Zanim rozpoczniesz

Po zarejestrowaniu pokoju lub urządzenia biurkowego lub Webex Board w Cisco Webex można zarządzać nimi z poziomu Centrum sterowania. Więcej informacji na temat centrum sterowania można znaleźć w części Rozpoczynanie pracy z centrum sterowania Cisco Webex

Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia należy utworzyć obszar roboczy i 16-cyfrowy kod aktywacyjny w Centrum sterowania. Tutaj można przeczytać instrukcje na temat Tworzenia obszaru roboczego i Wygenerowania kodu aktywacyjnego dla urządzenia.

Aby dodać usługę Cisco WebEx calling oraz inne usługi, zobacz Dodawanie usług do istniejącego obszaru roboczego za pomocą Cisco WebEx Boards, pokoju i urządzeń biurkowych. Należy pamiętać, że nie można dodać usługi Cisco Webex Calling do Pokoju USB.

Urządzenie jest dostarczane z preinstalowanym oprogramowaniem, a aktualizacje są instalowane automatycznie. Jeśli podczas pierwszej rejestracji nowego urządzenia jest dostępna aktualizacja oprogramowania, zalecamy jego uaktualnienie. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w części Automatyczne aktualizacje oprogramowania.

1

Zainstaluj i podłącz wymagane kable zgodnie z poleceniami w instrukcji instalacji. Gdy urządzenie jest podłączone, automatycznie uruchamia się i sprawdza połączenie sieciowe. Jeśli połączenie sieciowe działa, urządzenie sprawdza dostępność aktualizacji Webex RoomOS i instaluje wszystkie znalezione wersje. Jeśli wystąpi problem z połączeniem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie sugerujący możliwą przyczynę.

2

Po aktualizacji oprogramowania uruchamia się kreator konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować preferencje sieciowe, wprowadzić kod aktywacyjny i sprawdzić ekran, kamerę i dźwięk.

Ustawienia języka można zmienić przed uruchomieniem kreatora instalacji lub później w menu Ustawienia.

Format czasu jest zgodny z ustawieniem strefy czasowej Twojej sieci i nie można go osobno konfigurować.