iPhone ו-iPad

1

במסך ' אנשי קשר ', הקש והחזק את קבוצת אנשי הקשר שברצונך להסיר.

2

הקש על הסר כדי להסיר את קבוצת אנשי הקשר.

קבוצת איש הקשר מוסרת מרשימת אנשי קשר.

אנדרואיד

1

גע והחזק את איש הקשר.

2

הקש על סמל פח הזבל.