1

Tokom poziva kliknite na dugme Još.

Ako ne vidite opciju snimanja poziva, konfigurisani ste pomoću okruženja "Uvek zapis poziva". Dobijate vizuelni pokazatelj da se poziv snima.


 

Ako se vaš poziv snima, možda ćete čuti i audio objavu ili zvučne zapise, u zavisnosti od toga kako vas je administrator podesio.

Ako vidite opciju pauze, u zapisu poziva se uvek koristite sa okruženjem za pauziranje/nastavak podrške i možete da sledite sledeći korak.

2

Kliknite na dugme "Pauziraj" ako želite da pauzirate snimanje.

Vidite indikaciju da je snimak pauziran. Možete kliknuti na dugme "Nastavi snimanje" kada budete spremni da ponovo nastavite snimanje.


 

Takođe imate ove opcije snimanja:

  • Na zahtev– Kada se poziv pokrene, snimak se automatski pokreće na serveru. Ako izaberete opciju "Započni snimanje", snimak poziva se skladišti na serveru. Takođe možete da pauzirate i nastavite snimanje.

  • Na zahtev sa pokrenutim korisnikom –Ovaj režim vam omogućava da u svakom trenutku pokrenete, zaustavite, pauzirate i nastavite snimanje poziva. Svaki put kada se snimanje pokrene, zasebno snimanje se čuva na serveru.

1

Tokom poziva kliknite na dugme Još , a zatimizaberite stavku Započni snimanje.

Ako ne vidite opcije snimanja poziva, to znači da ste konfigurisani sa okruženjem "Uvek zapis poziva". Videćete indikaciju da je snimak u toku kada ste u pozivu.

Glas objavljuje da je snimanje započeto i da se u prozoru poziva pojavljuje indikator koji vas utklinje da je snimak u toku.

2

Kada završite sa snimanjem poziva, kliknite na dugme "Još", a zatimizaberite stavku Zaustavi snimanje.

1

Tokom poziva dodirnite Još.

Ako ne vidite opcije snimanja poziva, to znači da ste konfigurisani sa okruženjem "Uvek zapis poziva". Videćete indikaciju da je snimak u toku kada ste u pozivu.


 

Takođe možete čuti audio objavu ili zvučne zapise ako je snimak pokrenut, u zavisnosti od toga kako vas je administrator podesio.

Ako vidite opciju pauze, u zapisu poziva se uvek koristite sa okruženjem za pauziranje/nastavak podrške i možete da sledite sledeći korak.

2

Tapnite na dugme "Pauziraj" ako želite da privremeno pauzirate snimanje.

Videćete indikaciju da je snimak pauziran. Možete kliknuti na dugme "Nastavi snimanje" kada budete spremni da ponovo nastavite snimanje.


Takođe imate ove opcije snimanja:

  • Na zahtev– Kada poziv započne, snimanje poziva se automatski pokreće na serveru. Ako pritisnete dugme "Započnisnimanje", snimak poziva se skladišti na serveru. Takođe možete da pauzirate i nastavite snimanje.

  • Na zahtev sa pokrenutim korisnikom –Ovaj režim vam omogućava da u svakom trenutku pokrenete, zaustavite, pauzirate i nastavite snimanje poziva. Svaki put kada se snimanje pokrene, zasebno snimanje se čuva na serveru.

1

Tokom poziva dodirnite još , a zatimdodirnite Započni snimanje.

Ako ne vidite opcije snimanja poziva, to znači da ste konfigurisani sa okruženjem "Uvek zapis poziva". Videćete indikaciju da je snimak u toku kada ste u pozivu.

Glas objavljuje da je snimanje započeto i da se u prozoru poziva pojavljuje indikator koji vas utklinje da je snimak u toku.


 

Indikator nestaje nakon tri sekunde, ali ga možete vratiti u bilo koje vreme tokom snimanja tako što ćete dodirnuti bilo gde u prozoru za poziv.

2

Kada završite sa snimanjem poziva, dodirnite još , a zatimdodirnite Zaustavi snimanje.