Indhold af håndsætpakke

Håndsætspakken har følgende oplysninger:

 • Håndsæt med påsat bælteklemme. Inden i håndsættet finder du batteriet med et stykke plastik over batterikontakterne.


  Du skal fjerne plastikken over batterikontakterne. Du kan finde flere oplysninger under Installere batteriet i håndsættet.

 • Opladningsholder med påsat USB-kabel.

 • Områdespecifik netadapter til opladningsholderen.

 • Plastikdæksel til at erstatte bælteklemmen på håndsættet.


  Sørg for at gemme dette lille plastikdæksel, hvis du ønsker at bruge håndsættet uden bælteclipset.

 • Udskrevet overholdelsesdokument.

Du skal bruge etiketten på æsken under registrering af håndsættet.

Installer batteriet på håndsættet

Håndsætsbatteriet leveres inden i håndsættet, men der er en plastiktap over batterikontakterne. Du skal fjerne plastiktappen.

1

På bagsiden af håndsættet skal du dreje klinken mod uret for at låse bagsiden op, løfte klemmen og løfte dækslet for at fjerne batteridækslet.

2

Tag batteriet ud af håndsættet.

3

Fjern plastikken over kontakterne.

4

Anbring batteriet under clipsen, og slip det i batterirummet.

Batterikontakterne er på den øverste venstre kant af batteriet og den øverste venstre kant af batterirummet. Sørg for, at kontakterne mødes, og at batteriet er placeret i rummet.


 
Batteriet kan kun vende én vej i rummet. Tving ikke batteriet ind i batterirummet på den forkerte måde.
5

Sæt batteridækslet på igen, sørg for, at dækslet er lukket, og drej klinken med uret til låst position.

Luk ikke dækslet med magt. Hvis det ikke lukkes nemt, skal du tage det af og kontrollere, at batteriet sidder ordentligt i batterirummet.

Hvad der skal ske nu

Før du bruger håndsættet, skal du oplade det. Se Oplad batteriet i håndsættet.

Fjern håndsætklemmen

Du kan fjerne klemmen fra bagsiden af håndsættet og erstatte den med et jævnt dæksel, der leveres sammen med dit håndsæt.

Før du begynder

Du har brug for:

 • Stjerneskruetrækker (nr. 1)

 • Plastikdæksel til at erstatte bælteklemmen på håndsættet. Dette dæksel sendes til dig i produktkassen.

1

Sluk håndsættet.

2

Placer håndsættet med forsiden nedad på en flad, plan overflade. Det kan være en god ide at placere håndsættet på en stor, ren klud for at beskytte håndsættet.

3

Brug skruetrækkeren til at fjerne skruer på klemmen. Læg skruerne til side.


 

Skruerne er små, så pas på, at de ikke bliver væk.

4

Løft den løse ende af klemmen op. Klemmesamlingen skal gå af håndsættet.

5

Erstatningsdækslet har en krog på bagsiden. Skub krogen ind i det forsænkede område i håndsættet, og tryk den ind i håndsættet.

Dette diagram viser krogen på bagsiden.

Dette diagram viser den måde, du sætter krogen ind i håndsættet på.

Tryk ned, indtil klemmen er på plads, og bagsiden er flad.

6

Brug skruetrækkerne til at skrue skruerne i dækslet og håndsættet.

7

Gem dækslet med bælteklemmen, hvis du skulle få brug for det.

Konfigurer opladningsholderen

Du kan bruge opladningsholderen til at oplade håndsættet. Holderen har et indbygget USB-kabel, der sættes i netadapteren. Netadapteren er designet til dit lands konfiguration af stikkontakt og udgangseffekt.

1

Placer holderen på en plan overflade.

2

Sæt USB-stikket på netledningen til netadapteren.

3

Slut nedadapteren til stikkontakten.

Oplad håndsættets batteri

Du kan bruge håndsætsopladeren til at oplade håndsættets batteri.


Batteriet leveres delvist opladet, men du skal oplade det i mindst 10 timer, før du bruger det første gang. Hvis du ikke fuldt oplader det, kan du reducere batteriets levetid.

Hvis du fjerner og udskifter håndsættets batteri, skal du aflade det helt og derefter lade det helt op, så batteriindikatoren er nøjagtig.


Oplad batteriet med den medfølgende håndsætsoplader. Hvis du bruger en anden måde, kan du beskadige batteriet, håndsættet eller dine omgivelser.

Oplad kun batteriet i miljøer, hvor temperaturen er mellem 0 °C og 40 °C.


Undlad at oplade batteriet i farlige miljøer, eller hvor der er risiko for eksplosion.

Når du placerer håndsættet i opladeren, tændes den (hvis det ikke allerede er tændt) og viser en meddelelse om, at håndsættet oplades. Håndsætsskærmen nedtones og slukkes på det konfigurerede tidspunkt.

Hvis LED'en på håndsættet begynder at blinke, opdaterer håndsættet dets firmware.

Før du begynder

Opsæt holderen som beskrevet i Konfigurer opladningsholderen.

Sørg for, at din håndsætsoplader er sat i stikkontakten.

Placer håndsættet i opladeren, så kontakterne i håndsættet og kontakterne i opladeren stemmer overens.

Håndsættet bipper, skærmen tændes og viser en meddelelse om, at håndsættet oplades. Hvis dette ikke sker, skal du fjerne håndsættet fra opladeren og prøve igen.

Tænd håndsættet

Tryk og hold tænd/sluk/slut nede , indtil skærmen tændes.

Slut håndsættet til basestationen

Når du har konfigureret telefonen til at oprette forbindelse til basestationen, bliver den registreret. Du kan foretage opkald, når registreringen er fuldført.

Hvis dine brugere skal udføre denne procedure, skal du give dem proceduren og adgangskoden.

Før du begynder

1

Tænd håndsættet. Se Slå håndsættet til.

2

Tryk på Menu .

3

VælgKonnektivitet > Registrer.

4

Tryk på Vælg.

5

(Valgfrit) Indtast adgangskoden i AC feltet, hvis du bliver bedt om det .

6

Tryk på OK.