Volání pomocí rychlé volby

Pokud často voláte na určitá čísla, můžete ve sluchátku nastavit rychlé volby. Rychlé volby usnadňují volbu čísla tím, že nemusíte zadávat celé telefonní číslo. Můžete nastavit až 8 čísel rychlé volby.

Přiřazení čísla rychlé volby

Ke kontaktu lze přiřadit číslo rychlé volby. K položkám 2 až 9 přiřadíte rychlé volby. Položka 1 se používá pro rychlou volbu do hlasové schránky.

Než začnete

V seznamu kontaktů musíte mít alespoň jeden kontakt.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty.

2

Označte kontakt.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Rychlá volba.

5

Pokud nemáte prázdnou položku indexu rychlých voleb, označte číslo, které nepotřebujete, a stiskněte tlačítko Odstranit.

6

Označte prázdný index rychlé volby a stiskněte tlačítko Přidat.

7

Stiskněte tlačítko Power/End .

Čísla rychlé volby

Při vytáčení čísla na telefonu zadáváte posloupnosti číslic. Pokud nastavíte číslo rychlé volby, musí toto číslo obsahovat všechny číslice potřebné k uskutečnění hovoru. Pokud například potřebujete vytočit 9, abyste získali přístup k externí lince, zadejte číslici 9 a poté číslo, které chcete volat.

K číslu můžete také přidat další vytáčené číslice. Mezi další číslice patří například přístupový kód ke schůzce, číslo linky, heslo hlasové schránky, kód autorizace a kód pro účtování.

Vytáčený řetězec smí obsahovat následující znaky:

 • 0 až 9

 • Křížek (#)

 • Hvězdička (*)

 • Čárka (,) – značí pauzu a pozastaví vytáčení na 2 sekundy. V jednom řádku může být více čárek. Dvě čárky (,,) například označují 4sekundovou pauzu.

Vytáčené řetězce musí splňovat tato pravidla:

 • K oddělení jednotlivých částí vytáčeného řetězce použijte čárku.

 • Kód autorizace musí být ve vytáčeném řetězci vždy před kódem pro účtování.

 • K oddělení kódu autorizace od kódu pro účtování v řetězci je nutno použít jednu čárku.

 • Rychlé volby s kódy autorizace a dalšími číslicemi je třeba označit názvem rychlé volby.

Před nastavením rychlé volby vyzkoušejte alespoň jednou ruční vytočení číslic, abyste ověřili, že je posloupnost číslic správná.

Telefon neukládá v historii hovorů kód autorizace, kód pro účtování ani doplňkové číslice z rychlé volby. Pokud po spojení hovoru pomocí rychlé volby stisknete tlačítko Opakovat vytáčení, telefon požádá o ruční zadání případného požadovaného kódu autorizace, kódu pro účtování nebo dalších číslic.

Příklad

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby pro volání účastníka na konkrétním čísle linky a potřebujete-li kód autorizace a kód pro účtování, vezměte zřetel na následující požadavky:

 • K dosažení externí linky musíte použít číslici 9.

 • Chcete vytočit číslo 5556543.

 • Musíte zadat kód autorizace 1234.

 • Musíte zadat kód pro účtování 9876.

 • Musíte počkat 4 sekundy.

 • Po spojení hovoru je nutno vytočit linku 56789#.

V tomto příkladu bude číslo rychlé volby vypadat takto: 95556543,1234,9876,,56789#.

Uskutečnění hovoru pomocí rychlé volby

Po nastavení rychlé volby, jak je popsáno v části Přiřazení čísla rychlé volby, můžete uskutečnit volání rychlé volby. Indexy rychlé volby jsou čísla 2–9.

Příklad

Pokud máte číslo domů v místních kontaktech, můžete mu přiřadit index rychlé volby 9. Když pak stisknete a podržíte tlačítko 9, sluchátko automaticky vytočí číslo domů.

Než začnete

Potřebujete pro daný kontakt index rychlé volby.

1

Stiskněte a přidržte číslo na klávesnici odpovídající danému indexu rychlé volby.

2

Jakmile se číslo začne vytáčet, klávesu uvolněte.

Zobrazení seznamu rychlých voleb

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte F-klávesy .

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Rychlá volba.