Budík

Svoj telefón môžete používať ako budík. Keď zazvoní budík, môžete ho zrušiť alebo nastaviť telefón tak, aby zas zazvonil o niekoľko minút. Môžete nastaviť jednorazové budenie alebo opakovaný budík.

Zobrazí sa obrazovka budíkov:

 • Jednorazová položka budíka zobrazuje čas budíka (ak je nastavený).

 • Položka Opakujúci sa budík zobrazuje čas ďalšieho budíka (ak je nastavený).

 • Položka čas odkladu zobrazuje čas, ktorý uplynie pred opätovným zazvonením budíka.

Nastavenie alarmu

Prostredníctvom časovača alarmu môžete telefón nastaviť tak, aby v konkrétnom čase zazvonil. Keď časovač vyprší a zazvoní telefón, v poli nastavenia alarmu sa zas nastaví hodnota Vypnuté.

Naraz môžete mať nastavený iba jeden jednorazový alarm.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať budíky > Poplach.

3

Nastavte čas alarmu.

 • Stlačte doprava alebo doľava na navigačnom kruhu A presúvajte sa z poľa do poľa.

 • Stlačením tlačidla nahor alebo nadol na navigačnom kruhovom ovládači môžete zvýšiť alebo znížiť zadanie.

 • Zadajte telefónne číslo na klávesnici.

4

Stlačte tlačidlo Uložiť.

Nastavenie opakovaného alarmu

Prostredníctvom časovača opakovaného alarmu môžete slúchadlo nastaviť tak, aby každý deň v konkrétnom čase zazvonilo. Naraz môžete mať v telefóne nastavený iba jeden opakovaný alarm.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať budíky > Opakujúci sa alarm.

3

Nastavte čas alarmu.

 • Stlačte doprava alebo doľava na navigačnom kruhu A presúvajte sa z poľa do poľa.

 • Stlačením tlačidla nahor alebo nadol na navigačnom kruhovom ovládači môžete zvýšiť alebo znížiť zadanie.

 • Zadajte telefónne číslo na klávesnici.

4

Stlačte tlačidlo Uložiť.

5

Zvýraznite jednotlivé dni v týždni, kedy sa má spustiť alarm, a stlačte tlačidlo Označiť.

6

Stlačte tlačidlo Ok.

Nastavenie času odkladu

Keď zazvoní alarm a stlačíte tlačidlo Odložiť, alarm sa zas spustí v určenom čase. Predvolený odklad je 10 minút, môžete však nastaviť ľubovoľný odklad v rozsahu od 1 minúty do 10 minút.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať budíky > Čas odloženia.

3

Vyberte čas odkladu.

4

Vyberte položku Vybrať.

Reagovanie na alarm

Telefón v nastavenom čase alarmu zazvoní a môžete reagovať naň. Ak prebieha hovor, alarm nezazvoní, kým neukončíte hovor.

Skôr než začnete

Musí byť nastavený jednorazový alebo opakovaný alarm. Pozrite si tému Nastavenie budíka alebo Nastavenie opakovaného budíka.

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

 • Stlačením tlačidla Odložiť obnovíte budík vo zvolenom intervale (pozrite si časť Nastavenie času odloženia).
 • Stlačte tlačidlo Zrušiť.