Списък на аварийните аларми

Можете да прегледате списъка на спешни аларми, които сте получили, ако спешни аларми са конфигурирани да звъни на вашия мобилен телефон.

Преглед на получените аварийни аларми

1

Преса Меню .

2

Избор на списък с аларми .

3

Ако има аларми, натиснете Избор, за да прегледате информацията за алармите.

Съобщаване за извънредна ситуация

Вашият телефон 6825 има авариен бутон, разположен в горната част на слушалката. Ако се зададе от администратора, можете да натиснете този бутон, за да вдигнете аларма при спешна ситуация. Слушалката прави повикване на предварително дефинирания номер за спешни случаи и автоматично включва спикерфона.


 

Телефонът 6823 няма бутон за спешни случаи .

Натиснете и задръжте Аварийно за 3 секунди.