V rámci průzkumu místa instalace kontrolujete, zda jsou základny umístěné tak, aby se k nim sluchátka mohla snadno připojit. Každá základna má signálové pokrytí přibližně 50 metrů uvnitř budov a až 300 metrů venku. Může však dojít ke vzájemnému rušení s ostatními zařízeními a ke snížení pokrytí, které způsobují zdi a dveře určité konstrukce (například protipožární dveře).

Průzkumu místa instalace se provádí v těchto případech:

 • Během počátečního nastavování: Základny umístíte na dočasné místo a zapnete je. Nemusí být připojené k síti LAN. Provedete průzkum a zkontrolujete, zda sluchátka mohou komunikovat se základnou.

 • Po dokončení nastavení: V rámci průzkumu se ujistíte, že systém funguje správně, a vyřešíte problémy uživatelů s připojením.

Pomocí sluchátka zkontrolujte, zda je pokrytí dobré pro uživatele ve všech zahrnutých oblastech pokrytí.


Ve sluchátku můžete nastavit sílu signálu pro jeho rádiový modul. Doporučujeme však, abyste změnu síly signálu konzultovali s poskytovatelem služeb nebo pracovníky střediska technické podpory Cisco.

Tento úkon proveďte až po nastavení systému a v případě, že v dané oblasti došlo ke změnám (například změny ve zdivu nebo přidané nové oblasti).

Než začnete

Potřebujete alespoň jedno zcela nabité sluchátko.

1

Na sluchátku stiskněte a přidržte tlačítko Napájení/Konec , dokud se obrazovka nezapne.

2

Stiskněte Menu

3

Zadáním *47* zobrazíte seznam základen v dosahu.

4

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Nastavení zobrazíte prahovou hodnotu dBm pro jednotlivé rozsahy.

 • Zelená až žlutá: Označuje mezní hodnotu žluté indikace. Pokud například toto pole obsahuje hodnotu -70 dBm, při zjištění hodnoty -69 dBm se zobrazí zeleně a u odečtu -70 dBm se zobrazí žlutě. Výchozí hodnota je -70 dBm.

 • Žlutá až červená: Označuje mezní hodnotu červené indikace. Pokud například toto pole obsahuje hodnotu -80 dBm, při zjištění hodnoty -79 dBm se zobrazí žlutě a u odečtu -80 dBm se zobrazí červeně. Výchozí hodnota je -80 dBm.

Chcete-li změnit rozsah:

 1. Zvýrazněte jednu z položek a stiskněte tlačítko Vybrat.

 2. Zvýrazněte novou hodnotu v seznamu a stiskněte tlačítko Vybrat.

5

Zvýrazněte adresu MAC a dvojici adres IP v seznamu IP Search (Vyhledávání adres IP) a stiskněte tlačítko Vybrat.

Na této obrazovce jsou následující informace o vybrané základně:

 • Ikona síly signálu:

  • Zelená značka zaškrtnutí : sluchátko má velmi dobrý DECT kontakt se základnovou stanicí v aktuální poloze.

  • Ikona oranžového trojúhelníku : sluchátko má dostatečný DECT kontakt se základnovou stanicí v aktuální poloze.

  • Ikona červeného kruhu : Sluchátko má špatný nebo žádný DECT kontakt se základnovou stanicí v aktuálním umístění. V takovém případě je nutné zlepšit pokrytí přesunutím základen nebo přidat další základnu.

 • MAC (Adresa MAC): Adresa MAC základny.

 • IP (Adresa IP): Adresa IP základny.

  Pokud je základna napájena, ale není připojena k síti LAN, na sluchátku se zobrazí hodnoty 0.0.0.0.

 • RFPI: Udává označení RFPI (Radio Fixed Part Identity – označení rádiového fixního zařízení) základny.

 • RSSI: Received Signal Strength Indicator – indikátor síly signálu základny přijatého sluchátkem.

6

Stiskněte tlačítko Power/End dokud se nevrátíte na hlavní obrazovku.

7

Přesuňte se na jiné místo a opakujte kroky 2, 3 a 5 pro kontrolu pokrytí.