Přehled

Můžete určit, jak dlouho může relace uživatele aplikace Webex pro web zůstat nečinná, než se odhlásí. To platí pro aplikaci Webex v síti i mimo ni pro uživatele webu.

Můžete zvolit různé časové limity nečinnosti pro aplikaci Webex v síti nebo mimo ni pro uživatele webu. Uživatelé mimo síť jsou uživatelé, kteří nejsou považováni za nepřipojené k síti vaší organizace. V síti jsou uživatelé uživatelé, kteří jsou považováni za připojené k síti vaší organizace.

Zapnout časový limit nečinné relace pro uživatele mimo síť jsou jediné kroky, které jsou nutné, pokud chcete použít jeden časový limit nečinné relace pro všechny uživatele ve vaší organizaci.

Pokud zadáte platné sdílení prostředků mezi zdroji (CORS), můžete zadat různé časové limity nečinných relací pro síťové a mimo síťové uživatele.

Dostupné hodnoty, které můžete nastavit pro časový limit nečinnosti, jsou:

  • 0— Neexistuje žádný časový limit a relace zůstávají otevřené, dokud se uživatel neodhlásí.

  • 30 minut.

  • 1 hodina. Toto je výchozí hodnota pro uživatele v síti a mimo ni.

  • 2 hodiny.

  • 4 hodiny.

  • 8 hodin.

  • 12 hodin.

Zapnutí časového limitu nečinné relace pro aplikaci Webex mimo síť pro uživatele webu

Toto je jediný úkol, který je nutný, pokud chcete, aby se jeden časový limit nečinné relace vztahoval na všechny uživatele ve vaší organizaci.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Nastavení organizace aposuňte se do části Časové limity nečinnosti.

2

Zapněte přepínač pod časovým limitem nečinnosti webového klienta Webex.

3

V části Vypnutá síťvyberte dobu, po kterou mohou uživatelé aplikace Webex pro web mimo síť zůstat nečinní.

Zapnutí časového limitu nečinné relace pro aplikaci Webex v síti pro uživatele webu

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Nastavení organizace aposuňte se do části Časové limity nečinnosti.

2

Zapněte přepínač pod časovým limitem nečinnosti webového klienta Webex.

3

Zadejte adresu URL, která umožňuje požadavky CORS od team.webex.com.

4

V části V sítivyberte dobu, po kterou mohou uživatelé aplikace Webex pro web v síti zůstat nečinní.

Testování pro uživatele v síti

CORS je služba, která umožňuje vašemu webovému serveru poskytovat zdroje webovým stránkám mimo vaši doménu. Když se uživatelé přihlásí k teams.webex.com , jejich prohlížeč jeupozorněn, aby provedl požadavek CORS na adresu URL, kterou zadáte. Pokud je tento požadavek úspěšný, zobrazí se, že jsou ve vaší síti. Pokud požadavek selže, teams.webex.com s nimi zachází, jako by byly mimo vaši síť.

Pokud vyberete časový limit nečinné relace pro aplikaci Webex v síti pro uživatele webu, musíte zadat adresu URL webového serveru v síti, která umožňuje požadavky CORS z teams.webex.com. Tento webový server není přístupný z veřejného Internetu.


V adresách URL CORS se rozlišují malá a velká písmena.

Váš web CORS musí umožňovat sdílení s teams.webex.com. Zde je příklad přijatelných položek CORS v konfiguraci daného serveru:
access-control-allow-origin: teams.webex.com
nebo
access-control-allow-origin: *
Pomocí nástrojů, jako je postman, můžete zkontrolovat nebo ověřit nastavení access-control-allow-origin nebo tento příkaz curl:
curl -H "Origin: https://teams.webex.com" --verbose {your_CORS-enabled-site_Url}  2>&1 | grep "access-control-allow-origin" 

Pokud zadaná adresa URL neumožňuje přístup CORS s teams.webex.com test připojení k síti selže a uživatelé budou určeni k tomu, aby byli mimo síť, i když jsou připojeni k síti vaší organizace.


Konfigurace adresy URL CORS je volitelná.

Pokud povolíte časový limit nečinnosti pro uživatele sítě a nezadáte adresu URL CORS nebo adresa URL CORS selže v testu připojení k síti, pak se doba, kterou vyberete pro uživatele mimo síť, použije na síťové uživatele.

Další informace o přidání podpory CORS na server naleznete v tématu: https://enable-cors.org/server.html.