Obsah balení sluchátka

Balení sluchátka obsahuje tyto položky:

 • sluchátko s upevněnou sponou na opasek; uvnitř sluchátka je baterie a kontakty baterie jsou zakryty plastovým dílem.


  Plast zakrývající kontakty baterie je nutno odstranit. Další informace viz Instalace baterie do sluchátka.

 • nabíjecí stojan s připojeným kabelem USB;

 • místní napájecí adaptér pro nabíjecí stojan;

 • plastový kryt k nasazení na sluchátko místo spony na opasek;


  Tento malý plastový kryt si uschovejte pro případ, že budete chtít sluchátko používat bez spony na opasek.

 • tištěný dokument s shodě s předpisy.

Při registraci sluchátka potřebujete údaje ze štítku na krabici.

Nainstalujte baterii do sluchátka

Sluchátko je dodáváno s vloženou baterií, avšak kontakty baterie jsou zakryty plastovým proužkem. Tento plastový díl je nutno odstranit.

1

Odemkněte kryt na zadní straně sluchátka otočením západky proti směru hodinových ručiček, nadzvedněte sponu, nadzvedněte a sejměte kryt baterie.

2

Vyjměte baterii ze sluchátka.

3

Odstraňte plast zakrývající kontakty.

4

Umístěte baterii pod sponu a uložte ji do prostoru na baterii.

Kontakty baterie jsou u jejího horního levého okraje a u levého horního okraje prostoru na baterii. Ujistěte se, že došlo ke spojení kontaktů a baterie je správně uložená v prostoru na baterii.


 
Baterii lze do prostoru vložit pouze jedním způsobem. Nikdy ji nevkládejte silou.
5

Nasaďte kryt baterie a zavřete jej. Potom kryt uzamkněte otočením západy ve směru hodinových ručiček.

Kryt nezavírejte silou. Pokud nelze snadno zavřít, vyjměte jej a zkontrolujte, zda je baterie zcela usazená v v prostoru baterie.

Další postup

Než sluchátko začnete používat, musíte jej nabít. Viz Nabíjení baterie sluchátka.

Sejměte sponu sluchátka

Sponu na zadní straně sluchátka můžete odmontovat a místo ní můžete nasadit hladký kryt, který je součástí balení sluchátka.

Než začnete

Potřebujete:

 • křížový šroubovák č. 1;

 • plastový kryt k nasazení na sluchátko místo spony na opasek; tento kryt je dodáván v balení produktu.

1

Vypněte sluchátko.

2

Položte sluchátko na rovný povrch horní stranou dolů. Sluchátko můžete z důvodu ochrany položit na velký, čistý hadřík.

3

Odstraňte šroubovákem šroubky na sponě. Dejte šroubky stranou.


 

Tyto šroubky jsou malé, takže dejte pozor, abyste je neztratili.

4

Zvedněte nahoru uvolněný konec spony. Celá sestava spony by se měla oddělit od sluchátka.

5

Kryt má na zadní straně háček. Zasuňte háček do prohlubně na sluchátku a zatlačte jej do sluchátka.

Na tomto obrázku je znázorněn háček na zadní straně.

Na tomto obrázku je znázorněn postup zasunutí háčku do sluchátka.

Zatlačte sponu na místo, aby byla zarovnaná ze zadní stranou.

6

Pomocí šroubků přišroubujte kryt ke sluchátku.

7

Uložte kryt se sponou na opasek v případě, že bude třeba je znovu použít.

Nastavení nabíjecí kolébky

K nabíjení sluchátka se používá nabíjecí stojan. Stojan má integrovaný kabel USB, který se připojuje k napájecímu adaptéru. Napájecí adaptér je určený pro elektrické zásuvky a standard napájecí sítě ve vaší zemi.

1

Položte stojan na rovný povrch.

2

Připojte konektor USB napájecího kabelu k napájecímu adaptéru.

3

Připojte napájecí zdroj k elektrické zásuvce.

Nabijte baterii sluchátka

K dobíjení baterie sluchátka používejte nabíječku.


Dodaná baterie je částečně nabitá, avšak před prvním použitím ji nabíjejte minimálně po dobu 10 hodin. Pokud ji plně nenabijete, můžete zkrátit dobu životnosti baterie.

Pokud ze sluchátka baterii vyjmete nebo ji nahradíte jinou, je nutné ji zcela vybít a následně zcela nabít, jinak by indikátor nabití baterie neukazoval přesný stav.


Baterii nabíjejte pomocí dodané nabíječky pro sluchátka. Pokud použijete jiný způsob, můžete může dojít k poškození baterie, sluchátka nebo vašeho okolí.

Baterii nabíjejte pouze v prostředí, ve kterém je teplota v rozmezí teplot 0 °C a 40 °C.


Baterii nenabíjejte v nebezpečném prostředí nebo v místech, kde hrozí výbuch.

Když vložíte sluchátko do nabíječky, zapne se (pokud již není zapnuté) a zobrazí se zpráva o nabíjení sluchátka. Obrazovka sluchátka po uplynutí nastavené doby ztmavne a vypne se.

Jestliže začne kontrolka na sluchátku blikat, probíhá aktualizace jeho firmwaru.

Než začnete

Nastavte kolébku podle popisu v části Nastavení nabíjecí kolébky.

Zkontrolujte, zda je nabíječka sluchátka připojená k elektrické zásuvce.

Sluchátko vložte do nabíječky tak, aby byly kontakty ve sluchátku a kontakty v nabíječce u sebe.

Sluchátko zapípá, obrazovka se zapne a zobrazí se zpráva o nabíjení sluchátka. Pokud se to nestane, vyjměte sluchátko z nabíječky a vložte jej zpět.

Zapněte sluchátko

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Konec , dokud se obrazovka nezapne.

Připojení sluchátka k základně

Po nakonfigurování připojení sluchátka k základně se sluchátko zaregistruje. Po dokončení registrace můžete uskutečňovat hovory.

Pokud mají tento postup vykonat uživatelé, musíte tento postup předat a sdělit jim přístupový kód.

Než začnete

1

Zapněte sluchátko. Viz Zapnutí sluchátka.

2

Stiskněte Menu .

3

Vyberte možnosti Connectivity (Připojení) > Register (Registrovat).

4

Stiskněte tlačítko výběru.

5

(Volitelné) Pokud se zobrazí výzva, zadejte přístupový kód do AC pole.

6

Stiskněte tlačítko Ok.