Ръководството е разделено на две глави:

  • Device Onboarding—Описва как да включите устройства Room OS (серия Room and Room Kit, серия Desk и серия Board) и MPP устройства към Webex за Cisco BroadWorks.

  • Възможност за обслужване на устройството — описва как да се обслужват вградени устройства в Control Hub.

За подробности вж Ръководство за интегриране на устройство за Webex за Cisco BroadWorks . (Последно публикуване: 27 февруари 2023 г.)