ביצוע שיחה מהטלפון האנלוגי שלך

הטלפון האנלוגי פועל בדיוק כמו טלפון Cisco IP.

1

הרם את השפופרת ובדוק אם יש צליל חיוג.

2

(אופציונלי) חייג את הספרות עבור קו חיצוני והמתן לצליל חיוג.

3

חייג את מספר הטלפון.

חיוג חוזר של מספר מהטלפון האנלוגי

באפשרותך לחייג למספר הטלפון האחרון שחויג.

1

הרם את השפופרת ובדוק אם יש צליל חיוג.

2

חייג* אז #.