1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Przejdź do Preferencje > Planowanie .

3

W Uprawnienia planowania wpisz adresy e-mail gospodarzy, którym chcesz zezwolić na planowanie.

Poszczególne adresy należy oddzielić przecinkami lub średnikami.


 

Możesz wybrać maksymalnie 20 prowadzących.

4

Kliknij opcję Zapisz.