השתמש בכבל USB-C הכלול כדי לחבר את האוזניות למחשב הנישא, לCisco IP Phone או למכשיר Cisco Webex שולחן.

שמע באמצעות כבל USB-C תמיד מקבל עדיפות על-פני התקנים מחוברים אחרים. נתק את כבל ה-USB-C אם ברצונך לעבור להתקן Bluetooth®.

1

חבר את כבל ה-USB-C לנמל שבתחתית הספל של האוזן השמאלית.

כבל USB-C המתחבר לתחתית גביע האוזן השמאלית.
2

חבר את הקצה השני של הכבל למכשיר המיועד.

3

החלק את המחוון Power/Bluetooth למעלה כדי להפעיל את האוזניות.