Съдържание на пакета на слушалката

Пакетът на слушалката има следното съдържание:

 • Слушалка с прикачена скоба за лента. В слушалката има батерия с пластмаса върху контактите.


  Трябва да премахнете пластмасата от контактите на батерията

 • Станция за зареждане с прикачен USB кабел.

 • Регионалните захранващ адаптер за зарядната станция.

 • Пластмасов капак, за да смените скобата на лентата на слушалката.


  Запазете малкият пластмасов капак, в случай, че ви потрябва.

 • Документ с печатното съответствие.

Инсталиране на батерията в слушалката

Батерията на слушалката се доставя вътре в слушалката, но върху контактите й има предпазно пластмасово фолио. Трябва да премахнете това фолио.

1

Завъртете езичето отзад на слушалката обратно на часовниковата стрелка, за да отключите капака. Повдигнете щипката и вдигнете капака, за да го отворите.

2

Извадете батерията от слушалката.

3

Премахнете пластмасовото фолио от контактите.

4

Пъхнете батерията под щипката и я поставете на място.

Контактите за батерията са в горния й ляв край и в горния ляв край на отделението за нея. Проверете дали контактите се съединяват и дали батерията е поставена добре в отделението си.

5

Поставете обратно капака на батерията, проверете дали е затворен и завъртете езичето по часовниковата стрелка до заключено положение.

Не затваряйте капака със сила. Ако не се затвори лесно, махнете го и проверете дали батерията е поставена добре в отделението си.

Какво да правим по-нататък

Преди да използвате слушалката е необходимо да я заредите. Вижте Зареждане на батерията на слушалката на DECT.

Отстраняване на скобаа от слушалката

Можете да отстраните скобата от задната страна на слушалката и да я смените с гладкия капак, който се доставя със слушалката.

Преди да започнете

Необходими са ви:

 • #1 отвертки с глава Phillips

 • Пластмасов капак, за да смените скобата на лентата на слушалката. Този капак е доставен заедно в кутията на продукта.

1

Изключете слушалката.

2

Поставете слушалката с лицето надолу на равна, нивелирана повърхност. Можете да поставите слушалката на голяма, чиста кърпа, за да защитите слушалката.

3

Използвайте отвертка, за да премахнете винта на скобата. Поставете винтовете настрани.


 

Винтовете са малки, така че внимавайте да не ги изгубите.

4

Повдигнете хлабавия край на скобата. Сглобката на скобата трябва да излиза от слушалката.

5

Капакът за смяна има кука от задната страна. Плъзнете капака в зоната на отвора на слушалката и притиснете в слушалката.

Схемата показва куката от задната страна.

Тази схема показва начина, по който трябва да се постави куката в слушалката.

Натискайте докато скобата е на позиция и задната страна е плоска.

6

Използвайте отвертка, за да завинтите винтовете в капака и слушалката.

7

Съхранете капака със скобата за лента, в случай че е необходимо да го използвате.

Разполагане на зарядното устройство

Зарядното устройство се използва за зареждане на слушалката. То има вграден USB кабел, който се включва в захранващия адаптер. Захранващият адаптер е предназначен за електрическите контакти и напрежението в държавата ви.

1

Поставете зарядното устройство върху равна повърхност.

2

Включете USB конектора на захранващия кабел към захранващия адаптер.

3

Включете захранващия адаптер в електрическия контакт.

Зареждане на батерията на слушалката

За зареждане на батерията на слушалката се използва зарядното устройство за слушалката.


Батерията се предлага частично заредена, но трябва да я заредите за минимум 10 часапреди да я използвате за първи път. Ако не я заредите на пълно, е възможно да намалите експлоатационния живот на батерията.

Ако смените батерията на слушалката, трябва изцяло да я разредите и след това да я заредите докрай, за да бъде точен индикаторът за батерията.


Зареждайте батерията с доставяното зарядно устройство за слушалката. Ако използвате друг метод, може да нанесете вреди на батерията, слушалката или околната среда.

Зареждайте батерията само при външна температура между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).


Не зареждайте батерията в опасни среди или на места, на които има риск от експлозия.

Когато поставяте слушалката в зарядното устройство, то се включва (ако не е включено) и показва съобщение, че слушалката се зарежда. Екранът на слушалката се затъмнява в конфигурираното време.

Ако светлинният индикатор на слушалката започне да примигва, слушалката актуализира своя фърмуер.

Преди да започнете

Настрой люлката.

Проверете дали зарядното устройство за слушалката е включено в контакта.

Поставете слушалката в зарядното устройство, така че контактите в нея и контактите на зарядното устройство да съвпадат.

Екранът на слушалката трябва да се включи и да покаже съобщение, че тя се зарежда. Ако това не се случи, махнете слушалката от зарядното устройство и опитайте пак.

Включване на слушалката

Натиснете и задръжте Включване/Край , докато екранът се включи.

Автоматично настройване на слушалката

В много случаи при първото включване на слушалката тя автоматично започва да се конфигурира за комуникация с базовата станция. Администраторът може да ви даде бъдещи инструкции, ако има възможност за избор или допълнителна информация.

Когато слушалката се регистрира успешно, виждате регистрираното съобщение и след това се показва екранът за неактивност.

1

Натиснете и задръжте Включване/Край , докато екранът се включи.

Слушалката показва Търсене на базова станция.

2

Ако слушалката показва списък от базови станции, натиснете навигационния пръстен, за да откроите базовата станция, която е необходима, за да се свържете, и натиснете Избор.

3

Ако слушалката показва Въведете кода, се обърнете към администратора за кода за достъп до базовата станция.

4

Ако екранът не показва съобщението Регистрирана, запишете съобщението за грешка и се свържете с администратора или доставчика на услуги за съдействие.