Den här funktionen är avsedd att komplettera funktionaliteten för Touch 10- eller DX-användargränssnitt, där det är praktiskt. Den är inte avsedd att ersätta Touch 10- och DX-användargränssnitten.

Exempel på tillämpningar:

  • En liten fjärrkontroll kan användas för att aktivera en rumsenhet från standby-läge i klassrum och under föreläsningar. Det kan också vara praktiskt att använda en fjärrkontroll för att välja vilken indatakälla som ska presenteras.

  • Kontrollera kameravyn (panorering, lutning och zoom) i situationer där du inte kan använda Touch 10. Exempelvis i operationssalar på sjukhus.

Nödvändig utrustning

  • En enhet från Cisco Webex Room-serien eller DX-serien.

  • En inmatningsenhet från tredje part som visas som ett USB-tangentbord, till exempel en Bluetooth-fjärrkontroll med en USB-dongel.

Funktionsöversikt

Att trycka på en knapp på USB-inmatningsenheten genererar en händelse i rumsenhetens eller skrivbordsenhetens API. Makron eller kontrollenheter från tredje part kan lyssna efter sådana händelser och svara på dem. Detta liknar funktionen hos rumskontrollknapparna. Det går också att lyssna efter händelser med hjälp av webbkrokar direkt i en SSH-session.

Det finns inget bibliotek med åtgärder där du kan välja åtgärder. Du måste själv definiera och implementera åtgärderna som ska användas som svar på händelserna. Exempel:

  • Öka volymen för rumsenheten eller skrivbordsenheten vid tryckning på knappen för Höj volym.

  • Försätt rumsenheten eller skrivbordsenheten i standby-läge vid tryckning på Vila-knappen.

Konfigurationer, händelser och status

Konfigurationer och status som anges i denna artikel är tillgängliga både via webbgränssnittet för rumsenheten eller skrivbordsenheten och i API. Läs artikeln avancerade inställningar för information om hur man kommer åt webbgränssnittet och använder API:n.

Stöd för USB-inmatningsenheter från tredje part är inaktiverat som standard. Aktivera det explicit genom att ställa in Kringutrustning > inmatningsenhet > läge.

Att trycka ned och släppa en knapp genererar en nedtryckt-händelse och en släppt-händelse:

*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Pressed 
** end 
*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key>
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key>  
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Released 
** end 

Om du vill lyssna efter händelser måste du registrera feedback från inmatningsenhet-händelser:

xFeedback Register /event/UserInterface/InputDevice 
** end 

När rumsenheten eller skrivbordsenheten upptäcker inmatningsenheten från tredje part listas inmatningsenheten i statusen Användargränssnitt > Kringutrustning > AnslutenEnhet. Inmatningsenheten kan rapporteras som flera enheter.

Exempel

Det finns ett exempel på hur du kan få tangenterna på en Bluetooth-fjärrkontroll att styra vissa av funktionerna i en rumsenhet eller skrivbordsenhet i denna artikel.

Mer information

Du hittar mer information om hur du använder en inmatningsenhet från tredje part i användarhandboken om anpassning. Välj den senaste versionen.

Cisco support (TAC) har inte stöd för felsökning av kod från tredje part, inklusive makron. Kontrollera Cisco Collaboration Developer community om du behöver hjälp med makron och kod från tredje part. Det finns också många utvecklings- och integrationsresurser på den här webbplatsen.