Задаване на формат на часа

Можете да настроите начина, по който да се показва времето на слушалката.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Час & дата > Час.

3

Натиснете Формат.

4

Маркирайте избора си.

  • 24-часов (по подразбиране): Показва времето, през 24-часова формат.
  • Сутрин/Следобед: Показва времето, през 12-часова формат.
5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на формата на датата

Можете да настроите начина, по който да се показва часа и датата на слушалката.

В тази процедура датата 24 август, 2018 се използва за избор. Възможностите за избор се показват на датата на слушалката.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Час & дата > Дата.

3

Натиснете Формат.

4

Маркирайте избора си.

  • 24-08-2018 (по подразбиране): Показва датата във формат дд-мм-гггг.
  • 08/24/2018: Показва датата във формат мм/дд/yyyy .
  • 24-август 2018: датата се показват в добави страницата yyyy формат.
  • 24/08/2018: Показва датата във формат дд/мм/гггг.
  • 24.08.2018: Показва датата във формат дд.мм.гггг.
  • 2018-08-24: Показва датата във формат гггг-мм-дд.
5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.