaj

  Webex aplikaciju za automatsko obezbeđivanje možete da konfigurišete za korisnike na radnoj površini, mobilnom ili oboje.

  Ovu postavku možete da promenite i na korisničkom nivou za određene korisnike u kontrolnom čvorištu. Više postavki korisničkog nivoa pogledajte u članku Korisničke postavke.


  Postavke korisničkog nivoa imaju prioritet u odnosu na podrazumevane postavke nivoa organizacije za automatsko obezbeđivanje funkcije Webex aplikacije.

Podešavanja korisnika


Uverite se da se ID e-pošte ili korisnički ID u formatu e-pošte objedinjenog CM-a podudaraju sa ID-om e-pošte korisnika u kontrolnom čvorištu.

 1. Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, Go to Management > Users.

 2. Izaberite korisnika da biste izmenili i kliknite na dugme " Pozivanje".

 3. U okviru Postavke upravljača objedinjenim komunikacijama izaberite opciju dozvoljenog uređaja sa padajuće liste. Podrazumevani tip uređaja je Desktop i mobile.

  • Stoni i mobilni uređaj

  • Samo stoni uređaj

  • Samo mobilni uređaj

 4. Na stranici "Objedinjena CM administracija" proverite da li je korisnik povezan sa primarnim proširenjem.

  Ako korisnik nema primarno proširenje i bilo koji uređaj koji je povezan, dodajte primarno proširenje korisniku.

  1. Idite na stavku " > korisnik/telefon dodaj > brzog korisnika/telefona".

  2. Pronađite korisnika i dodajte oznaku tipa datoteke u postavkama proširenja .

Postavke automatskog obezbeđivanja uređaja

Sledeća tabela navodi scenarije i postavke predloška koje se koriste za novi uređaj koji je kreiran, kada se korisnik prvi put prijavi u Webex aplikaciju sa novog mobilnog ili stonog uređaja

Povezani uređaji Postavke koje se koriste za automatski obezbeđeni uređaj
Nema dostupnog uređaja

Podešavanja uređaja

Ako je korisnički profil povezan sa krajnjim korisnikom konfigurisan sa više predložaka univerzalnih uređaja (UDTs), postavke novog kreiranog Webex App uređaja kopiraju se iz UDT-a na osnovu sledećeg redosleda prioriteta:

 1. UDT povezan sa mobilnim i stonim uređajima

 2. UDT povezan sa Desk telefonima

 3. Koristi se predložak za automatsku registraciju (System Default UDT) klastera, ako nijedan UDT nije konfigurisan u korisničkom profilu


 

Kreiranje uređaja ne uspe ako nijedna od gorenavedenih tri opcije nije dostupna.


 

Standardni model određenog predloška telefonskog dugmeta konfigurisan je za automatski obezbeđeni uređaj.

Bilo koji uređaj

Postavke uređaja — Ako krajnji korisnik ima uređaj povezan i koristi drugi tip uređaja za prijavljivanje u Webex aplikaciju po prvi put, nove postavke automatski obezbeđenog uređaja kopiraju se sa postojećeg povezanog uređaja sledećim redosledom prioriteta:

 • Mobilni (TCT/TAB/BOT)

 • Radna površina (CSF)

 • Svi ostali uređaji


 

Standardni model određenog predloška telefonskog dugmeta konfigurisan je za automatski obezbeđeni uređaj.

Na osnovu postojećeg povezanog bezbednosnog profila telefona, automatski obezbeđeni uređaj bira sledeći novi bezbednosni profil telefona.

Postojeći bezbednosni profil telefona Automatsko obezbeđeno ime bezbednosnog profila telefona
Univerzalni bezbednosni profil (model nezavisan) Univerzalni bezbednosni profil (model nezavisan)
Bezbednosni profil određenog standardnog modela Standardni novi bezbednosni profil modela
Prilagođeni bezbednosni profil modela Standardni novi bezbednosni profil modela
Prilagođeni univerzalni bezbednosni profil (model nezavisan) Prilagođeni univerzalni bezbednosni profil (model nezavisan)