ניווט

השתמש בעיגול החיצוני של אשכול הניווט כדי לגלול בתפריטים ולעבור בין השדות. השתמש בלחצן בחר הפנימי של אשכול הניווט כדי לבחור פריטי תפריטים.

אם לפריט תפריט יש מספר אינדקס, תוכל להזין את מספר האינדקס באמצעות לוח המקשים כדי לבחור את הפריט.

תכונות מסך שפופרת

המסך מציג מידע על השפופרת, כגון מספר ספרייה, תאריך ושעה ומקשי בחירה. המסך מורכב משלושה חלקים: שורת הכותרת העליונה, החלק המרכזי ושורת הכותרת התחתונה.

איור 1. מסך שפופרת
תמונת מסך

1

בראש המסך נמצאת שורת הכותרת. שורת הכותרת מציגה את עוצמת אות הרדיו ואת טעינת הסוללה, וכן מספר סמלים. הסמלים מוצגים כאשר התכונות פעילות.

אם הארגון שלך משתמש בתכונה 'מראה שיחה משותפת BroadWorks', שורת תיבות תוצג מיד מתחת לשורת הכותרת. כל תיבה מייצגת משתמש בקו משותף.

2

באמצע המסך מוצג המידע המשויך לשפופרת: תאריך ושעה, בעל השפופרת ומספר הטלפון של השפופרת.

3

בשורה התחתונה של המסך מוצגות תוויות המקשים המהירים. כל תווית מציינת את הפעולה עבור לחצן מקש מהיר מתחת למסך. לעתים, סמלים מוצגים מעל תוויות המקשים המהירים.

סמלי כותרת

סמלי הכותרת מציינים את מצב השפופרת. סעיף זה מציג את סמלי הכותרת ונותן את משמעותם. סמלי שורת הכותרת יכולים להיות שונים כאשר האפשרות 'נא לא להפריע' מופעלת.

סמלי נתיב שמע

סמל

סמל מצב DND

תיאור

הרמקול כבוי

האוזניות בשימוש.

השפופרת מושתקת.

סמלי Bluetooth

סמל

סמל מצב DND

תיאור

Bluetooth® מחובר.

Bluetooth® מנותק.

סמלי רשת

סמל

סמל מצב DND

תיאור

אין חיבור לרשת.

חיבור רשת חלש.

חיבור רשת טוב.

חיבור רשת טוב יותר.

חיבור הרשת הטוב ביותר

סמלי סוללה

סמל

סמל מצב DND

תיאור

הסוללה מתרוקנת. טען מחדש את הסוללה כדי להשתמש בשפופרת.

הסוללה טעונה ב-1% עד 24%. טען מחדש את הסוללה בהקדם האפשרי.

הסוללה טעונה ב-25% עד 49%.

הסוללה טעונה ב-50% עד 74%.

הסוללה טעונה ב-75% עד 100%.

הסוללה נטענת.

סמלים הקשורים לשיחות

סמל

סמל מצב DND

תיאור

שיחה שנענתה

שיחה מחויגת

התכונה 'נא לא להפריע' מופעלת.

הטלפון מועבר.

הודעת תא קולי ממתינה.

שיחה שלא נענתה

סמלים אחרים

סמל

סמל מצב DND

תיאור

לוח המקשים של השפופרת נעול.

ההודעה