Połączenia szybkiego wybierania

Jeśli często dzwonisz na określone numery, możesz je ustawić jako numery szybkiego wybierania. Klawisze szybkiego wybierania umożliwiają nawiązanie połączenia przez naciśnięcie klawisza zamiast wprowadzania numeru telefonu. Można ustawić maksymalnie 8 numerów szybkiego wybierania.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

Do kontaktu można przypisać numer szybkiego wybierania. Numery szybkiego wybierania można przypisać do pozycji 2–9. Pozycja 1 przeznaczona jest do szybkiego wybierania poczty głosowej.

Zanim rozpoczniesz

Musisz mieć co najmniej jeden kontakt na liście Kontakty.

1

Naciśnij przycisk Kontakty.

2

Podświetl kontakt.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.

5

Jeśli nie masz pustej pozycji szybkiego wybierania numerów, podświetl numer, którego nie potrzebujesz, i naciśnij przycisk Usuń.

6

Podświetl pustą pozycję szybkiego wybierania numerów i naciśnij przycisk Dodaj.

7

Naciśnij przycisk zasilania/zakończenia .

Numery szybkiego wybierania

Wybierając numer telefonu, trzeba wpisać serię cyfr. Podczas konfigurowania numeru szybkiego wybierania musi on zawierać wszystkie cyfry potrzebne do nawiązania połączenia. Jeśli na przykład w celu nawiązania połączenia przez linię zewnętrzną trzeba wybrać numer 9, należy wprowadzić tę cyfrę, a po niej numer telefonu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Do ustawianego numeru można też dodawać inne wybierane cyfry. Przykładami dodatkowych niezbędnych cyfr są: kod dostępu do spotkania, numer wewnętrzny, hasło poczty głosowej, kod autoryzacji i kod billingowy.

W wybieranym ciągu można stosować następujące znaki:

 • 0 -> 9

 • krzyżyk (#)

 • gwiazdka (*)

 • przecinek (,) — pełni funkcję pauzy, czyli 2-sekundowego opóźnienia przed wybraniem dalszej części numeru. Można używać kilku przecinków z rzędu, np. dwa kolejne przecinki (,,) odpowiadają 4-sekundowej pauzie.

Reguły dotyczące ciągów wybierania:

 • Do rozdzielania poszczególnych części ciągu wybierania należy stosować przecinki.

 • Kod autoryzacji musi zawsze poprzedzać kod billingowy w ciągu szybkiego wybierania.

 • Między kodem uwierzytelniania a kodem rozliczeniowym należy wstawić jeden przecinek.

 • Etykieta szybkiego wybierania jest wymagana w przypadku szybkiego wybierania z kodami autoryzacji i dodatkowymi cyframi.

Przed skonfigurowaniem szybkiego wybierania należy spróbować co najmniej raz ręcznie wybrać każdy numer, aby mieć pewność, że jest prawidłowy.

Telefon nie zapisuje w historii połączeń kodu autoryzacji, kodu billingowego ani dodatkowych cyfr wchodzących w skład numeru szybkiego wybierania. Jeśli po nawiązaniu połączenia z miejscem docelowym szybkiego wybierania zostanie naciśnięty przycisk Ponowne wybieranie , na telefonie zostanie wyświetlony monit o ręczne wprowadzenie wymaganego kodu autoryzacji, kodu billingowego lub dodatkowych cyfr.

Przykład

Aby skonfigurować numer szybkiego wybierania w celu dzwonienia do danej osoby na określony numer wewnętrzny, a także jeśli potrzebujesz kodu autoryzacji i kodu rozliczeniowego, należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

 • W celu nawiązania połączenia z linią zewnętrzną trzeba wybrać 9.

 • Wybierany numer to 5556543.

 • Należy wprowadzić kod autoryzacji 1234.

 • Należy wprowadzić kod billingowy 9876.

 • Należy odczekać 4 sekundy.

 • Po nawiązaniu połączenia należy wprowadzić numer wewnętrzny 56789#.

W tym scenariuszu numer szybkiego wybierania to 95556543,1234,9876,,56789#.

Nawiązywanie połączenia z funkcją szybkiego wybierania

Po skonfigurowaniu szybkiego wybierania w sposób opisany w części Przypisywanie numeru szybkiego wybierania można nawiązać połączenie szybkiego wybierania . Pozycje szybkiego wybierania to numery od 2 do 9.

Przykład.

Jeśli w kontaktach lokalnych znajduje się numer domowy, można mu przypisać indeks szybkiego wybierania 9. Wówczas po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza 9 słuchawka automatycznie wybierze numer domowy.

Zanim rozpoczniesz

Dla kontaktu potrzebna jest pozycja szybkiego wybierania.

1

Naciśnij i przytrzymaj numer na klawiaturze odpowiadający pozycji szybkiego wybierania.

2

Zwolnij klawisz, gdy rozpocznie się wybieranie numeru.

Wyświetlanie listy szybkiego wybierania

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz klawisze funkcyjne .

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.