Следната таблица дава примери за изчислението на размера на буфера за различни видове възли издатели.

По подразбиране буфер размер, взети за изчисление е 50 MB за Unified CM издател възел и 20 MB за незабавни съобщения & присъствие (IM&p) издател възли.

За всички възли на абоната размерът на буфера по подразбиране е 20 MB.

Корпоративен възел

Размер на диска (ГБ)

Памет (ГБ)

CPU Брой

Размер на буфера (MB)

Unified CM издател

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

IM&P издател

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Какво да правим по-нататък

За информация относно системните изисквания на CCUC вижте Системни изисквания за Webex UC, свързани с облака.