Настройване на формата на датата

Можете да настроите начина, по който да се показва времето на слушалката.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Час & дата > Час.

3

Натиснете Формат.

4

Маркирайте избора си.

  • 24 часа (по подразбиране): Показване на времето в 24-часов формат.
  • am/pm: Показване на времето в 12-часов формат.
5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Настройване на формат на датата

Можете да настроите начина, по който да се показва часа и датата на слушалката.

В тази процедура датата 24 август, 2018 се използва за избор. Възможностите за избор се показват на датата на слушалката.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Час & дата > Дата.

3

Натиснете Формат.

4

Маркирайте избора си.

  • 24-08-2018 (по подразбиране): Покажете датата във формат дд-мм-ггг.
  • 08/24/2018: Покажете датата във формат mm/dd/yyyy.
  • 24-авг-2018: Покажете датата във формат dd-mmm-yyyy.
  • 24/08/2018: Покажете датата във формат дд/мм/ггггг.
  • 24.08.2018: Покажете датата във формат dd.mm.гyyy.
  • 2018-08-24: Покажете датата във формат yyyy-mm-dd.
5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.