Dzięki przeprowadzonym badaniom obszaru można sprawdzić, czy stacje bazowe są rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwe nawiązywanie połączeń ze słuchawek. Każda stacja bazowa ma zasięg radiowy około 50 metrów wewnątrz i do 300 metrów na zewnątrz budynku. Jednak mogą występować zakłócenia z innych urządzeń, jak również słaby zasięg z powodu konstrukcji ścian i drzwi (na przykład drzwi przeciwpożarowych).

Badanie obszaru przeprowadzane jest:

 • Podczas konfiguracji początkowej można umieścić stacje podstawowe w tymczasowych lokalizacjach i włączyć je w systemie. Nie muszą być podłączone do sieci LAN. Przeprowadzasz analizę, aby sprawdzić, czy słuchawki mogą komunikować się z bazą.

 • Po zakończeniu instalacji: można wykonać analizę, aby upewnić się, że system działa poprawnie i w celu rozwiązania problemów z połączeniem użytkownika.

Za pomocą słuchawki należy sprawdzić, czy zasięg jest dobry dla użytkowników we wszystkich obszarach, które mają być objęte zasięgiem.


W słuchawce można regulować siłę sygnału radiowego słuchawki. Zalecany jest jednak kontakt z dostawcą usług lub Cisco TAC w celu omówienia zmiany siły sygnału.

Tę czynność należy wykonać podczas konfigurowania systemu i w przypadku zmian w obszarze (np. zmiany w ułożeniu ścian lub dodanie nowych obszarów).

Zanim rozpoczniesz

Potrzebna jest co najmniej jedna słuchawka w pełni naładowana.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/zakończenia na słuchawce , aż ekran się włączy.

2

Naciśnij Menu

3

Wprowadź *47* w celu uzyskania listy stacji bazowych w zasięgu.

4

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Ustawienia , aby wyświetlić próg dBm dla zakresów.

 • Od zielonego do żółtego: określa wartość progową dla żółtego wskaźnika. Jeśli na przykład pole zawiera wartość-70 dBm, wynik -69 dBM wyświetlony zostanie jako zielony, a -70 dBM jako żółty. Wartość domyślna to 70.

 • Żółty do czerwonego: określa wartość progową dla czerwonego wskaźnika. Jeśli na przykład pole zawiera wartość-70 dBm, wynik -79 dBM wyświetlony zostanie jako żółty, a -80 dBM jako czerwony. Wartość domyślna to -80 dBm.

Aby zmienić zakres,

 1. Podświetl linię i naciśnij Wybierz.

 2. Podświetl nową wartość z listy i naciśnij przycisk Wybierz.

5

Na liście wyszukiwania adresów IP podświetl pozycję adresu MAC i adresu IP, a następnie naciśnij przycisk Wybierz.

Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wybranej stacji bazowej:

 • Ikona mocy sygnału:

  • Zielony znacznik wyboru : słuchawka ma bardzo dobry kontakt DECT ze stacją bazową w bieżącej lokalizacji.

  • Ikona trójkąta pomarańczowego : słuchawka ma odpowiednie DECT styku ze stacją bazową w bieżącej lokalizacji.

  • Ikona czerwonego kółka : słuchawka ma słaby kontakt lub nie ma DECT kontaktu ze stacją bazową w bieżącej lokalizacji. W takiej sytuacji należy zmienić położenie stacji bazowych, aby uzyskać lepszy zasięg, lub dodać kolejną stację bazową.

 • MAC: Adres MAC stacji bazowej.

 • IP: Adres IP stacji bazowej.

  Jeśli stacja bazowa jest włączona, ale nie jest podłączona do sieci LAN, słuchawka będzie wyświetlała 0.0.0.0.

 • RFPI: Wskazuje adres RFPI (Radio Fixed Part Identity) stacji bazowej.

 • RSSI: Wskaźnik odebranej mocy sygnału ze stacji bazowej do słuchawki.

6

Naciśnij przycisk zasilania/zakończenia aż wrócisz do ekranu głównego.

7

Przenieś urządzenie do innej lokalizacji i powtórz kroki od 2 do 5, aby sprawdzić zasięg.