Осъществяване и отговор на повиквания

При входящо повикване ще чуете мелодия в наушниците.

На инлайн контролера натиснете Обадете сена бутона за повикване.

Регулиране на силата на звука на микрофона

Натиснете Нагоре или Надолу на инлайн контролера.

Заглушаване на собствения глас при повикване

Натиснете Заглушаванена бутона за изключване на звука на инлайн контролера.

Поставяне на повикване на изчакване

Натиснете Обадете сена бутона за повикване веднъж на инлайн контролера.

Ако има входящо повикване, му се отговаря автоматично от наушниците.

Приключване на повикване

Задръжте Обадете сена бутона за повикване на инлайн контролера, докато чуете тон.

Отхвърляне на повикване

Натиснете Обадете сена бутона за повикване два пъти на инлайн контролера.

Поставяне на повикване на изчакване и възобновяване на задържано повикване

1

Натиснете Обадете сена бутона за повикване на инлайн контролера.

2

Изберете повикването, което искате да възобновите.

3

Натиснете Повикване.

Завършване на повикване и отговаряне на постъпващо повикване

1

Задръжте Обадете сена бутона за повикване, докато чуете тон.

2

Натиснете веднъж Повикване.

Приключване на повикване и възобновяване на задържано повикване

1

Задръжте Обадете сена бутона за повикване, докато чуете тон.

2

На телефона изберете повикването, което искате да възобновите.

3

Натиснете веднъж Повикване.

Включване и изключване на слушалките

1

Задръжте Обадете сена бутона за повикване на слушалките си за 4 секунди. Ще чуете тон, показващ състоянието на наушниците.

2

Извършете едно от следните действия:

  • Задръжте Обадете сена бутона за повикване за 1 секунда, за да включите отново слушалките.
  • Поставете наушниците на базата.