אוזניות USB

באפשרותך להשתמש באוזניות USB עבור השיחות שלך אם לטלפון יש יציאת USB.

אם הטלפון כולל יותר מיציאת USB אחת, ניתן לחבר רק אוזניות USB אחת בכל פעם.

לקבלת רשימה של טלפונים התומכים באוזניות USB, ראה עזרים זמינים עבור הטלפון.

לקבלת רשימה של אוזניות נתמכות, ראה נקודת קצה של תקשורת מאוחדת ואביזרי לקוח. ייתכן שאוזניות USB שאינן מופיעות ברשימה לא יפעלו כראוי אם תצרף אותן ליציאת ה-USB. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד מיצרן אוזניות ה-USB שברשותך.

חיבור אוזניות USB

כאשר אתה משתמש באוזניות USB עם הטלפון, יש לזכור:

  • ניתן להשתמש באוזניות אחד בלבד בכל פעם. האוזניות המחוברות לאחרונה הן האוזניות הפעילות.

  • אם אתה נמצא בשיחה פעילה ומנתק אוזניות USB, נתיב השמע אינו משתנה באופן אוטומטי. עליך ללחוץ על לחצן הרמקול או להרים את השפופרת.

  • אם אתה נמצא בשיחה פעילה ומנתק אוזניות USB, השמע משתנה אוטומטית לרמקול.

  • אם אתה נמצא בשיחה פעילה וחבר אוזניות USB, השמע משתנה לאוזניית ה-USB.

חבר את חיבור אוזניות ה-USB ליציאת ה-USB בטלפון.