Cisco IP telefon serije 7800

Uređaji Cisco IP telefoni 7811, 7821, 7841 i 7861 su jednostavni za korišćenje i omogućavaju bezbednu glasovnu komunikaciju.

Tabela 1. Cisco IP Phone 7800 Serije Glavne karakteristike

Funkcije

7811

7821

7841

7861

Ekran

Crno-beli, bez pozadinskog osvetljenja

Crno-beli, sa pozadinskim osvetljenjem

Crno-beli, sa pozadinskim osvetljenjem

Crno-beli, sa pozadinskim osvetljenjem

Linije

1

2

4

16

Fiksni funkcijski tasteri

8

9

9

9

Vaš telefon mora da bude povezan na mrežu i podešen za povezivanje na sistema za kontrolu poziva. Telefoni podržavaju mnogobrojne funkcije u zavisnosti od sistema kontrole poziva. Telefon možda neće imati sve funkcije na raspolaganju u zavisnosti od toga kako je administrator podesio telefon.

Kada dodate funkcije na svom telefonu, za neke od funkcija potrebno je taster za liniju. Ali svakom linijskom dugmetu na vašem telefonu može da se dodeli samo jedna funkcija (linija, brzo biranje ili funkcija). Ako su dugmad vašeg telefona za liniju već u upotrebi, vaš telefon neće prikazati nikakve dodatne funkcije.

Da biste proverili koji model telefona imate, pritisnite taster Aplikacije i izaberite status >Proizvod informacije. U polju Broj modela prikazuje se broj modela vašeg telefona.

Dugmad i hardver

Uređaji Cisco IP telefon serije 7800 imaju različite tipove hardvera:

  • Cisco IP telefon 7811 Bez dugmadi sa bilo koje strane ekrana

  • Cisco IP telefon 7821 Dva dugmeta sa leve strane ekrana

  • Cisco IP telefon 7841 Dva dugmeta sa obe strane ekrana

  • Cisco IP telefon 7861 16 dugmadi na desnoj ivici telefona

Na sledećoj slici prikazan je uređaj Cisco IP telefon 7841.

1

Slušalica i svetlosni indikator slušalice

Označava da li imate dolazni poziv (treperi crveno) ili novu glasovnu poruku (svetli konstantno crveno).

2

Funkcijska dugmad i dugmad linije sa mogućnošću programiranja

Pristupite telefonskim linijama, funkcijama i sesijama poziva.

Više informacija potražite u članku Softkey, Line i Feature Button na strani 13.

3

Dugmad softverskih tastera

Pristup funkcijama i uslugama.

Više informacija potražite u članku Softkey, Line i Feature Button na strani 13.

4

Taster za navigaciju

Navigation ring and Select Dugme. Listajte kroz menije, označite stavke i izaberite označenu stavku.

5

Dugmad Čekanje/Nastavi, Konferencija i Prenos

Zadrži/nastavi Postavite aktivan poziv na čekanje i nastavite sa pozivom.

Konferencija Kreirajte konferencijski poziv.

Prenos Prenesi poziv.

6

Dugmad telefonski zvučnik, Prigušivanje zvuka i Slušalice

Zvuиniku Uključuje ili isključuje zvučnik. Kad je zvučnik uključen, taster svetli.

Prigušivanje tona Uključivanje ili isključivanje mikrofona. Kad je mikrofon isključen, taster svetli.

Slušalice Uključuje ili isključuje slušalice sa mikrofonom. Kada je slušalica uključena, dugme svetli.

7

Dugmad Kontakti, Aplikacije i Poruke

Kontakti Pristupite ličnim i korporativnim direktorijumima.

Aplikacije Istorija poziva pristupa, željene postavke korisnika, postavke telefona i informacije o modelu telefona.

Poruke Automatsko biranje broja sistema za razmenu glasovnih poruka.

8

taster Jačina zvuka

Podešavanje jačine zvuka u ručnoj slušalici, slušalicama i telefonskom zvučniku (kada je slušalica podignuta) ili jačine zvuka za zvono (kada je slušalica spuštena).