Podešavanje svetline ekrana telefona (8800 serija)

1

Pritisnite aplikacije .

2

Izaberite željene postavke > ekranu > Prikaži svetlinu.

3

Pritisnite klaster navigacije, nadesno ili nalevo, da biste povećali ili smanjili svetlinu.

4

Pritisnite taster Save.

Podešavanje kontrasta ekrana telefona

1

Pritisnite aplikacije .

2

Izaberite željene postavke > za ekran > nivo kontrasta.

3

Pritisnite klaster navigacije naviše ili nadole da biste povećali ili smanjili svetlinu.

4

Pritisnite taster Save.