Przegląd

Możesz określić, jak długo aplikacja Webex dla sesji użytkownika sieci Web może pozostać bezczynna przed wylogowaniem. Dotyczy to w sieci i poza siecią Aplikacji Webex dla użytkowników Internetu.

Możesz wybrać różne limity czasu bezczynności dla aplikacji Webex App dla użytkowników sieci Web. Użytkownicy spoza sieci to użytkownicy, których uznaje się za niepołączonych z siecią organizacji. W sieci użytkownicy to użytkownicy, którzy są uznawani za połączonych z siecią organizacji.

Włącz limit czasu sesji bezczynności dla użytkowników wyłączonej sieci to jedyne kroki, które są wymagane, jeśli chcesz użyć jednego limitu czasu bezczynności sesji dla wszystkich użytkowników w organizacji.

Jeśli wprowadzisz prawidłowy współużytkowanie zasobów między źródłami (CORS), możesz określić różne limity czasu bezczynności sesji dla użytkowników w sieci i poza siecią.

Dostępne wartości, które można ustawić dla limitu czasu bezczynności, to:

  • 0 — Nie ma limitu czasu, a sesje pozostają otwarte, dopóki użytkownik się nie wyloguje.

  • 30 minut.

  • 1 godzina. Jest to wartość domyślna dla użytkowników sieci wejściowej i wyłączonej.

  • 2 godziny.

  • 4 godziny.

  • 8 godzin.

  • 12 godzin.

Włącz limit czasu sesji bezczynności dla aplikacji Off Network Webex dla użytkowników sieci Web

Jest to jedyne zadanie konieczne, jeśli chcesz, aby jeden limit czasu bezczynnej sesji został zastosowany do wszystkich użytkowników w organizacji.

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do ustawień organizacjii przewiń do sekcji Limity czasu bezczynności.

2

Włącz przełącznik w obszarze Limit czasu bezczynności klienta webowego Webex.

3

W obszarze Pozasiecią wybierz czas, przez jaki aplikacja Webex app dla użytkowników sieci Web może pozostawać bezczynna.

Włącz limit czasu sesji bezczynności dla aplikacji In Network Webex dla użytkowników sieci Web

1

Z widoku klienta w programie https://admin.webex.com, przejdź do ustawień organizacjii przewiń do sekcji Limity czasu bezczynności.

2

Włącz przełącznik w obszarze Limit czasu bezczynności klienta webowego Webex.

3

Wprowadź adres URL, który zezwala na żądania CORS z team.webex.com.

4

W obszarze W sieciwybierz czas, przez jaki aplikacja Webex App dla użytkowników sieci Web może pozostawać bezczynna.

Testowanie dla użytkowników w sieci

CORS to usługa, która umożliwia serwerowi INTERNETOWEMU dostarczanie zasobów do witryn internetowych poza domeną. Gdy użytkownicy logują się do teams.webex.com, ich przeglądarka jest powiadamiana o wysłaniu żądania CORS na podany adres URL. Jeśli to żądanie powiedzie się, pokazuje, że znajdują się one w Twojej sieci. Jeśli żądanie nie powiedzie się, teams.webex.com traktuje je tak, jakby były poza siecią.

Jeśli wybierzesz limit czasu bezczynności sesji dla użytkowników sieci Webex App dla użytkowników sieci Web, musisz podać adres URL serwera WWW w sieci, który zezwala na żądania CORS z teams.webex.com. Ten serwer WWW nie może być dostępny z publicznego Internetu.


W adresach URL CORS rozróżniana jest wielkość liter.

Witryna CORS musi umożliwiać udostępnianie teams.webex.com. Oto przykład dopuszczalnych wpisów CORS w konfiguracji tego serwera:
access-control-allow-origin: teams.webex.com
lub
access-control-allow-origin: *
Możesz użyć narzędzi takich jak listonosz, aby sprawdzić lub zweryfikować ustawienie access-control-allow-origin lub to polecenie curl:
curl -H "Origin: https://teams.webex.com" --verbose {your_CORS-enabled-site_Url}  2>&1 | grep "access-control-allow-origin" 

Jeśli wprowadzony adres URL nie zezwala na dostęp CORS z teams.webex.com test łączności sieciowej zakończy się niepowodzeniem, a użytkownicy zostaną uznani za użytkowników pozostających poza siecią, nawet jeśli są połączeni z siecią organizacji.


Konfigurowanie adresu URL CORS jest opcjonalne.

Jeśli włączysz limit czasu bezczynności dla użytkowników sieciowych i nie podasz adresu URL CORS lub adres URL CORS nie przejdzie testu łączności sieciowej, czas wybrany dla użytkowników spoza sieci zostanie zastosowany do użytkowników sieci.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania obsługi CORS do serwera, zobacz: https://enable-cors.org/server.html.