Du kan göra en platsundersökning så att du har dina basstationer placerade så att telefonlurararna enkelt kan ansluta. arje basstationen har ett täckningsområde på upp till 164 feet (50 meter) inomhus och upp till 984 feet (300 meter) utomhus. Det kan dock finnas störningar med annan utrustning samt dålig täckning på grund av vägg- och dörrkonstruktioner (till exempel branddörrar).

Du gör en platsundersökning:

 • Vid första konfigurationen: Du kan placera basstationerna på tillfälliga platser och slå på dem. De behöver inte vara anslutna till det lokala nätverket. Du gör undersökningen för att kontrollera att telefonlurarna kan kommunicera med basen.

 • När installationen är klar kan du göra en undersökning för att se till att systemet fungerar korrekt och för att felsöka användaranslutningsproblem.

Du kan använda telefonluren för att kontrollera att täckningen är bra för dina användare i alla områden som omfattas.


Du kan justera signalstyrkan för radion på telefonluren. Vi rekommenderar dock att du talar med tjänsteleverantören eller Cisco TAC för att diskutera förändringen i signalstyrka.

Utför den här uppgiften när du ställer in systemet och när det finns ändringar i området (till exempel ändras till väggar eller nya områden som lagts till.

Innan du börjar

Du behöver minst en telefonlur som är fulladdad.

1

Tryck och håll ned ström/slut på luren tills skärmen slås på.

2

Tryck på Meny

3

Ange *47* för att få en lista över basstationer inom räckhåll.

4

(Valfritt) Tryck på Inställningar för att visa dBm-tröskeln för intervallen.

 • Grön till gul: Identifierar tröskelvärde för gul indikation. Om fältet exempelvis är inställt på -70 dBm visas -69 dBm grön och -70 dBm visas gul. Standardvärde är -70 dBm.

 • Gul till röd: Identifierar tröskelvärde för röd indikation. Om fältet exempelvis är inställt på -80 dBm visas -79 dBm gul och -80 dBm visas röd. Standardvärde är -80 dBm.

Om du vill ändra intervallet,

 1. Markera en av posterna och tryck på Välj.

 2. Markera ett nytt värde från listan och tryck på Välj.

5

Markera en MAC-adress och ett IP-adresspar i listan IP-sökning och tryck på Välj.

Skärmen visar den här informationen om den valda basstationen:

 • Ikon för signalstyrka:

  • Grön bock : Handenheten har mycket god DECT kontakt med basstationen på den aktuella platsen.

  • Gul triangelikon : Handenheten har tillräcklig DECT kontakt med basstationen på den aktuella platsen.

  • Röd cirkelikon : Handenheten har dålig eller ingen DECT kontakt med basstationen på den aktuella platsen. I detta fall kan behöver du antingen flytta basstationerna för att få bättre täckning eller lägga till en annan basstation.

 • MAC: Basstationens MAC-adress

 • IP: Basstationens IP-adress

  Om basstationen är påslagen men inte ansluten till LAN visas 0.0.0.0 på telefonluren.

 • RFPI: Identifierar basstationens RFPI (Radio Fixed Part Identity).

 • RSSI: Indikatorn för mottagen signalstyrka för signalen från basstationen till telefonluren.

6

Tryck på strömbrytare/avsluta tills du kommer tillbaka till huvudskärmen.

7

Flytta till annan plats och upprepa steg 2, 3 och 5 för att kontrollera täckningen.