Format pliku CSV dla kont użytkowników Cisco Webex

Przed zaimportowaniem danych kont użytkowników do pliku CSV utwórz kopię zapasową istniejących kont użytkowników, eksportując dane. Musisz tylko zaimportować dane dla kont, które dodajesz lub aktualizujesz.

 • Wszystkie eksporty (raport, użytkownik, kontakty) są eksportowane w formacie tekstu Unicode rozdzielanego tabulatorami (UTF-16LE). Wszystkie importy obsługują CSV (tylko w przypadku danych w języku angielskim) i tekst rozdzielany tabulatorami w formacie Unicode (w przypadku danych innych niż angielskie i danych w językach mieszanych).

 • Plik CSV musi zawierać nagłówki kolumn u góry pliku. Podczas tworzenia pliku CSV za pomocą programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak Microsoft Excel, upewnij się, że nagłówki kolumn znajdują się w pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego. Nagłówki kolumn muszą wyglądać dokładnie tak, jak określono w sekcji Pola informacji o koncie.

 • Niektóre informacje o koncie użytkownika są wymagane, jak określono w sekcji Pola informacji o koncie. Uwzględnij wszystkie nagłówki kolumn dla wymaganych pól.

 • Zdecydowanie zalecamy utworzenie szablonu pliku CSV. Szablon pomaga upewnić się, że plik CSV zawiera wszystkie wymagane nagłówki kolumn w odpowiednim formacie.

 • W polach informacji o koncie w pliku CSV nie jest rozróżniana wielkość liter. W ten sposób możesz wpisywać wartości wielkimi lub małymi literami lub kombinacją obu. Wartości, które pojawiają się w profilu użytkownika w Twojej witrynie, pojawiają się, gdy wpisujesz je w pliku CSV. Aby zalogować się na swoje konta, użytkownicy muszą wpisać swoje domyślne hasła dokładnie tak, jak określisz je w pliku CSV.

 • Informacje na temat formatowania informacji o koncie użytkownika można znaleźć w sekcji Pola informacji o koncie.

 • Po zakończeniu określania informacji o koncie użytkownika zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik CSV.

 • Jeśli podasz informacje dotyczące konta użytkownika niepoprawnie, administracja witryny Webex nie może utworzyć tego konta. Administracja witryny Webex generuje listę rekordów dla kont, których nie mógł utworzyć, w tym przyczyny każdego błędu. Możesz pobrać plik zawierający te rekordy na swój komputer w celach informacyjnych lub w celu poprawienia błędów bezpośrednio w tym pliku.

Utwórz szablon pliku CSV

Po wyeksportowaniu pliku CSV otrzymujesz linię bazową lub szablon, za pomocą którego możesz dodawać nowych użytkowników. Alternatywnie możesz użyć pliku do zbiorczej edycji wielu kont użytkowników.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Importuj/eksportuj użytkowników.

2

Na stronie Wsadowy import/eksport użytkowników wybierz opcję Eksportuj.

Pojawi się komunikat potwierdzający otrzymanie prośby. Po zakończeniu procesu eksportowania otrzymasz wiadomość e-mail.

3

Kliknij łącze w wiadomości e-mail i otwórz wyeksportowany plik w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takim jak Microsoft Excel.

4

Jeśli chcesz dodać tylko nowe konta użytkowników, usuń wszystkie dane kont zawarte w wyeksportowanym pliku.

Usunięcie tych danych nie wpływa na żadne istniejące konta podczas przesyłania pliku CSV do Administracji witryny Webex.

Otwórz plik CSV w programie Microsoft Excel i zachowaj wiodące zera

1

Otwórz nowy, pusty skoroszyt programu Excel, i w nim kliknij kartę Dane.

2

W kategorii Pobierz dane zewnętrzne kliknij opcję Z tekstu.

3

Przejdź do lokalizacji pliku CSV, zaznacz go, a następnie kliknij opcję Import.

4

W obszarze Typ danych źródłowych zaznacz opcję Rozdzielany, a następnie kliknij przycisk Dalej.

5

W obszarze Ograniczniki zaznacz pole wyboru Tabulator, a następnie kliknij przycisk Dalej.

6

W obszarze Format danych kolumny wybierz opcję Tekst.

7

W obszarze Podgląd danych zaznacz wszystkie kolumny.


 

Zaznacz pierwszą kolumnę, naciśnij klawisz Shift cały czas go trzymając, kliknij ostatnią kolumnę.

8

Kliknij przycisk Zakończ.

9

W oknie Importowanie danych wskaż miejsce, w którym chcesz umieścić dane, a następnie kliknij przycisk OK.

Zapisz plik CSV w programie Microsoft Excel i zachowaj wiodące zera

1

Po otwarciu pliku CSV w programie Excel zaznacz komórkę lub zakres komórek, które chcesz sformatować.

2

Kliknij kartę Strona główna.

3

W grupie Liczba kliknij ikonę Format liczb (Formatuj komórki: Liczby).

4

W oknie Formatowanie komórek kliknij kartę Liczby, a następnie z listy kategorii wybierz pozycję Niestandardowe.

5

W polu Typ wpisz format liczb, np. 000-000-0000 dla numeru telefonu.

6

Kliknij przycisk OK.

7

Kliknij kartę Plik, wybierz polecenie Zapisz jako, zaznacz miejsce, w którym chcesz zapisać plik CSV, a następnie w oknie Zapisywanie jako kliknij przycisk Zapisz.

Pola informacji o koncie

Pole

Opis

AccessAnywhere

(Opcjonalnie) Dotyczy tylko kont, w przypadku których podano wartość PRO w polu Mój Webex. Określa, czy użytkownik może konfigurować i uzyskiwać dostęp do komputerów zdalnych za pomocą funkcji Access Anywhere. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że opcja Moje komputery jest dostępna w obszarze Mój Webex, pozwalając użytkownikowi na skonfigurowanie komputerów zdalnych w swojej witrynie.

 • N: Określa, że opcja Moje komputery jest dostępna w obszarze Mój Webex, uniemożliwiając użytkownikowi skonfigurowanie komputerów zdalnych w swojej witrynie.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

Aktywny

(Wymagane) Określa, czy konto użytkownika jest aktywne bądź nieaktywne. Aby użytkownik mógł hostowaćWebexspotkania, szkolenia, sesje wsparcia lub wydarzenia, ich konto musi być aktywne. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Konto użytkownika jest aktywne.

 • N: Konto użytkownika nie jest aktywne.

  Jeśli pole pozostanie puste, jego ustawieniem domyślnym będzie Y.

Dodatkowe komputery

(Opcjonalnie) Dotyczy tylko kont, w przypadku których podano wartość PRO w polu Mój Webex oraz wartość Y w polu AccessAnywhere. Określa liczbę dodatkowych komputerów, które użytkownik może skonfigurować w celu skonfigurowania funkcji Access Anywhere w swojej witrynie. W tym polu należy wpisać tylko liczby. Aby nie przydzielać dodatkowych komputerów do konta użytkownika, można pozostawić to pole puste.


 
 • Umowa na usługę spotkania określa całkowitą liczbę dodatkowych komputerów. Aby określić liczbę pozostałych komputerów dostępnych do przydzielenia do kont użytkowników, zobacz stronę dodawania lub edycji użytkownika w usłudze Webex Site Administration.

Jeśli przekroczysz całkowitą liczbę dodatkowych komputerów dla swojej witryny, usługa Webex Site Administration może nie być w stanie utworzyć lub zaktualizować wszystkich kont, dla których przydzielono dodatkowe komputery. Zależy to od konfiguracji witryny.

Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 0.

AdditionalRecordingStorage

(Opcjonalnie) Określa liczbę megabajtów (MB) dodatkowej przestrzeni dyskowej do przydzielenia użytkownikowi na przechowywanie plików nagrań sieciowych. W tym polu należy wpisać tylko liczby. Jeśli nie chcesz przydzielać dodatkowego miejsca do przechowywania na koncie użytkownika, możesz pozostawić to pole puste.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość domyślna będzie wynosiła 0.

Dodatkowe miejsce do przechowywania

(Opcjonalnie) Dotyczy tylko kont, w przypadku których podano wartość PRO w polu Mój Webex oraz wartość Y w polu Moje foldery. Określa liczbę megabajtów (MB) dodatkowego miejsca do przechowywania do przydzielenia użytkownikowi na przechowywanie plików w witrynie. W tym polu należy wpisać tylko liczby. Jeśli nie chcesz przydzielać dodatkowego miejsca do przechowywania na koncie użytkownika, możesz pozostawić to pole puste.


 
 • Umowa na usługę spotkania określa całkowitą liczbę dodatkowego miejsca do przechowywania. Aby określić ilość pozostałego miejsca do przechowywania do przydzielenia do kont użytkowników, zobacz stronę dodawania lub edycji użytkownika w usłudze Webex Site Administration.

 • Jeśli przekroczysz całkowitą ilość dodatkowego miejsca do przechowywania dla swojej witryny, usługa Webex Site Administration może nie być w stanie utworzyć lub zaktualizować wszystkich kont, dla których przydzielono dodatkowe miejsce do przechowywania. Zależy to od konfiguracji witryny.

  Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 0.

Adres 1

(Opcjonalnie) Określa adres pocztowy użytkownika.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

Adres 2

(Opcjonalnie) Określa (w razie potrzeby) dodatkowe informacje dotyczące adresu pocztowego użytkownika.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

AP1Callback, AP2Callback

(Opcjonalnie) Określa numer pagera, pod jakim można nawiązywać połączenia z użytkownikiem.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

AP1Callin, AP2Callin

(Opcjonalnie) Określa numer pagera użytkownika do wdzwaniania.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

AP1Cntry, AP2Cntry

(Opcjonalnie) Określa numer, który należy wybrać, aby zadzwonić do użytkownika pagera mieszkającego w innym kraju. Wprowadź tylko cyfry i podkreślenia (_); nie używaj znaków interpunkcyjnych, takich jak myślniki lub kropki.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 1.

AP1Local, AP2Local

(Opcjonalnie) Określa numer pagera użytkownika. To pole może zawierać tylko liczby. Nie wolno używać znaków interpunkcyjnych, takich jak kreski lub kropki.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

CellCallback

(Opcjonalnie) Określa numer wewnętrzny telefonu komórkowego użytkownika. To pole może zawierać tylko liczby.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

CellCallin

(Opcjonalnie) Określa numer telefonu komórkowego użytkownika, służący do nawiązywania połączenia z użytkownikiem.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

CellCntry

(Opcjonalnie) Określa numer, który należy wybrać, aby zadzwonić do użytkownika telefonu komórkowego mieszkającego w innym kraju. Wprowadź tylko cyfry i podkreślenia (_); nie używaj znaków interpunkcyjnych, takich jak myślniki lub kropki.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 1.

CellLocal

(Opcjonalnie) Określa numer telefonu komórkowego użytkownika do wdzwaniania.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

Miasto

(Opcjonalnie) Określa miejscowość, w której mieszka użytkownik.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

Kraj/region

(Opcjonalnie) Określa kraj lub region, w którym mieszka użytkownik.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

Custom1-10

(Opcjonalnie) Jeśli kody monitorowania są włączone w witrynie, nazwy pól można zmienić zgodnie z potrzebami, aby monitorować informacje. Domyślnie pierwsze cztery pola są nazywane Grupa, Departament, ProjektInne. Do rozliczeń i fakturowania używany jest pierwszy kod monitorowania.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

DefaultTPSessionType

(Opcjonalnie) Określa domyślny typ sesji TelePresence, zgodnie z ustawieniem na stronie preferencji użytkownika.

Jeśli to pole pozostanie puste, wartością będzie typ sesji TelePresence z minimalnym identyfikatorem typu spotkania.

DefaultVideoDeviceIndex

(Opcjonalnie) Określa numer indeksu (od 1 do 5) domyślnego urządzenia wideo użytkownika.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość będzie pusta.

EditorPrivilege

Opcja nie jest już obsługiwana. Pozostaw to pole puste i zignoruj je w pliku eksportu.

E-mail

(Wymagane) Określa adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika musi być unikatowy.

Jeśli pole pozostanie puste, pojawi się monit o podanie adresu e-mail.

EnableLiveStreaming

Przełącza funkcję przesyłania strumieniowego na żywo.

 • 0: Wyłącz przesyłanie strumieniowe na żywo (ustawienie domyślne)

 • 1: Włącz przesyłanie strumieniowe na żywo

EventDocument

(Opcjonalnie) W przypadku witryn Enterprise Edition z CiscoWebexWydarzenia. Określa, czy użytkownik może przechowywać nagrane wydarzenia w witrynie. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że strona z nagranymi wydarzeniami jest wyświetlana w obszarze Mój Webex użytkownika, umożliwiając mu przechowywanie nagranych wydarzeń w witrynie.

 • N: Określa, że strona z nagranymi wydarzeniami nie jest wyświetlana w obszarze Mój Webex użytkownika, uniemożliwiając mu przechowywanie nagranych wydarzeń w witrynie.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

FirstName

(Wymagane) Określa imię użytkownika, do którego należy to konto.

Jeśli to pole pozostanie puste, zostanie wyświetlony monit o podanie imienia.

ForceChangePassword

(Opcjonalnie) Określa, że użytkownik musi zmienić swoje hasło przy następnym logowaniu. Ustawieniem domyślnym tego pola w eksportowanym pliku CSV jest N, niezależnie od wartości zapisanej w bazie danych. Jeśli wartość w bazie danych to Y i ustawisz wartość Y w pliku CSV,WebexAdministracja witryny generuje kolejny e-mail dotyczący zmiany hasła dla użytkownika. Dzieje się tak nawet, jeśli hasło zostało już zmienione. Aby zapobiec wysyłaniu nadmiarowych wiadomości e-mail do użytkowników, należy podać wartość Y dla tego pola tylko wtedy, gdy wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

 • Chcesz wymusić na użytkowniku zmianę hasła.

 • Dodajesz nowego użytkownika.


 

To pole nie dotyczy witryn zintegrowanych z CI ani witryn korzystających z jednokrotnego logowania (SSO). W przypadku tych witryn należy pozostawić to pole puste lub wprowadzić literę N.

GeneralPriv

(Opcjonalnie) Określa ogólne uprawnienia, jakie użytkownik ma w urządzeniu CiscoWebexstrona. To pole może zawierać następującą wartość:

BADM: Określa, że użytkownik jest administratorem ds. rozliczeń. Użytkownik może uzyskać dostęp do raportów rozliczeniowych na stronie Mój Webex. Dotyczy tylko CiscoWebexwitryny, które mają opcję administratora rozliczeń.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

HostPrivilege

(Opcjonalnie) Określa typ konta użytkownika. To pole może zawierać następujące typy kont:

 • PROWADZĄCY: Określa, że użytkownik ma konto hosta. Użytkownik może zalogować się w witrynie Webex, aby prowadzić spotkania.

 • ADMN: Określa, że użytkownik ma konto administratora witryny. Użytkownik może zalogować się w witrynie Webex, aby prowadzić spotkania. Może on także zalogować się do usługi Webex Site Administration.


   

  Ważne Administrator witryny może zarządzać kontami użytkowników, obsługiwać prośby o rejestrację i określać preferencje dla TwojegoWebexwitrynę i usługi. Dlatego firma Cisco zaleca, aby organizacja posiadała tylko jedno lub dwa konta administratora witryny.

 • ADMV: Określa, że użytkownik ma konto administratora witryny z uprawnieniem tylko do wyświetlania. Użytkownik może zalogować się w witrynie Webex, aby prowadzić spotkania. Mogą również korzystać z Administracji witryny Webex, aby przeglądać informacje o koncie użytkownika, prośby o rejestrację,Webexkonfiguracja i preferencje witryny oraz raporty dotyczące wykorzystania spotkań. Administrator witryny z uprawnieniami tylko do podglądu nie może jednak zmienić informacji o koncie użytkownika ani ustawień witryny Webex.

 • ATTND: Określa, że użytkownik ma konto uczestnika. Użytkownik może zalogować się do TwojegoWebexstrona. Użytkownicy mogą przeglądać listę spotkań, na które są zaproszeni i uczestniczyć w spotkaniach, które wymagają posiadania konta w Twojej witrynie. Mogą oni również prowadzić profil użytkownika. Nie mogą oni jednak organizować spotkań w Twojej witrynie.

  Uwaga: Poniższe informacje w pliku CSV dotyczą kont uczestników. Jeśli w pliku CSV zostaną podane inne informacje, usługa Webex Site Administration zignoruje je.

 • Czy konto użytkownika jest aktywne bądź nieaktywne

 • Imię

 • Nazwisko

 • Hasło

 • Adres e-mail

  Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie HOST.

LabAdmin

(Opcjonalnie) Dotyczy tylkoWebexTrening. OkreślaWebexUprawnienia szkoleniowe jako administrator w laboratorium praktycznym.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

Język

(Opcjonalnie) Określa język wybrany domyślnie przez użytkownika na stronie Preferencje. Ta opcja określa język, w jakim wyświetlany jest tekst dla użytkownika w witrynie usługi spotkania. W zależności od języków obsługiwanych przez Twoją witrynę pole to zawiera jedną z następujących wartości nazw krótkich. Na poniższej liście nazwa krótka występuje obok odpowiedniego języka.

Jeśli pole pozostanie puste, ustawieniem domyślnym będzie domyślny język Twojej witryny.

Język — Identyfikator

Angielski: en-us

Chiński (uproszczony): zh-cn

Chiński (tradycyjny): zh-tw

Japoński: jp

Koreański: ko

Francuski: fr

Niemiecki: de

Włoski: it

Hiszpański (kastylijski): es-me

Hiszpański (Ameryka Łacińska): es-sp

Szwedzki: sw

Holenderski: nl

Portugalski: pt-br

Rosyjski: ru

Nazwisko

(Wymagane) Określa nazwisko użytkownika, do którego należy to konto.

Jeśli to pole pozostanie puste, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwiska.

DisplayName

(Opcjonalnie) Wyświetla preferowaną nazwę użytkownika na liście uczestników spotkania.

Jeśli pole pozostanie puste, na liście uczestników spotkania zostaną wyświetlone Imię + Nazwisko.

MeetingAssist

(Opcjonalnie) Określa, że usługi asystenta spotkania są dostępne dla użytkowników.

Jeśli pole pozostanie puste, zostanie ustawiona wartość 0.

MeetingPrivilege

(Opcjonalnie) Określa, jakie typy spotkań może prowadzić użytkownik. To pole może zawierać jeden lub więcej maksymalnie trzycyfrowych kodów wskazujących typy spotkań, które może prowadzić użytkownik.

Uwaga

 • Aby uzyskać poprawny kod dla tego pola, zobacz wartości indeksu dla poszczególnych typów sesji w sekcji Indeks na stronie głównej usługi Site Administration. Jeśli jednak witryna zawiera typ spotkania Access Anywhere, nie wpisuj jego kodu w tym polu.

 • Jeśli jakieś kody zawierają zera na początku, nie trzeba ich wpisywać. Na przykład jeśli kod typu spotkania to 004, wpisz tylko cyfrę 4 w tym polu.

 • Możesz określić wiele typów spotkań dla każdego konta użytkownika, jeśli Twoja organizacja zakupiła odpowiednie opcje. Aby określić wiele typów spotkań, oddziel je przecinkami, bez spacji — na przykład:

  15,120

 • Jeśli masz pytania dotyczące typów spotkań zakupionych przez Twoją organizację, skontaktuj się ze swoimWebexmenadżer konta.

  Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

Moje kontakty

(Opcjonalnie) Jeśli witryna zawiera opcję Mój Webex, określa, czy użytkownik może mieć dostęp i prowadzić książkę adresową z poziomu obszaru użytkownika Mój Webex w witrynie. Książka adresowa zawiera firmową książkę adresową (jeśli ją prowadzisz) i pozwala użytkownikowi na prowadzenie listy kontaktów. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że opcja Moje kontakty jest dostępna w obszarze Mój Webex, pozwalając użytkownikowi na dostęp i prowadzenie osobistej książki adresowej.

 • N: Określa, że opcja Moje kontakty nie jest dostępna w obszarze Mój Webex użytkownika. Użytkownik może jednak mieć dostęp do swojej osobistej książki adresowej, korzystając z opcji na stronie planowania spotkania.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

Moje foldery

(Opcjonalnie) Jeśli witryna zawiera opcję Mój Webex, określa, czy użytkownik może przechowywać pliki w folderach osobistych w witrynie. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że przycisk Moje foldery jest wyświetlany w obszarze użytkownika Mój Webex, umożliwiając mu przechowywanie plików w witrynie.

 • N: Określa, że przycisk Moje foldery nie jest wyświetlany w obszarze użytkownika Mój Webex, uniemożliwiając mu przechowywanie plików w witrynie.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

Moje spotkania

(Opcjonalnie) Jeśli witryna zawiera opcję Mój Webex, określa, czy użytkownik może używać obszaru Mój Webex w witrynie na potrzeby dostępu i prowadzenia listy zaplanowanych spotkań. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że opcja Moje spotkania jest dostępna w obszarze użytkownika Mój Webex, pozwalając użytkownikowi na dostęp i prowadzenie listy zaplanowanych spotkań.

 • N: Określa, że opcja Moje spotkania nie jest dostępna w obszarze Mój Webex użytkownika. Użytkownik może jednak uzyskać dostęp i prowadzić listę zaplanowanych spotkań, wybierając łącze Moje spotkania na pasku nawigacyjnym.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

MyPMR


 

Ta opcja nie jest już dostępna. Użyj opcji SupportPR, aby określić ustawienia pokoju osobistego dla użytkowników.

Mój profil

(Opcjonalnie) Jeśli witryna zawiera opcję Mój Webex, określa, czy użytkownik może mieć dostęp do profilu użytkownika z poziomu obszaru Mój Webex w witrynie. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że opcja Mój profil jest dostępna w obszarze Mój Webex, pozwalając użytkownikowi na dostęp i prowadzenie profilu użytkownika.

 • N: Określa, że opcja Mój profil nie jest dostępna w obszarze Mój Webex użytkownika. Użytkownik może jednak uzyskać dostęp do profilu, wybierając łącze Mój profil na pasku nawigacyjnym.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

Moje nagrania

(Opcjonalnie) Dotyczy tylko kont w CiscoWebexWitryna szkoleniowa, dla której w polu Mój Webex określono PRO. Określa, że użytkownik może publikować nagrane sesje szkoleniowe w witrynie. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że opcja Moje nagrania lub Moje nagrania szkoleniowe (w wersji dla firm) jest dostępna w obszarze Mój Webex. W takim przypadku użytkownik może publikować nagrania w witrynie.

 • N: Określa, że opcja Moje nagrania lub Moje nagrania szkoleniowe (w wersji dla firm) nie jest dostępna w obszarze Mój Webex. W takim przypadku użytkownik nie może publikować nagrań w witrynie.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

Moje raporty

(Opcjonalnie) Dotyczy tylko kont w CiscoWebexWitryna szkoleniowa, dla której w polu Mój Webex określono PRO. Określa, czy użytkownik może generować raporty zawierające informacje o sesjach szkoleniowych, które przeprowadził, oraz o komputerach, do których uzyskał zdalny dostęp za pomocą funkcji Access Anywhere. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że opcja Moje raporty jest dostępna w obszarze Mój Webex, pozwalając użytkownikowi na generowanie raportów w witrynie.

 • N: Określa, że opcja Moje komputery jest dostępna w obszarze Mój Webex, uniemożliwiając użytkownikowi skonfigurowanie komputerów zdalnych w witrynie.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

Mój Webex

(Opcjonalnie) Jeśli witryna zawiera opcję Mój Webex, należy określić typ uprawnień funkcji Mój Webex przypisanych do konta. To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • STD: Określa, że konto użytkownika otrzymuje uprawnienia Standard funkcji Mój Webex.

 • PRO: Określa, że konto użytkownika otrzymuje uprawnienia Pro funkcji Mój Webex.

 • N: Jeśli witryna nie zawiera opcji Mój Webex, należy określić tę wartość dla poszczególnych kont użytkowników.


 
 • Liczba rachunków, dla których możesz określić wartość PRO, zależy od liczby kont MyWebexLicencje Pro dostępne dla Twojej witryny. Aby określić liczbę MyWebexLicencje Pro dostępne do przypisania do kont użytkowników, patrz strona Dodaj użytkownika lub Edytuj użytkownika w Administracji witryny.

 • Jeśli przekroczysz liczbę licencji dla swojej witryny, usługa Webex Site Administration nie będzie mogła utworzyć ani zaktualizować wszystkich kont, dla których określono licencję PRO. Na przykład, jeśli Twoja witryna ma 10 MyWebexLicencje Pro, a użytkownik określi PRO dla 20 kont, Webex Site Administration importuje informacje o koncie tylko dla pierwszych 10 kont, dla których określono PRO.

 • Jeśli witryna nie zawiera opcji Mój Webex, należy określić opcję STD lub PRO dla poszczególnych kont.

  Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie PRO.

MyWorkspaces

(Opcjonalnie) Określa użycie opcji Moje obszary robocze w funkcji Mój Webex.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

Konfiguracja One-Click

(Opcjonalnie) Określa, czy użytkownik może korzystać z funkcji One-Click.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

Hasło

(Wymagane) Określa hasło konta. Hasła:

 • Muszą zawierać co najmniej cztery znaki

 • Mogą zawierać maksymalnie 32 znaki

 • Jest w nich rozróżniana wielkość liter — użytkownicy muszą wpisywać swoje hasła dokładnie tak, jak podano w tym polu

 • Mogą być wyświetlane w formacie „****”, co oznacza, że administrator witryny nie może zmienić hasła istniejącego konta.

 • Należy utworzyć nowe, losowe hasło nowego konta. W tym przypadku, jeśli użytkownik używa opcji „Wymagaj rygorystycznego hasła...”, nowe hasło nie będzie spełniać kryteriów dotyczących haseł, a użytkownik będzie musiał zmienić hasło przy pierwszym logowaniu.


   

  Jeśli na stronie „Ustawienia wspólnych witryn” wybrano opcję Wymagaj rygorystycznego hasła dla nowych kont użytkowników, należy określić hasło domyślne dla każdego konta, które spełnia określone kryteria rygorystycznego hasła.

  Importowane hasła w pliku CSV możne zmienić, jeśli w opcjach zabezpieczeń witryny zostaną ustawione odpowiednie kryteria hasła.

  Jeśli to pole pozostanie puste, zostanie automatycznie wygenerowane hasło tymczasowe.

PCNAcc1AutoGeneratePCNAcc3AutoGenerate

(Opcjonalnie) Określa, czy kod dostępu ma być generowany automatycznie.

To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że kod dostępu jest generowany automatycznie.

 • N: Określa, że kod dostępu nie jest generowany automatycznie.

  Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Dostępne. Jeśli opcja PCN nie jest włączona, wartość pozostaje pusta.

PCNAcc1ILNumPCNAcc3ILNum

(Opcjonalnie) Określa, czy konto PCN obsługuje międzynarodowe połączenia wdzwaniane.

Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Dostępne. Jeśli opcja PCN nie jest włączona, wartość pozostaje pusta.

PCNAcc1TollCallinNumPCNAcc3TollCallinNum

(Opcjonalnie) Określa zapasowy, płatny numer połączenia.

Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Dostępne. Jeśli opcja PCN nie jest włączona, wartość pozostaje pusta.

PCNAcc1TollFreeCallinNumPCNAcc3TollFreeCallinNum

(Opcjonalnie) Określa bezpłatny numer wdzwaniania.

Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Dostępne. Jeśli opcja PCN nie jest włączona, wartość pozostaje pusta.

PhoneCallback

(Opcjonalnie) Określa numer używany do nawiązywania połączenia z użytkownikiem.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

PhoneCallin

(Opcjonalnie) Określa numer użytkownika do wdzwaniania.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

PhoneCntry

(Opcjonalnie) Określa numer, który należy wybrać, aby zadzwonić do użytkownika mieszkającego w innym kraju. Wprowadź tylko cyfry i podkreślenia (_); nie używaj znaków interpunkcyjnych, takich jak myślniki lub kropki.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 1.

Lokalny numer

(Opcjonalnie) Określa numer telefonu użytkownika. To pole może zawierać tylko liczby. Nie wolno używać znaków interpunkcyjnych, takich jak kreski lub kropki.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

Przypnij

(Opcjonalnie) Określa osobisty numer identyfikacyjny użytkownika PCN audio.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

ResetPassword

(Opcjonalnie) Resetuje hasło użytkownika i automatycznie wybiera opcje ForceChangePassword. Można skorzystać z tej opcji, jeśli podejrzewany jest problem z hasłem użytkownika.Webexgeneruje hasło tymczasowe dla użytkownika i prosi użytkownika o zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.


 

To pole nie dotyczy witryn zintegrowanych z CI ani witryn korzystających z jednokrotnego logowania (SSO). W przypadku tych witryn należy pozostawić to pole puste lub wprowadzić literę N.

SaCPrivilege

Opcja nie jest już obsługiwana. Pozostaw to pole puste i zignoruj je w pliku eksportu.

SaCProducts

Opcja nie jest już obsługiwana. Pozostaw to pole puste i zignoruj je w pliku eksportu.

SaCSJMEDesc

Opcja nie jest już obsługiwana. Pozostaw to pole puste i zignoruj je w pliku eksportu.

SaCSIsMgr

Opcja nie jest już obsługiwana. Pozostaw to pole puste i zignoruj je w pliku eksportu.

SchedulePermission

(Opcjonalnie) Dotyczy tylkoWebexSpotkania,WebexĆwiczenie iWebexWitryny wydarzeń. Określa użytkowników, którzy mogą planować sesje w imieniu tego użytkownika. Możesz określić tylko tych użytkowników, którzy mają konta w tym samym CiscoWebexjako ten użytkownik. Aby określić użytkownika, wpisz jego adres e-mail dokładnie tak, jak jest wyświetlany w koncie użytkownika.

Można podać wiele adresów e-mail, oddzielając je przecinkami, bez spacji — na przykład: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

SCOptions

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny wsparcia. Określa, któreWebexOpcje pomocy, z których mogą korzystać użytkownicy. W tym polu można podać następujące wartości:

AREC: Automatyczne nagrywanie. Określa, żeWebexWsparcie automatycznie rejestruje sesje wsparcia prowadzone przez użytkownika.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

SCSaveLoc

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny wsparcia. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w opcji SCOptions dla użytkownika wybrano ustawienie Auto Record (AREC). DlaWebexSesja wsparcia, określa lokalizację, w którejWebexRejestrator zapisuje pliki nagrań. Domyślnie,WebexRejestrator zapisuje wszystkie pliki nagrań w następującej lokalizacji na komputerze przedstawiciela pomocy technicznej:

C:\Moje ecorded_sesje R

Można jednak określić dowolną lokalizację na komputerze przedstawiciela pomocy technicznej lub na innym komputerze w sieci, na przykład:

C:\Session Recordings.

Jeśli domyślna lokalizacja lub lokalizacja określona przez Ciebie nie istnieje,WebexWsparcie tworzy niezbędne foldery.


 

Jeśli określisz lokalizację na komputerze w swojej sieci, upewnij się, że

 • Komputer przedstawiciela pomocy technicznej jest mapowany na odpowiedni dysk sieciowy.

 • Konto sieciowe przedstawiciela pomocy technicznej ma dostęp do lokalizacji.

  Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

SCShareColor

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny wsparcia. DlaWebexSesja pomocy technicznej określa ustawienie kolorów dla udostępnionej aplikacji lub pulpitu, które domyślnie pojawia się na ekranie przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Można podać następujące wartości dla tego pola:

 • 256: 256 kolorów. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w 256 kolorach w przeglądarce lub na ekranie przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Ta opcja wymaga mniejszej przepustowości do udostępniania aplikacji lub pulpitów w porównaniu z opcją High Color (16B), ale zapewnia niższą jakość obrazu.

 • 16B: High Color (16 bitów). Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w 16-bitowej głębi kolorów w przeglądarce lub na ekranie przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Ta opcja wymaga większej przepustowości niż opcja 256 kolorów, ale zapewnia lepszą jakość obrazu.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 16B.

SCShareView

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny wsparcia. DlaWebexSesja pomocy technicznej, określa sposób domyślnego wyświetlania udostępnionej aplikacji lub pulpitu na ekranie przedstawiciela i klienta. Można podać następujące wartości dla tego pola:

 • FSSF: Pełny ekran, skaluj do rozmiaru. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane na pełnym ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Rozmiar aplikacji lub pulpitu dostosowuje się tak, aby pasował w całości do widoku pełnoekranowego.

 • FS: Pełny ekran. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane na pełnym ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Jednak rozmiar aplikacji lub pulpitu nie dostosowuje się tak, aby pasował w całości do widoku pełnoekranowego.

 • WSF: Okno, skaluj do rozmiaru. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w oknie na ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Rozmiar aplikacji lub pulpitu dostosowuje się tak, aby pasował w całości do okna.

 • WIN: Okno. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w oknie na ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Jednak rozmiar aplikacji lub pulpitu nie dostosowuje się tak, aby pasował w całości do okna.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie FS.

SendWelcomeEmail

(Opcjonalnie) Określa, czy witryna automatycznie wysyła do użytkownika powitalną wiadomość e-mail po utworzeniu konta.

Jeśli Twoja witryna ma opcję szablonów wiadomości e-mail, można edytować szablon powitalnej wiadomości e-mail, którą Twoja witryna Webex wysyła do użytkowników.

To pole może zawierać jedną z następujących wartości:

 • Y: Określa, że użytkownik otrzymuje powitalną wiadomość e-mail.

 • N: Określa, że użytkownik nie otrzymuje powitalnej wiadomości e-mail.


   

  Ta opcja jest domyślnie wyłączona w większości CiscoWebexwitryny. Jeśli opcja jest wyłączona, podanie wartości w tym polu nie ma żadnego efektu. Aby włączyć tę opcję, skontaktuj się ze swoimWebexmenadżer konta.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

STAllComputers

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny pomocy technicznej z opcją dostępu zdalnego. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla opcji STOptions dla użytkownika wybrano ustawienie Auto Record (AREC). Określa wszystkie komputery do zdalnego dostępu. Komputery muszą być już zdefiniowane do zdalnego dostępu w sekcji Administrowanie witryną Webex. Wpisz nazwy komputerów dokładnie tak, jak są wyświetlane w sekcji Administrowanie witryną Webex.

Województwo/region

(Opcjonalnie) Określa stan lub prowincję, w której mieszka użytkownik.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

STComputers

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny pomocy technicznej z opcją dostępu zdalnego. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla opcji STOptions dla użytkownika wybrano ustawienie Auto Record (AREC). Określa, do których komputerów użytkownik może uzyskać zdalny dostęp za pomocą funkcji Remote Access. Komputery muszą być już zdefiniowane do zdalnego dostępu w sekcji Administrowanie witryną Webex. Wpisz nazwy komputerów dokładnie tak, jak są wyświetlane w sekcji Administrowanie witryną Webex.

Uwaga Można określić wiele komputerów dla konta użytkownika. Aby określić wiele komputerów, oddziel je przecinkami, bez spacji — na przykład:

Komputer 1, Komputer 2

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

STLocations

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny pomocy technicznej z opcją dostępu zdalnego. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla opcji STOptions dla użytkownika wybrano ustawienie Auto Record (AREC). Określa lokalizację, w którejWebexRejestrator zapisuje pliki nagrań. Domyślnie,WebexRejestrator zapisuje wszystkie pliki nagrań w następującej lokalizacji na komputerze przedstawiciela pomocy technicznej:

C:\My Recorded Sessions

Można jednak określić dowolną lokalizację na komputerze przedstawiciela pomocy technicznej lub na innym komputerze w sieci — na przykład,

C:\Zdalne Access_Nagrania.

Jeśli domyślna lub określona przez Ciebie lokalizacja nie istnieje, Remote Access utworzy niezbędne foldery.


 

Jeśli określisz lokalizację na komputerze w swojej sieci, upewnij się, że:

 • Komputer przedstawiciela pomocy technicznej jest mapowany na odpowiedni dysk sieciowy.

 • Konto sieciowe przedstawiciela pomocy technicznej ma dostęp do lokalizacji.

  Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

STOptions

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny pomocy technicznej z opcją dostępu zdalnego. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla opcji STOptions dla użytkownika wybrano ustawienie Auto Record (AREC). Określa, z których opcji Remote Access może korzystać użytkownik. W tym polu można podać następujące wartości:

AREC: Automatyczne nagrywanie. Określa, że Remote Access automatycznie rejestruje sesje zdalnej pomocy technicznej prowadzone przez użytkownika.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

STShareColor

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny wsparcia. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla opcji STOptions dla użytkownika wybrano ustawienie Auto Record (AREC). W przypadku sesji Remote Support określa ustawienie koloru dla udostępnionej aplikacji lub pulpitu, które domyślnie pojawiają się na ekranie przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Można podać następujące wartości dla tego pola:

 • 256: 256 kolorów. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w 256 kolorach w przeglądarce lub na ekranie przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Ta opcja wymaga mniejszej przepustowości do udostępniania aplikacji lub pulpitów w porównaniu z opcją High Color (16B), ale zapewnia niższą jakość obrazu.

 • 16B: High Color (16 bitów). Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w 16-bitowej głębi kolorów w przeglądarce lub na ekranie przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Ta opcja wymaga większej przepustowości niż opcja 256 kolorów, ale zapewnia lepszą jakość obrazu.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 16B.

STShareView

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny wsparcia. Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla opcji STOptions dla użytkownika wybrano ustawienie Auto Record (AREC). DlaWebexSesja pomocy technicznej, określa sposób domyślnego wyświetlania udostępnionej aplikacji lub pulpitu na ekranie przedstawiciela i klienta. Można podać następujące wartości dla tego pola:

 • FSSF: Pełny ekran, skaluj do rozmiaru. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane na pełnym ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Rozmiar aplikacji lub pulpitu dostosowuje się tak, aby pasował w całości do widoku pełnoekranowego.

 • FS: Pełny ekran. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane na pełnym ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Rozmiar aplikacji lub pulpitu nie dostosowuje się tak, aby pasował w całości do widoku pełnoekranowego.

 • WSF: Okno, skaluj do rozmiaru. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w oknie na ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Rozmiar aplikacji lub pulpitu dostosowuje się tak, aby pasował w całości do okna.

 • WIN: Okno. Określa, że udostępniona aplikacja lub pulpit są wyświetlane w oknie na ekranie u przedstawiciela pomocy technicznej lub klienta. Jednak rozmiar aplikacji lub pulpitu nie dostosowuje się tak, aby pasował w całości do okna.

  Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie FS.

WsparcieAdnotacjaTools_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może uruchomić narzędzie do adnotacji podczas spotkania.

SupportAppShare_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może udostępniać aplikacje podczas spotkania.

SupportAppShareRemote_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może zdalnie sterować udostępnianiem aplikacji.

SupportCascading

(Opcjonalnie) Określa, czy optymalizacja przepustowości pobierania jest włączona dla TwojegoWebexUżytkownicy wydarzeń. Optymalizacja przepustowości umożliwia przekazywanie ruchu do innych klientów w tej samej podsieci.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie N.

SupportCET

Opcja nie jest już obsługiwana. Pozostaw to pole puste i zignoruj je w pliku eksportu.

SupportCMR

(Opcjonalnie) Określa, czy spotkania obsługujące urządzenia wideo są dostępne dla użytkowników. Ta opcja jest dostępna dlaWebexSpotkania iWebexWydarzenia (tylko paneliści).

 • 1: Określa, że spotkania obsługujące urządzenia wideo są dostępne dla użytkownika.

 • 0: Określa, że spotkania obsługujące urządzenia wideo nie są dostępne dla użytkownika.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 0.

Wsparcie Chat_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może korzystać z funkcji czatu podczas webinaru.

WsparciePulpithare_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może udostępniać pulpit.

WsparcieDesktopShareRemote_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może zdalnie sterować udostępnianiem pulpitu.

SupportFileTransfer_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może udostępniać pliki uczestnikom.

SupportHQV

(Opcjonalnie) Określa, czy użytkownicy mają dostęp do filmów w wysokiej jakości (WebexSpotkania,WebexWydarzenia iWebexTylko szkolenie).

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

SupportHDV

(Opcjonalnie) Określa, czy wideo w wysokiej rozdzielczości jest dostępne dla Twoich użytkowników (WebexSpotkania iWebexTylko szkolenia).

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie Y.

SupportMeetingRecord_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może nagrywać spotkanie lokalnie.

SupportNetworkBasedRecord_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może nagrywać spotkanie w chmurze.

WsparciePolling_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może uruchomić funkcję odpytywania podczas webinaru.

SupportPR

(Opcjonalnie) Określa, czy pokój osobisty jest dostępny dla użytkowników (WebexTylko spotkania).

 • 1: Określa, że użytkownik otrzymuje pokój osobisty.

 • 0: Określa, że użytkownik nie otrzymuje pokoju osobistego.

Jeśli pole pozostanie puste, domyślnie zostanie wybrane ustawienie 0.

WsparciePresentation_NoweWydarzenia

Określa, czy gospodarz może udostępnić dokument podczas spotkania.

Wsparcie QiA_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może zorganizować spotkanie z funkcją pytań i odpowiedzi.

SupportWebTour_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może udostępniać przeglądarkę internetową.

SupportWebTourRemote_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może zdalnie sterować przeglądarką internetową.

WsparcieWhiteboard_NoweWydarzenia

Określa, czy użytkownik może zorganizować spotkanie z funkcją tablicy.

TCPrivilege

(Opcjonalnie) Dostępne dla CiscoWebexTylko witryny szkoleniowe. Określa, jakie uprawnienia ma użytkownikWebexTrening. To pole może zawierać następującą wartość:

HOLA: Określa, że użytkownik może korzystać z opcji ćwiczeń praktycznych podczas sesji szkoleniowych.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

TeleAcct1–TeleAcct3

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebexTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

 • 1: Określa, że występuje opłata.

 • 0: Określa, że nie występuje opłata.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebexTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

(Opcjonalnie) Te pola zawierają dane tylko wtedy, gdy Twoja witryna udostępnia użytkownikom osobiste konta do telekonferencji za pośrednictwemWebex MeetingsTelefonia API lub opcja kont telekonferencyjnych.


 

Nie należy dodawać ani edytować danych w tych polach. Jeśli eksportujesz dane konta użytkownika, pola te są zawierają numery telekonferencji z osobistych kont telekonferencyjnych użytkownika. Serwer telefonii udostępnia te numery użytkownikowi, gdy doda on osobiste konto telekonferencyjne za pomocą strony Mój profil.

Jeśli to pole pozostanie puste, wszystkie informacje zostaną zachowane.

TeleconLocation

(Opcjonalnie) Zarezerwowane dla CiscoWebexpartnerzy dostawcy usług telekonferencji.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

TelephonyPrivilege

(Opcjonalnie) Określa rodzaje usług telekonferencyjnych, z których użytkownik może korzystać podczas prowadzenia sesji. To pole może zawierać jedną lub więcej z następujących wartości dla konta, w zależności od usług telekonferencji obsługiwanych przez użytkownikaWebexstrona:

 • CLIN: Telekonferencje z wdzwanianiem. Określa, że użytkownik może prowadzić sesje, w których uczestnicy mogą zadzwonić pod numer telefonu, aby dołączyć do telekonferencji.

 • TOLL: Telekonferencje z bezpłatnym wdzwanianiem. Określa, że użytkownik może prowadzić sesje, w których uczestnicy mogą zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu, aby dołączyć do telekonferencji.

 • CLBK: Telekonferencje przez oddzwonienie. Określa, że użytkownik może prowadzić sesje, w których uczestnicy mogą odebrać połączenie telefoniczne z witryny Webex, aby dołączyć do telekonferencji. Każdy uczestnik najpierw dzwoni na numer telefonu, a następnie rozłącza się. Usługa dzwoni następnie na numer telefonu uczestnika.

 • INTL: Telekonferencja międzynarodowa przez oddzwanianie. Określa, że użytkownik może prowadzić spotkania i sesje szkoleniowe, w których uczestnicy mogą odebrać połączenie telefoniczne z witryny Webex, aby dołączyć do telekonferencji.

 • VoIP: telefon internetowy. Określa, że użytkownik może prowadzić sesje obejmujące konferencję przy użyciu telefonu internetowego (Voice over IP).

 • ILCI: Międzynarodowe numery dostępowe. Określa, że użytkownik może prowadzić sesje, w których uczestnicy z innych krajów mogą zadzwonić pod numer telefonu, aby dołączyć do telekonferencji.

 • SELT: Lokalizacja telekonferencji. Określa, że użytkownik może wybrać lokalizację mostka telefonicznego, która ma być używana do telekonferencji. Dostępne tylko, jeśli TwójWebexwitryna jest udostępniana z wieloma lokalizacjami mostów.

Aby ustalić, jakie usługi telekonferencyjne obsługuje Twoja organizacja, zobacz stronę główną Administrowanie witryną Webex.

Aby wyłączyć wszystkie uprawnienia telefoniczne dla użytkownika, wprowadź przecinek („,” bez cudzysłowów). Nie można usunąć uprawnień do telefonii dla użytkowników z włączoną funkcją pokoju osobistego.


 

Możesz określić wiele typów telekonferencji dla dowolnego konta użytkownika, jeśli Twoja organizacja zakupiła odpowiednie opcje. Aby określić wiele typów telekonferencji, należy oddzielić je przecinkami, bez spacji — na przykład:

CLIN, CLBK, VoIP

Strefa czasowa

(Opcjonalnie) Określa numer indeksu strefy czasowej, w której przebywa użytkownik. Jeśli nie zostanie określona strefa czasowa dla użytkownika, Administrowanie witryną użyje strefy czasowej określonej dla witryny usługi spotkania. Listę stref czasowych i ich numerów indeksowych można znaleźć w artykule Strefy czasowe.

Jeśli pole pozostanie puste, zostanie domyślnie ustawiona domyślna strefa czasowa Twojej witryny.

UserID

Tylko do odczytu

Wskazuje numer identyfikacyjny, któryWebex Meetingsbaza danych dla Administracji Witryny jest generowana automatycznie dla konta.

Nazwa użytkownika

(Wymagane) Określa identyfikator, którego użytkownik, do którego należy to konto, używa do logowania sięWebexusługi. Nazwy użytkowników:

 • Muszą być unikalne

 • Mogą składać się z maksymalnie 64 znaków


   

  CiscoWebexzaleca, aby nie tworzyć nazw użytkowników zawierających spacje lub znaki interpunkcyjne, z wyjątkiem podkreśleń, łączników i kropek.

  Jeśli pole pozostanie puste, pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika.

VideoDeviceAddress1-5

(Opcjonalnie) Określa adres urządzenia wideo używanego do nawiązywania połączenia z użytkownikiem.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość będzie pusta.

VideoDeviceName1-5

(Opcjonalnie) Określa nazwę urządzenia wideo używanego do nawiązywania połączenia z użytkownikiem.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość będzie pusta.

WebcastAdmin

(Opcjonalnie) Określa, czy bieżący użytkownik jest administratorem lub prezenterem webcastu. Jeśli opcja jest zaznaczona, użytkownik jest administratorem.

Jeśli pole nie jest zaznaczone, wartość pozostanie pusta.

WebcastBasic

(Opcjonalnie) Umożliwia CiscoWebexUżytkownicy wydarzeń do transmisji prezentacji online i audio.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

WebcastVideo

(Opcjonalnie) Umożliwia CiscoWebexWydarzenia użytkowników do strumieniowego przesyłania wideo.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

Kod pocztowy

(Opcjonalnie) Określa kod pocztowy dla adresu pocztowego użytkownika.

Jeśli pole pozostanie puste, wartość pozostanie pusta.

CSV Format pliku kontaktów

Przed zaimportowaniem danych kontaktów w pliku CSV utwórz kopię zapasową danych kontaktów, jeśli takie istnieją, eksportując dane.

 • Wszystkie eksporty (raport, użytkownik, kontakty) są eksportowane w formacie tekstu Unicode rozdzielanego tabulatorami (UTF-16LE). Wszystkie importy obsługują CSV (tylko w przypadku danych w języku angielskim) i tekst rozdzielany tabulatorami w formacie Unicode (w przypadku danych innych niż angielskie i danych w językach mieszanych).

 • Plik CSV musi zawierać nagłówki kolumn u góry pliku. Podczas tworzenia pliku CSV za pomocą programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak Microsoft Excel, upewnij się, że nagłówki kolumn znajdują się w pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego. Nagłówki kolumn muszą wyglądać dokładnie tak, jak określono w Polach informacji kontaktowych.

 • Niektóre informacje kontaktowe są wymagane, jak określono w sekcji Pola informacji kontaktowych. Musisz podać wszystkie nagłówki kolumn dla pól wymaganych. Nie musisz umieszczać nagłówków kolumn w polach opcjonalnych, dla których nie podajesz informacji kontaktowych.

 • Aby upewnić się, że plik CSV zawiera wszystkie wymagane nagłówki kolumn w odpowiednim formacie,Webexzdecydowanie zaleca utworzenie szablonu pliku CSV.

 • W polach informacji kontaktowych w pliku CSV nie jest rozróżniana wielkość liter. W ten sposób możesz wpisywać wartości wielkimi lub małymi literami lub kombinacją obu. Wartości, które pojawiają się w informacjach o kontakcie w Twojej witrynie, takie jak nazwa kontaktu, pojawią się podczas wpisywania ich w pliku CSV.

 • Prawidłowy format informacji kontaktowych można znaleźć w sekcji Pola informacji kontaktowych.

 • Po zakończeniu określania informacji kontaktowych upewnij się, że plik arkusza kalkulacyjnego został zapisany jako plik CSV.

 • Podczas przesyłania pliku CSV Administracja witryny Webex wyświetla tabelę zawierającą informacje określone w pliku. Proszę dokładnie przejrzeć wszystkie informacje i zweryfikować ich poprawność, zanim potwierdzisz, że chcesz przesłać plik.

 • Jeśli określisz jakiekolwiek informacje dotyczące kontaktu niepoprawnie, Administracja witryny nie może utworzyć tego kontaktu. W takim przypadku administracja witryny Webex generuje listę rekordów dla kontaktów, których nie mógł utworzyć, w tym przyczyny każdego błędu. Plik zawierający te rekordy można pobrać na swój komputer w celach informacyjnych lub w celu poprawienia błędów bezpośrednio w pliku.

 • Jeśli poprawisz błędy bezpośrednio w pobranym pliku, przed przesłaniem pliku usuń ostatnią kolumnę oznaczoną Komentarze.

Alternatywnie, możesz edytować kontakty pojedynczo za pomocą Webex Site Administration. Lub możesz skontaktować się ze swoimWebexmenedżer konta o pomoc.

Utwórz szablon pliku CSV dla kontaktów

Po wyeksportowaniu pliku CSV otrzymujesz linię bazową lub szablon, którego możesz użyć do dodania nowych kontaktów. Alternatywnie możesz użyć pliku do zbiorczej edycji wielu kontaktów. Jeśli w Twojej witrynie nie ma obecnie żadnych kontaktów, ręcznie dodaj do witryny co najmniej jeden kontakt.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do sekcji Zarządzaj witryną > Adresy firm.

2

Na stronie Książka adresowa firmy kliknij opcję Eksportuj.

3

Otwórz plik zawierający dane wyeksportowane w programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takim jak Microsoft Excel.

4

Jeśli chcesz dodać tylko nowe kontakty, usuń wszelkie dane kontaktowe zawarte w wyeksportowanym pliku.

Usunięcie tych danych nie ma wpływu na kontakty podczas przesyłania pliku CSV do Administracji witryny Webex.

Pola informacji kontaktowych

Użyj tej opcji...

Do:...

UUID

Wskazuje numer identyfikacyjny, który Administracja witryny Webex automatycznie generuje dla kontaktu.

Ważne

 • Jeśli dodajesz nowy kontakt, nie podawaj żadnych informacji w tej kolumnie. Administracja witryny Webex generuje ten numer po przesłaniu pliku CSV. Administracja witryny Webex wymaga, aby to pole było puste, aby utworzyć nowy kontakt.

 • Jeśli edytujesz istniejący kontakt, nie zmieniaj tego numeru. Jeśli zmodyfikujesz numer istniejącego kontaktu, Administracja witryny Webex utworzy nowy kontakt, korzystając z danych w tym wierszu. Jeśli jednak wymagane dane kontaktowe — takie jak adres e-mail — już istnieją dla kontaktu w Twojej witrynie, administracja witryny nie może utworzyć nowego kontaktu.

DUID

Wskazuje numer identyfikacyjny, który Administracja witryny Webex automatycznie generuje dla Dystrybutorów.

Nazwa

(Wymagane) Określa imię i nazwisko kontaktu.

E-mail

(Wymagane) Określa adres e-mail kontaktu.

Firma

(Opcjonalnie) Określa organizację, dla której pracuje kontakt.

Tytuł zawodowy

(Opcjonalnie) Określa stanowisko lub stanowisko osoby kontaktowej w organizacji.

URL

(Opcjonalnie) Określa adres strony internetowej kontaktu lub jego organizacji.

OffCntry

(Opcjonalnie) Określa numer, który należy wybrać, aby zadzwonić do kontaktu zamieszkałego w innym kraju. To pole może zawierać tylko liczby.

OffLocal

(Opcjonalnie) Określa numer telefonu kontaktu. To pole może zawierać tylko liczby. Nie wolno używać znaków interpunkcyjnych, takich jak kreski lub kropki.

CellCntry

(Opcjonalnie) Określa numer, który należy wybrać, aby zadzwonić do kontaktu zamieszkałego w innym kraju. To pole może zawierać tylko liczby.

CellLocal

(Opcjonalnie) Określa numer telefonu komórkowego kontaktu. To pole może zawierać tylko liczby. Nie wolno używać znaków interpunkcyjnych, takich jak kreski lub kropki.

FaxCntry

(Opcjonalnie) Określa numer, który należy wybrać, aby zadzwonić do faksu znajdującego się w innym kraju. To pole może zawierać tylko liczby.

FaxLocal

(Opcjonalnie) Określa numer faksu kontaktu. To pole może zawierać tylko liczby. Nie wolno używać znaków interpunkcyjnych, takich jak kreski lub kropki.

Adres 1

(Opcjonalnie) Określa adres pocztowy kontaktu.

Adres 2

(Opcjonalnie) W razie potrzeby określa dodatkowe informacje o adresie pocztowym kontaktu.

Miasto

(Opcjonalnie) Określa miasto, w którym zamieszkuje kontakt.

Województwo/region

(Opcjonalnie) Określa stan lub prowincję, w której znajduje się kontakt.

Kod pocztowy

(Opcjonalnie) Określa kod pocztowy adresu pocztowego kontaktu.

Kraj

(Opcjonalnie) Określa kraj, w którym zamieszkuje kontakt.

Strefa czasowa

Określa strefę czasową, w której przebywa kontakt.

Język

Określa język używany przez kontakt.

Ustawienia regionalne

Określa ustawienia regionalne języka używanego przez kontakt.

UserName

(Opcjonalnie) Jeśli ten kontakt ma konto dla TwojegoWebexwitryny, w tym polu możesz podać nazwę użytkownika kontaktu. Nazwy użytkowników

 • Nie może zawierać spacji ani znaków interpunkcyjnych, z wyjątkiem podkreśleń, łączników i kropek

 • Mogą składać się z maksymalnie 64 znaków

Uwagi

(Opcjonalnie) Określa wszelkie dodatkowe informacje o kontakcie.

Format pliku CSV na potrzeby wartości kodu monitorowania

 • Plik CSV musi zawierać nagłówki kolumn u góry pliku. Podczas tworzenia pliku CSV za pomocą programu arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak Microsoft Excel, nagłówki kolumn muszą znajdować się w pierwszym wierszu arkusza kalkulacyjnego. Nagłówki kolumn muszą wyglądać dokładnie tak, jak określono w części Pola informacyjne kod-wartość.

 • Część informacji o kodzie monitorowania jest wymagana, jak określono w części Pola informacyjne kod-wartość. Należy uwzględnić wszystkie nagłówki kolumn, niezależnie od tego, czy informacje są opcjonalne, i sformatować je dokładnie według wskazań.

 • W polach informacyjnych kod-wartość w pliku CSV wielkość liter nie jest rozróżniana. W związku z tym wartości można wpisywać wielkimi lub małymi literami. Wartości kodu monitorowania pojawiają się w witrynie tak, jak określono je w pliku CSV.

 • Po zakończeniu definiowania wartości kodu zapisz plik arkusza kalkulacyjnego jako plik CSV z rozszerzeniem .csv.

 • Podczas przesyłania pliku CSV Administracja witryny Webex wyświetla tabelę zawierającą informacje określone w pliku. Informacje należy sprawdzić i zweryfikować ich dokładność przed przesłaniem pliku.

 • Jeśli określisz jakiekolwiek wartości kodu niepoprawnie, Administracja witryny Webex nie może dodać tych wartości do listy. W takim przypadku administracja witryny generuje listę rekordów dla wartości, których nie mógł dodać, w tym przyczyny każdego błędu. Plik zawierający te rekordy można pobrać na swój komputer w celach informacyjnych lub w celu poprawienia błędów bezpośrednio w pliku.

 • Jeśli poprawisz błędy bezpośrednio w pliku utworzonym dla Ciebie przez administrację witryny Webex, usuń ostatnią kolumnę oznaczoną Komentarze przed przesłaniem pliku w celu utworzenia pozostałych wartości kodu.

Alternatywnie można edytować wartości pojedynczo w narzędziu Webex Site Administration na stronie Lista kodów śledzenia. Lub możesz skontaktować się ze swoimWebexmenedżer konta o pomoc.

Pola informacyjne kod-wartość

Użyj tej opcji...

Do:...

Indeks

(Opcjonalnie) Określa identyfikator bazy danych wartości kodu monitorowania. Wartość indeksu musi być unikalną liczbą z zakresu od 1 do 500 włącznie. Aby uniknąć błędów, które mogą powodować duplikowanie numerów indeksów, kolumnę można pozostawić pustą. Jeśli kolumna Indeks nie zawiera wartości, administracja witryny wstawia je kolejno na stronie Lista kodów śledzenia.

Aktywny

(Opcjonalnie) Określa status wartości kodu monitorowania. Wymagana jest wartość Tak lub Nie. Jeśli wartość będzie pusta, status zostanie automatycznie ustawiony na Tak.

Kod

(Wymagane) Określa wartość kodu monitorowania. Wartość może mieć do 128 znaków i zawierać litery, cyfry oraz znaki specjalne.

Strefy czasowe

Strefy czasowe są zorganizowane w łatwym do odczytania formacie. Elementy menu są pojawiają się w różny sposób w zależności od tego, czy strefy czasowe są w czasie letnim (DST). Menu strefy czasowej wykorzystuje następujący format:

Lokalizacja (<Time zone="" name=""> <DST label=""> „Godzina”, <GMT offset="">)

Przykład wyświetlanego formatu strefy czasowej:

San Francisco (czas pacyficzny), GMT-08:00

Tabela 1. Indeks stref czasowych

Indeks

GMT

Nazwa

Lokalizacja

Standardowy

DST

0

-12 godz.

Linia zmiany daty

Wyspy Marshalla

1

-11 godz.

Samoa

Samoa

2

-10 godz.

Hawaje

Honolulu

Standardowy

Letni

3

-9 godz.

Alaska

Anchorage

Standardowy

Letni

4

-8 godz.

Pacyficzny

San Francisco

Standardowy

Letni

5

-7 godz.

Górski

Arizona

6

-7 godz.

Górski

Denver

Standardowy

Letni

7

-6 godz.

Centralny

Chicago

Standardowy

Letni

8

-6 godz.

Środkowomeksykański

Meksyk

Standardowy

Letni

9

-6 godz.

Centralny

Saskatchewan

10

-5 godz.

Ameryka Amerykański pacyficzny

Bogota

11

-5 godz.

Wschodni

Nowy Jork

Standardowy

Letni

12

-5 godz.

Wschodni

Indiana

Standardowy

Letni

13

-4 godz.

Atlantyk

Halifax

Standardowy

Letni

14

-4 godz.

Ameryka Zachodnioamerykański

Caracas

15

-3,5 godz.

Nowa Fundlandia

Nowa Fundlandia

Standardowy

Letni

16

-3 godz.

Ameryka Wschodnioamerykański

Brasilia

Standardowy

Letni

17

-3 godz.

Ameryka Wschodnioamerykański

Buenos Aires

18

-2 godz.

Środkowoatlantycki

Środkowoatlantycki

Standardowy

Letni

19

-1 godz.

Azory

Azory

Lato

20

0 godz.

Greenwich

Casablanca

21

0 godz.

Uniwersalny

Londyn

Lato

22

1 godz.

Środkowoeuropejski

Amsterdam

Lato

23

1 godz.

Środkowoeuropejski

Paryż

Lato

25

1 godz.

Środkowoeuropejski

Berlin

Lato

26

2 godz.

Wschodnioeuropejski

Ateny

Lato

28

2 godz.

Egipt

Kair

Standardowy

Letni

29

2 godz.

Republika Południowej Afryki

Pretoria

30

2 godz.

Wschodnioeuropejski

Helsinki

Lato

31

2 godz.

Izrael

Tel Awiw

Standardowy

Letni

32

3 godz.

Arabia Saudyjska

Rijad

33

3 godz.

Rosja

Moskwa

Standardowy

Letni

34

3 godz.

Nairobi

Nairobi

35

3,5 godz.

Iran

Teheran

36

4 godz.

Arabski

Abu Dhabi

37

4 godz.

Baku

Baku

Standardowy

Letni

38

4,5 godz.

Afganistan

Kabul

39

5 godz.

Azja Zachodnia

Jekaterinburg

40

5 godz.

Azja Zachodnia

Islamabad

41

5,5 godz.

Indie

Bombaj

42

5,5 godz.

Kolombo

Kolombo

43

6 godz.

Azja Środkowa

Almaty

44

7 godz.

Bangkok

Bangkok

45

8 godz.

Chiny

Pekin

46

8 godz.

Australia Zachodnia

Perth

Standardowy

Letni

47

8 godz.

Singapur

Singapur

48

8 godz.

Tajpej

Tajpej

49

9 godz.

Japonia

Tokio

50

9 godz.

Korea

Seul

51

9 godz.

Jakuck

Jakuck

52

9,5 godz.

Australia Środkowa

Adelajda

Standardowy

Letni

53

9,5 godz.

Australia Środkowa

Darwin

54

10 godz.

Australia Wschodnia

Brisbane

55

10 godz.

Australia Wschodnia

Sydney

Standardowy

Letni

56

10 godz.

Zachodni Pacyfik

Guam

57

10 godz.

Tasmania

Hobart

Standardowy

Letni

58

10 godz.

Władywostok

Władywostok

Standardowy

Letni

59

11 godz.

Pacyfik Środkowy

Wyspy Salomona

60

12 godz.

Nowa Zelandia

Wellington

Standardowy

Letni

61

12 godz.

Fidżi

Fidżi

130

1 godz.

Środkowoeuropejski

Sztokholm

Lato

131

-8 godz.

Meksyk – Pacyfik

Tijuana

Standardowy

Letni

132

-7 godz.

Meksyk – górski

Chihuahua

Standardowy

Letni

133

-4,5 godz.

Ameryka Płd. (czas zachodni)

Caracas

Standardowy

Letni

134

8 godz.

Malezja

Kuala Lumpur

Standardowy

Letni