Volání pomocí rychlé volby

Pokud často voláte na určitá čísla, můžete ve sluchátku nastavit rychlé volby. Můžete nastavit až 8 čísel rychlé volby.

Přiřazení čísla rychlé volby

Ke kontaktu lze přiřadit číslo rychlé volby. Rychlou volbu můžete přiřadit k položkám 2–9. Položka 1 se používá pro rychlou volbu hlasové schránky.

Než začnete

V seznamu kontaktů musíte mít alespoň jeden kontakt.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty.

2

Označte kontakt.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Rychlá volba.

5

Pokud nemáte prázdnou položku indexu rychlých voleb, označte číslo, které nepotřebujete, stiskněte tlačítko Odstranit a stisknutím tlačítka Ano odstranění potvrďte.

6

Označte prázdnou položku rychlé volby a stiskněte tlačítko Přidat.

7

Stiskněte tlačítko Napájení/Ukončit.

Čísla rychlé volby

Při vytáčení čísla na sluchátku zadáváte posloupnosti číslic. Pokud nastavíte číslo rychlé volby, musí toto číslo obsahovat všechny číslice potřebné k uskutečnění hovoru. Pokud například potřebujete vytočit 9, abyste získali přístup k externí lince, zadejte číslici 9 a poté číslo, které chcete volat.

K číslu můžete také přidat další vytáčené číslice. Mezi další číslice patří například přístupový kód ke schůzce, číslo linky, heslo hlasové schránky, kód autorizace a kód pro účtování.

Vytáčený řetězec smí obsahovat následující znaky:

 • 0 až 9

 • Křížek (#)

 • Hvězdička (*)

 • Čárka (,) – značí pauzu a pozastaví vytáčení na 2 sekundy. V jednom řádku může být více čárek. Dvě čárky (,,) například označují 4sekundovou pauzu.

Vytáčené řetězce musí splňovat tato pravidla:

 • K oddělení jednotlivých částí vytáčeného řetězce použijte čárku.

 • Kód autorizace musí být ve vytáčeném řetězci vždy před kódem pro účtování.

 • K oddělení kódu autorizace od kódu pro účtování v řetězci je nutno použít jednu čárku.

 • Rychlé volby s kódy autorizace a dalšími číslicemi je třeba označit názvem rychlé volby.

Před nastavením rychlé volby vyzkoušejte alespoň jednou ruční vytočení číslic, abyste ověřili, že je posloupnost číslic správná.

Sluchátko neukládá v historii hovorů kód autorizace, kód pro účtování ani doplňkové číslice z rychlé volby. Pokud po spojení hovoru pomocí rychlé volby stisknete tlačítko Opakovat vytáčení, sluchátko požádá o ruční zadání případného požadovaného kódu autorizace, kódu pro účtování nebo dalších číslic.

Příklad

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby pro volání účastníka na konkrétním čísle linky a potřebujete-li kód autorizace a kód pro účtování, nezapomeňte na splnění těchto předpokladů:

 • K dosažení externí linky musíte použít číslici 9.

 • Chcete vytočit číslo 5556543.

 • Musíte zadat kód autorizace 1234.

 • Musíte zadat kód pro účtování 9876.

 • Musíte počkat 4 sekundy.

 • Po spojení hovoru musíte vytočit linku 56789#.

V tomto příkladu bude číslo rychlé volby vypadat takto: 95556543,1234,9876,,56789#.

Uskutečnění hovoru pomocí rychlé volby

Po nastavení rychlé volby můžete uskutečňovat hovory pomocí rychlé volby. Indexy rychlé volby jsou čísla 2–9.

Příklad

Pokud máte v místních kontaktech své číslo domů, můžete jej přiřadit k indexu rychlé volby č. 9. Když potom podržíte klávesu 9, sluchátko automaticky vytočí vaše číslo domů.

Než začnete

Pro daný kontakt potřebujete index rychlé volby.

1

Stiskněte a přidržte číslo na klávesnici odpovídající danému indexu rychlé volby.

2

Jakmile se číslo začne vytáčet, klávesu uvolněte.

Zobrazení seznamu rychlých voleb

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost F-klávesy.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Rychlá volba.

Odstranění čísla rychlé volby

Můžete odstranit čísla rychlých voleb přiřazená k položkám 2 až 9. Položka 1 se používá pro rychlou volbu hlasové schránky.

Než začnete

V seznamu rychlých voleb musí být alespoň jeden kontakt.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty.

2

Stiskněte tlačítko Více.

3

Vyberte možnost Rychlá volba.

4

Zvýrazněte položku, kterou nepotřebujete.

5

Stiskněte tlačítko Odstranit.

6

Stisknutím tlačítka Ano potvrďte odstranění.

7

Stiskněte tlačítko Napájení/Ukončit.